Mylene van Noort on Tue, 2 Sep 2003 17:22:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief September / Newsletter September


WAAG SOCIETY NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2003

2 September Howard Rheingold over Smart Mobs
3 September Creative Learning / Lezing Henk van Zeijts
4 - 5 September Waag Society @ ICT Kenniscongres
8 - 12 September Creative Learning / Digital Storytelling met Joe Lambert
12 September Public Research / Wonderlijk kunstenaarsnetwerk bij Next Five 
Minutes
13 September Sensing Presence / Performance Anatomici
September Creative Learning / Gouden @penstaart 2004 van start

Dinsdag 2 september
INTERVIEW MET HOWARD RHEINGOLD OVER SMART MOBS
Op dinsdag 2 september gaf Howard Rheingold een interview in de Waag naar 
aanleiding van de verschijning van zijn boek Smart Mobs. In zijn boek gaat 
Rheingold in op de sociale en culturele veranderingen onder invloed van 
nieuwe technologieen. Hij bespreekt ondermeer het feit dat mensen in 
toenemende mate zelf met technologie experimenteren en hun eigen media 
ontwikkelen. Een van de nieuwe vormen waarin waarbij mensen onafhankelijk 
van tijd en plaats met elkaar communiceren om collectieve acties te 
organiseren, zijn de zogeheten 'Flash Mobs'. Deze bestaan uit willekeurig 
samengestelde groepen mensen die via het internet en mobieltjes afspraken 
maken voor ludieke, nietsbetekenende acties.
Een videoverslag van het interview is beschikbaar op: http://connect.waag.org

Woensdag 3 september
CL / LEZING HENK VAN ZEIJTS
Henk van Zeijts, hoofd Creative Learning, geeft op woensdag 3 september een 
college 'Jongerencultuur en nieuwe technologieen' aan eerstejaars studenten 
aan het Instituut Media en Re/presentatie van de Universiteit Utrecht.

Donderdag 4 en vrijdag 5 september
WAAG SOCIETY OP HET ICT KENNISCONGRES
Op het ICT Kenniscongres presenteren kennisinstellingen, universiteiten en 
het bedrijfsleven de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT 
onderzoek. Het congres wordt georganiseerd door NWO en Senter.
Waag Society bespreekt haar onderzoeksvraagstukken met betrekking tot 
kunst, cultuur en ICT in de themasessie Multimedia aan de hand van haar 
projecten ScratchWorx en Connected! The making of an international live art 
exchange. Daarnaast leveren Waag Society en V2_ een bijdrage in de 
presentatie van het MultimediaN consortium. Hierin zijn verenigd de 
Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, TU Delft, Telematica 
Instituut, Philips, TNO, het Centrum voor Wiskunde en Informatica, Waag 
Society en V2_.
Tevens heeft Waag Society samen met V2_ een stand op de Kennismarkt. Sigrid 
Brands, Coco Libiee en Roxanne Zandwijk, leerlingen van de IVKO school in 
Amsterdam, volgden eerder dit jaar lessen ScratchWorx. Zij geven op de Waag 
Society stand een DJ/VJ demo aan de ScratchWorx console onder hun 
artiestennaam: 'The Rainbows'.

Nederlands Congrescentrum, Churchillplein 10
4 en 5 september, Kennismarkt, 9 18 uur
5 september, 10 uur Presentatie Waag Society en V2__ in thema Multimedia, 
Van Gogh zaal
5 september, 12.30 13.30 uur Presentatie Waag Society en V2_ in sessie 
MultimediaN, Speakers Corner.
Http://www.ict

Maandag 8 t/m vrijdag 12 september
DIGITAL STORYTELLING ME T JOE LAMBERT
Op verzoek van TELEAC/NOT bereidt Waag Society een aantal workshops 
'Digitaal verhalen vertellen' voor, gericht op klassen 1 en 2 van het vmbo. 
Deze workshops vormen onderdeel van het programma 'Vertellen in het vmbo', 
waarvan de eerste serie is uitgezonden in het voorjaar van 2003. Op 
uitnodiging van TELEAC/NOT traint Joe Lambert, Center for Digital 
Storytelling, Berkely, de workshopleiders van Waag Society en stagiaires 
van de Educatieve Faculteit Amsterdam.
De lessen 'Digitaal verhalen vertellen' beogen de vaardigheid van 
leerlingen in het vertellen te vergroten. Op de website van het project 
zullen de beginselen van het digitaal verhalen vertellen worden toegelicht, 
en zal filmmateriaal van leerlingen te zien zijn, dat ook in de 
tv-uitzendingen wordt verwerkt.
http://mmbase.teleacnot.nl/schooltv/vertellen/index.jsp

