Menno Grootveld on Tue, 21 Dec 2004 11:16:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Cinekid Prijsvraag Kids & Tools 2005----------
Van: "Eva Middelhoff" <e.middelhoff@cinekid.nl>
Datum: Tue, 21 Dec 2004 10:41:59 +0100
Onderwerp: Cinekid Prijsvraag Kids & Tools 2005


Amsterdam, 21 december 2004
Cinekid Prijsvraag Kids &Tools

45.000 euro voor het beste ontwerp
2.500 euro voor een goed idee
-OPROEP AAN ONTWERPERS-Cinekid roept individuele ontwerpers of softwarebedrijven op om voor 1
februari 2005 ontwerpen in te sturen van kindergereedschap voor on-line
media-educatie gericht op kunst, waarbij interactiviteit het
uitgangspunt is. Onder kunst kan worden verstaan beeldcultuur, visuele
cultuur, muziek en geluid in relatie tot bewegend beeld (visual
literacy). Het winnende ontwerp wordt gerealiseerd en aangeboden in het
publieke domein.

Deelnemende ontwerpers en winnaars werken mee aan ideevorming over
on-line media-educatie en aan het opbouwen van een publiek kinderdomein
daarvoor op het Cinekidplatform. In deze editie van de prijsvraag, wordt
waarde gehecht aan een oplossing om de tool elegant en zonder veel extra
kosten in andere talen te publiceren. Ook wordt waarde gehecht aan
oplossingen waarmee het materiaal dat kinderen maken met de tool, zonder
extra kosten, voor televisie-uitzending geschikt te maken is.
De Prijsvraag Kids &Tools
Ontwerpers en/of bedrijven kunnen hun idee in de vorm van een
schetsontwerp insturen.
De vier beste ideeën mogen uitgewerkt worden tot een ontwerp. Hiervoor
is € 2.500 per ontwerp beschikbaar. Deze ontwerpen worden gepitched voor
een professioneel publiek en een onafhankelijke jury kiest de winnaar.

* Het winnende ontwerp wordt gerealiseerd en zal in oktober tijdens
Cinekid 2005 in première gaan. De tool wordt drie jaar lang op een
Cinekidplatform aangeboden aan alle kinderen in het Nederlandse
taalgebied en Europa. De tool wordt binnen de prijsvraag in de
Nederlandse taal opgeleverd, maar dient per taal aangepast te kunnen
worden. Voor de realisatie, het onderhoud en de redactie van de
Nederlandse versie is een bedrag van maximaal € 45.000 beschikbaar.

Deelnemers worden verzocht zich aan te melden middels bijgevoegd
deelnemersformulier en dit op te sturen naar Cinekid. Het reglement is
te vinden op www.cinekid.nl.
De rol van Cinekid
Cinekid werkt aan een publieke ruimte waarop kinderen zelf aan de slag
kunnen met de media. Dit is van belang omdat er in Nederland nog geen
platform beschikbaar is waar dergelijke tools te vinden zijn.
Beschikbare tools zijn vrijwel nooit autonoom, maar voeren veelal terug
naar een andere culturele uiting zoals een tentoonstelling of
televisieprogramma. Of tools zijn marketingmiddelen voor commerciële
producten en richten zich op community-vorming om kinderen aan zich te
binden als consumenten.
De winnende tool heeft dus de primaire functie om beschikbaar te zijn in
dit publieke domein.

De eigendomsverhouding
Ontwerpers blijven eigenaar van hun ontwerp en kunnen hun idee
doorontwikkelen. De Nederlandstalige versie van de tool wordt drie jaar
exclusief aan alle kinderen beschikbaar gesteld via een Cinekidplatform.
In deze periode mag het binnen het Nederlandstalige gebied in die vorm
niet worden verkocht of beschikbaar gesteld aan een andere partij.
Cinekid mag de tool ook via een internationaal platform gedurende drie
jaar aan kinderen in andere Europese landen beschikbaar stellen, zij het
niet exclusief. Het staat de maker vrij om het project ook zelf in het
buitenland te exploiteren.
Cinekid wil graag dergelijke tools verder (helpen) ontwikkelen en met
andere partners de tools ondersteunen in de vorm van (inhoudelijke)
marketing en zo continuïteit waarborgen en het gebruik onderzoeken.
Alleen op deze wijze kan de realisatie van tools meer worden dan één van
de vele incidenten op het web. De exploitatie wordt gezamenlijk overlegd
en ondernomen.
 
