Harry on Mon, 10 Feb 2003 21:13:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Het Fort van Sjakoo aankopen!Het Fort van Sjakoo aankopen!

De Amsterdamse boekhandel het Fort van Sjakoo werd tot voor kort in
haar voortbestaan bedreigd door een extreme huurverhoging. Dankzij inzet
van velen is dit gevaar vooralsnog afgewend en is er een wat lagere
huurverhoging doorgevoerd. Ook is er een koopoptie opgenomen in de
nieuwe afspraken. We hebben tot 30 juni 2003 de tijd om genoeg geld te
verzamelen om de koop mogelijk te maken en ook daarna zullen we nog geld
bij elkaar moeten zoeken. Koop is nu duur, maar op den duur veel
goedkoper en de enige voor ons haalbare optie. In deze folder leggen we
uit wat het Fort is, hoe het zover heeft kunnen komen en wat onze
plannen voor de toekomst zijn. Bij deze plannen, en daarmee het
voortbestaan van het Fort, is steun van sympathisanten onontbeerlijk.

Wie en wat?

Al sinds 1977 is het Fort van Sjakoo gevestigd aan de Jodenbreestraat
24. Dit pand was twee jaar eerder gekraakt uit protest tegen de sloop
voor een kantoorpand. Het werd door de krakers bewoonbaar gemaakt en op
de benedenverdieping werd een boekwinkel ingericht. Het verzet van de
krakers was succesvol: het pand werd niet gesloopt. In de jaren tachtig
kocht de gemeente het pand voor een habbekrats van een speculant en de
bewoners en de boekwinkel werden huurders. Het Woningbedrijf Amsterdam
was toen nog van de gemeente en kreeg zo het pand in haar bezit.

Ondertussen wordt het Fort al ruim 25 jaar vol enthousiasme draaiende
gehouden door een wisselend collectief van vrijwilligers. Om
principiele redenen heeft het Fort nooit afhankelijk willen zijn van
overheidssubsidies en tot op heden heeft het altijd kostendekkend weten
te draaien. De doelstelling van het Fort is niet het maken van winst,
maar het beschikbaar stellen van allerlei vormen van informatie die je
elders niet zo snel vindt. De collectie van het Fort bestaat uit een
breed scala aan links-politieke, maatschappijkritische,
avant-gardistische, artistieke, opruiende, curieuze, milieuvriendelijke
en anderszins belangwekkende publicaties waar je in de reguliere
boekwinkel vaak vergeefs naar zoekt. Het vormt een distributiepunt voor
allerlei in zelfbeheer uitgebrachte publicaties, muziek van kleine
labels, T-shirts, opnaaiers enz. Mensen uit het hele land en ook uit de
rest van de wereld komen er langs en vinden er niet zelden dingen waar
ze elders tevergeefs naar hebben gezocht.

Bedreiging

Er is sinds 1977 veel veranderd. Het centrum van de stad is opgepoetst
en ook weer voor de mensen met teveel geld aantrekkelijk geworden. Ook
de Jodenbreestraat heeft van deze ontwikkeling een tik meegekregen.
Daarnaast is het Woningbedrijf in de jaren negentig verzelfstandigd en
is het commercieel geworden. Het gevolg was een belachelijke eis tot
huurverhoging. Er ontstond een situatie waarbij het Woningbedrijf veel
geld ging eisen voor een pand dat het door ???onze??? activiteiten
voor bijna niets in handen had gekregen.

Het Woningbedrijf eiste per 1 september 2001 een huurverhoging van
3045,45 euro per jaar naar 29.545,45 euro per jaar, een verhoging van
meer dan 900%! Hoewel de plek in de Jodenbreestraat voor ons van belang
is om onze rol als informatieverschaffer goed te kunnen uitvoeren,
betekent dit niet dat wij mee kunnen en willen draaien in de
commerciele ratrace. Wij kunnen ons een dergelijke huur niet
veroorloven. Wij zijn niet de enigen die door het lot van de heftige
huurverhogingen getroffen zijn. Andere organisaties, zoals onder andere
het Latijns Amerika Centrum (LAC), worden eveneens bedreigd door de
ontwikkelingen in de stad.

Er stak een storm van protest op tegen de door het Woningbedrijf
ge??iste huurverhoging. Boze boekverkopers, uitgevers, klanten,
buurtbewoners, krakers, bibliothecarissen en vele anderen lieten ieder
hun stem op een eigen wijze horen aan het Woningbedrijf.