Vrijdag 12 september
PR / ANATOMIC @ NEXT FIVE MINUTES
Het Next Five Minutes festival houdt zich bezig met issues rond tactische 
media en mengvormen van kunst, media en politiek. In het festival, dat voor 
de vierde keer in Amsterdam plaatsvindt, presenteert Waag Society haar 
programma Anatomic. Kunstenaars komen op allerlei plaatsen bij elkaar en 
raken met elkaar in contact middels bestaande of door henzelf aangepaste 
software. Anatomic is zo'n plek, gebaseerd op zelf-organisatie en samen 
delen van technologie en werk. Sher Doruff, Arjen Keesmaat, Guy van Belle 
en Floor van Spaendonck introduceren de vreemde, magische wereld van 
Anatomic: een locatie, een initiatief, een experiment, een kunstwerk, een 
netwerk.

De Balie, kleine zaal
12 september, 20.00 20.45 uur
http://www.next5minutes.org

Zaterdag 13 september
SP / ANATOMIC @ WAAG SOCIETY
De bijeenkomsten van de 'anatomics' maken onderdeel uit van het Connected! 
Programma, waarin een nieuwe genre binnen de performance kunst wordt 
onderzocht. Centraal staan de creatieve mogelijkheden en de expressieve 
impact van internet-gerelateerde technologie voor het opzetten van netwerk 
performances van welke aard dan ook: beweging, beeld, klank,tekst.
In vervolg op de presentatie in he tNext Five Minutes festival, geven de 
'anatomici' een live performance samen met hun internationale partners uit 
New York, Reykjavik, Tokio, Brussel, Praag, en Sofia.
<http://connected.waag.org/>http://connected.waag.org

CL / GOUDEN @PENSTAART 2004
De Gouden @penstaart is de jaarlijkse prijs van Waag Society en Stichting 
Lezen voor de beste kindercd-rom en website, waarvan de winnaars worden 
uitgekozen door een kinderjury. De verkiezingen vinden plaats door het hele 
land op basisscholen en openbare bibliotheken. Dit jaar kunnen voor het 
eerst ook organisaties voor naschoolse opvang meedoen. De inschrijving voor 
de Gouden @penstaart 2004 is begonnen. De inzending van cd-roms en websites 
sluit op 15 november, de aanmelding van scholen, bibliotheken en naschoolse 
opvang op 1 december.
http://www.goudenapenstaart.nl

NEWSLETTER WAAG SOCIETY
SEPTEMBER 2003
2 September Howard Rheingold on Smart Mobs
3 September Creative Learning / Lecture Henk van Zeijts
4 - 5 September Waag Society @ ICT Knowledge Congress
8 - 12 September Creative Learning / Digital Storytelling with Joe Lambert
12 September Public Research / Weird artists network at Next5Minutes
13 September Sensing Presence / Performance Anatomici
September Creative Learning / Golden @tail 2004 starts

Tuesday 2 September 2003  2pm
INTERVIEW WITH HOWARD RHEINGOLD
On Tuesday 2 September Howard Rheingold was interviewed at the Waag about 
his new book Smart Mobs. In this book, Rheingold describes what social and 
cultural changes were influenced by the use of new technologies. One of his 
observations is that people increasingly start to experiment with 
technologies and develop their own media.
One of the newest forms in which people communicate indepentent from time 
and place to organise communal actions, are the so-called 'Flash Mobs'. 
They consist of random groups of people who use the internet and mobile 
phones to organise non-sensical actions.
A video report of the interview is available at: http://connect.waag.org

Wednesday 3 September
CL/ LECTURE BY HENK VAN ZEIJTS
At the start of the academic year, Henks van Zeijts, head Creative Learning 
with Waag Society, will give a lecture on 'Youth Culture and new 
technologies' to first year students at the Institute Media and 
Re/presentation of the Utrecht University.