Kansen

Het resultaat van het protest, de maatschappelijke discussie en de
gerechtelijke stappen van het Woningbedrijf was een voorstel voor een
beperktere en gefaseerde huurstijging en de optie tot aankoop. In plaats
van een stijging tot een jaarhuur van 29.500 euro zou de huur over vijf
jaar stapsgewijs worden verhoogd tot 16.288 euro.

Wij hebben de gefaseerde huurverhogingen geaccepteerd omdat dit de enige
wijze leek om in ieder geval nog een tijd op de huidige plek te kunnen
blijven en onze 'vindbaarheid' voor ons publiek in stand te houden.
Bovendien bleek een betaalbare, geschikte plek in Amsterdam voor ons
niet meer te vinden. Desalniettemin zijn op termijn ook de 
huurverhogingen onbetaalbaar en zullen we de betaalbaarheid alleen in
stand kunnen houden door de ruimte aan te kopen. 
Het koop & huurvoorstel is in november gedaan, in december geaccepteerd
en per 1 januari 2003 ingegaan. Als we van de aankoopoptie gebruik
willen maken, moeten we dit voor 30 juni 2003 kenbaar maken en per
december van dit jaar betalen. De tijdsdruk om de financiering rond te
krijgen is erg groot en het zal er om spannen of we het halen. We hebben
dan ook veel steun en geld nodig van sympathiserende organisaties en
individuen. Een volledige lening van de bank zou ons namelijk financieel
van de wal in de sloot helpen.

Aankoop & financiering

De stichting voor het aankopen van de winkelruimte, Stichting Stort voor
het Fort, bestaat uit vrijwilligers uit de boekhandel en andere
betrokken personen. Tevens willen we door enkele betrokken politieke en
onafhankelijke organisaties mensen laten voordragen voor het bestuur van
de stichting om ons zodoende te verzekeren van een onafhankelijk
denkende eigenaar die verantwoordelijkheid neemt voor het geld dat
ingelegd is en gaat worden.

Het aankoopbedrag van het pand inclusief de aankoopkosten is ongeveer
234.000 euro. Indien dit volledig door een hypotheek gefinancierd zou
worden, levert dit maandlasten op die onbetaalbaar zijn. We willen de
bank zoveel mogelijk buiten de deur houden door het vergaren van giften,
het uitgeven van obligaties, het verkopen van boeken, het organiseren
van benefieten en het indienen van aanvragen bij fondsen. Ons doel is om
zeker de helft van het aankoopbedrag buiten de bank om te verkrijgen.
Het vergaren van giften is voor ons het meest van belang, omdat daarmee
het geld ook meteen echt van ons is en we geen geld hoeven te
reserveren. De eerste stappen zijn al gezet, maar er zal nog veel moeten
gebeuren.


-Giften
Giften zijn essentieel in het aankoopplan. Niet alleen scheelt dit ons
rentelasten, ook kunnen we dit geld gelijk gebruiken om minder hypotheek
te hoeven opnemen. Wij zijn blij met elk bedrag dat mensen ons willen
geven. Als je wilt dat je gift belastingaftrekbaar is, neem dan contact
met ons op. Na ontvangst van een gift zullen we je op de hoogte houden
van de ontwikkelingen. Je kan geld storten op giro 9484062 t.n.v.
stichting Stort voor het Fort o.v.v. Gift.

-Obligaties
De stichting Stort voor het Fort geeft obligaties uit van 50 euro per
stuk. De obligaties zijn op naam en renteloos.
De eigendomsstichting heeft een onafhankelijke toezichthouder aangewezen
die het register van obligaties bijhoudt en de belangen van de
obligatiehouders in de gaten zal houden. Je kan obligaties kopen in de
boekhandel of door een (door 50 euro deelbaar) bedrag te storten op giro
9484062 t.n.v. stichting Stort voor het Fort o.v.v. obligaties variant A
of variant B. Je krijgt dan een betalingsbewijs thuisgestuurd met daarin
de lopende nummer(s) van de door jou gekochte obligatie(s). Houders van
obligaties zullen worden uitgenodigd voor de jaarlijkse oudejaarsborrel
waarbij vanaf 2009 ook de jaarlijkse uitloting van de dan uit te betalen
obligaties plaats vindt. Er komen twee varianten met een verschillende
looptijd.
A: met een looptijd van 6 tot 15 jaar en
B: met een looptijd van 16 tot 30 jaar.
Dit betekent dat we de eerste 5 jaar geen obligaties afbetalen, daarna
worden jaarlijks minimaal 5% van de obligaties uitgeloot voor
uitbetaling. De eerste jaren de obligaties variant A en daarna de
obligaties variant B. De uiteindelijke looptijd is zodoende afhankelijk
van het moment van uitloting.