WAAG SOCIETY AT ICT KNOWLEDGE CONGRESS
At the ICT Knowledge Congress a host of research institutes, universities 
and businesses show the newest developments in the area of ICT research. 
The congress is organised by NWO and Senter. In the session on Multimedia 
Waag Society will discuss how it has dealt with research questions in 
relation to art, culture and ICT in the projects ScratchWorx and Connected! 
- the making of a live art exchange. Waag Society and V2_ will also feature 
in the presentation of the MultimediaN group, which includes the University 
of Amsterdam, the University of Twente, Delft University of Technology, 
Telematica Instituut, Philips, TNO, National Institute for Mathematics and 
Computer Science, Waag Society and V2_.
Waag Society and V2_ also have a stand at the Kennismarkt fair. Three 
pupils of the IVKO school, Sigrid Brands, Coco Libiee and Roxanne Zandwijk, 
were taught how to use ScratchWorx to make mini multimedia productions 
earlier this year. Under their stage name The Rainbows, they will give a 
DJ/VJ demo at the ScratchWorx mix panel at the Waag Society stand.

Nederlands Congres Centrum, Churchillplein 10 Den Haag
4 and 5 September, Kennismarkt 9am 6pm
5 September, 10am Presentation Waag Society and V2_ in Multimedia session, 
Van Gogh Room
5 September, 12.30am 1.30pm Presentation Waag Society and V2_ in session 
MultimediaN, Speakers Corner.
<http://www.ict-kenniscongres.nl/>Http://www.ict-kenniscongres.nl

Monday 8 to Friday 12 September
DIGITAL STORYTELLING WITH JOE LAMBERT
On request of TELEAC/NOT broadcasting corporation Waag Society prepares a 
number of 'Digital storytelling' workshops aimed at pupils of group 1 and 2 
of technical and vocational training colleges. These workshops are part of 
the television programme 'Storytelling in Technical and Vocational 
Training', the first series of which was broadcast in spring 2003. On the 
invitation of TELEAC/NOT Joe Lambert of the Center for Digital 
Storytelling, Berkeley, will teach the workshop leaders of Waag Society and 
trainees of the Amsterdam Faculty of Education. The lessons 'Digital 
Storytelling' aim to enhance the narrative power of pupils. The website of 
the project will include explanatory notes on the principles of digital 
storytelling and film clips of pupils that will also be used in the 
television programme.
<http://mmbase.teleacnot.nl/schooltv/vertellen/index.jsp>Http://mmbase.teleacnot.nl/schooltv/vertellen/index.jsp

Friday 12 September
PR / ANATOMIC @ NEXT FIVE MINUTES
The Next Five Minutes Festival is concerned with issues around Tactical 
Media and a blend of art, media and politics. In the fourth edition of the 
festival, which takes place in Amsterdam, Waag Society presents its 
programme Anatomic. Artists meet in all sorts of places and get in touch 
with each other through existing or self-modified software. Anatomic is 
such a place, based on self-organisation and sharing of technology and 
work. Sher Doruff, Arjen Keesmaat, Guy van Belle and Floor van Spaendonck 
will introduce the weird, magical world of Anatomic: a place, an 
initiative, an experiment, an artwork, a network.
De Balie, Kleine Zaal
12 September, 8-8.45pm
http://www.next5minutes.org

Saturday 13 September
SP / ANATOMIC @ WAAG SOCIETY
The meetings of the 'anatomics' take place in the context of the Connected! 
Programme, that is concerned with the emerging performance arts genre Live 
Arts. Anatomic explores the creative possibilities and the expressive 
impact of internet-related technology for the setting up of network 
performances of whatever nature: movement, pictures, sound, text. Following 
on the Friday presentation in the Next 5 Minutes festival, the 'Anatomics' 
wil give a live performance together with their international partners from 
New York, Reykjavik, Tokyo, Brussels, Prague and Sofia.
<http://connected.waag.org/>Http://connected.waag.org

CL / GOLDEN @TAIL 2004
The Golden @tail is the yearly award of Waag Society for the best 
children's cd-rom and website, of which the winners are chosen by a 
children's jury. The elections take place at schools and public libraries 
throughout the Netherlands. For the first time organisations for after 
school care. The subscription for the Golden @tail 2004 is now open. The 
submission of cd-roms and websites closes at 15 November, the subscription 
of schools, public libraries and organisations for after school care closes 
at 1 December.
<http://www.goudenapenstaart.nl/>Http://www.goudenapenstaart.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).