-Speciale afspraken
Veel organisaties en (woon-)groepen hebben geld gereserveerd voor
uitgaven in de toekomst. Het kan hier gaan om geld voor bouwpotten of
reserveringen voor een nieuwe wasmachine of een publicatie. Soms moet
het geld snel teruggevraagd kunnen worden, soms is er wat meer ruimte.
Om te voorkomen dat het geld stil staat bij de bank, kan je afspraken
met ons maken zodat het geld in de tussentijd bij kan dragen aan de
aankoop van het Fort van Sjakoo. Met dergelijke groepen zijn al de
eerste afspraken gemaakt over het stallen van het geld bij de stichting
Stort voor het Fort. Hoe meer organisaties hieraan meedoen, hoe
effici??nter we het geld kunnen gebruiken omdat er dan een kleiner
percentage gereserveerd hoeft te staan voor snelle terugbetalingen.
Graag informeren we je over de (on)mogelijkheden van een dergelijke
regeling. Voor afspraken en informatie kan je ons het beste mailen via
fortaankoop@planet.nl.

-Infotoer en benefieten
We zullen dit jaar op verschillende plaatsen informatiebijeenkomsten
houden over de aankoop van het Fort. Ook zullen we benefieten
organiseren en hopen we dat andere mensen hier ook initiatieven voor
nemen. Schroom niet contact met ons op te nemen als je mee wilt werken
aan een infoavond of benefiet, of als je een ander idee hebt om geld
voor het Fort in te zamelen.

Mocht je een nadere uitleg van de financieringsopties willen, kan je
altijd contact met ons opnemen via fortaankoop@planet.nl of een afspraak
maken via het telefoonnummer van de boekhandel: 020-6258979

Als bedankje voor de mensen die ons financieel steunen heeft de
boekhandel besloten dat eenieder die meer dan 50 euro op enigerlei
wijze inlegt, uitgenodigd zal worden voor onze jaarlijkse 
eindejaarsborrel waarbij men alles, behalve Nederlandse boeken die aan
de vaste boekenprijs gebonden zijn, kan kopen met 10% korting.

Niet goed? Geld terug.

Als de aankoop niet doorgaat, wordt je inleg terug gestort. Het is dus
van belang dat je je naam en adres doorgeeft als je een contante gift
doet. Obligaties en giften die gestort worden staan sowieso op naam.
Eventuele anonieme giften zullen we als de aankoop niet door gaat aan
een vergelijkbaar initiatief schenken. Tevens dienen mensen die ons
geld lenen of obligaties kopen ons op de hoogte te stellen van eventuele
adreswijzigingen in verband met terugbetaling en/of uitloting. Met de
adressen zal vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgegaan worden en ze
zullen niet aan derden worden verstrekt.

Conclusie en ruwe begroting:
Er valt veel werk te verzetten en we hebben hierbij steun nodig, zowel
financieel als organisatorisch. Het grootste deel van het geld moet in
mei 2003 binnen zijn om in juni de aankoopbeslissing te kunnen nemen.
Hierbij is het binnenkrijgen van voldoende giften van essentieel belang
hoewel ook obligaties een grote steun zijn.
We zullen iedereen die heeft bijgedragen op de hoogte houden van de
situatie rond de aankoop. Vergeet ook vooral niet af en toe op onze
website te kijken op http://www.xs4all.nl/~sjakoo en ons te bezoeken op
de Jodenbreestraat 24.

Met jouw steun blijven wij hier nog lang!

Aankoopberekening

         Totaal nodig:   gerealiseerd    nog nodig
                  voor aanvang
                  campagne
Gift/benefieten   70.000      14.000       56.000
Bouwpotleningen   35.000      6.500       28.500
Obligaties      40.000    toezeggingen     40.000
                voor ongeveer 5000,-
Hypotheek      90.000               90.000

Bij de giften is een eigen kapitaal van 10.000 euro van de boekwinkel
verrekend. Tevens zal de aanvanghuur van ongeveer 650,- per maand met 5%
verhoogd worden. 3% Hiervan is prijsaanpassing, 2% moet komen uit de
verkoop van meer boeken.

boekwinkel Het Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam
Postbus 16578
1001 RB Amsterdam
telefoon: 020-6258979
fax: 020-6203570
http://www.xs4all.nl/~sjakoo
fortaankoop@planet.nl
giro: 9484062


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).