De Prijsvraag Kids&Tools is tevens in het leven geroepen om ontwerpers
uit te nodigen hun creativiteit en vakkundigheid in te zetten ten
behoeve van de kwaliteit van beeldcultuur voor kinderen binnen de
interactieve media en om deze deskundigheid te bevorderen.

De Prijsvraag Kids&tools wordt gesteund door het Amsterdamse Fonds voor
de Kunst en medegefinancierd door de Mondriaan Stichting.


De Prijsvraagronden:
Eerste ronde: 
Cinekid nodigt individuen en bedrijven uit om mee te dingen naar de
Prijsvraag Kids&tools. Vier partijen worden geselecteerd op basis van
een goed idee. 
Indiening van een idee vindt plaats met het inschrijfformulier en in de
vorm van een beknopt en helder, schriftelijk ingediend schetsontwerp en
een schriftelijke akkoordverklaring met de voorwaarden van de
prijsvraag. Hieruit worden vier schetsontwerpen geselecteerd: de
winnaars van de eerste ronde, de genomineerden voor de prijsvraag
Kids&tools.
De ingezonden ideeën worden vertrouwelijk behandeld. Inzendingen die
niet voor een prijs in aanmerking komen worden geretourneerd.

Tweede ronde:
De vier genomineerden voor de Prijsvraag Kids&tools krijgen een
honorarium om het idee uit te werken tot een uitvoerbaar ontwerp met
projectomschrijving en een levendige presentatie.
Deze ontwerpen worden door de indieners publiek gepresenteerd door
middel van een pitch aan de juryleden samen met een brede groep
professionals.
Uit deze vier projecten wordt door de jury één ontwerp gekozen ter
realisatie: 
De winnaar van de Prijsvraag Kids&tools.

Realisatie:
Het ontwerp en het onderhoud worden gerealiseerd door de indiener(s)
binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Het gerealiseerde
ontwerp zal minimaal drie jaar in het Nederlandse taalgebied beschikbaar
zijn en onderhouden worden voor (school-)kinderen op het digitale
platform van Cinekid en eventuele andere hosters met als doelstelling
een brede beschikbaarheid voor alle kinderen in het publieke,
non-commerciële domein. Eventuele publicatie binnen een internationaal
platform in andere talen is mogelijk. Realisatie en kosten hiervan
worden nader afgesproken.Prijzen:
Eerste ronde 
Deel één: vrije inschrijving schetsontwerp: geen vergoeding, strikt
vertrouwelijke behandeling, inzendingen retour.
Deel twee: vier genomineerde schetsontwerpen: ieder € 2.500,- te
besteden aan het uitwerken van het schetsontwerp tot een te realiseren
ontwerp en een publieke presentatie.
Tweede ronde
Realisatieprijs. Winnend ontwerp: een geldbedrag van max. € 45.000,- te
besteden aan: 
de realisatie van het ontwerp: de on-line tool, tot en met de testfase
en oplevering. 
het onderhoud, hosting en de redactie van de tool op het digitale
platform van Cinekid gedurende een periode van drie jaar in het
Nederlandstalige gebied.
* de presentatie van de tool tijdens het Cinekidfestival, oktober 2005
aan kinderen in de vorm van een interactieve opstelling of een andere
voor kinderen aantrekkelijke vorm.Amsterdam, 21 december 2004

Doelstelling en voorwaarden:

De jury komt tot toekenning van de prijzen indien de inzendingen
kwalitatief prijzenswaardig zijn en wat betreft de uitwerking passen
binnen de aangegeven realisatievoorwaarden. De intentie is om te komen
tot de realisatie van een tool.

De doelstelling van de prijsvraag Kids&tools is het genereren van ideeën
en gedachtevorming over inventief en toegankelijk gereedschap (tools)
waarmee kinderen de visuele cultuur van de mediawereld kunnen ontdekken
door zelf aan de slag te gaan op een creatieve, artistieke wijze.

De tool dient zich te richten op kinderen van een omschreven leeftijd
(van kleuters tot en met 12+)

De tool onderscheidt zich door het gebruikersgemak voor kinderen in de
informele leeromgeving (thuis, met vriendjes en met de hun begeleidende
volwassenen), het is uitdagend gereedschap en leerzaam zonder schools te
zijn, het zet kinderen aan tot eigen (artistieke) prestaties en
zelfwerkzaamheid, het heeft een communicatief onderdeel waardoor de tool
en/of het resultaat te delen is met andere webgebruikers.

IJkpunt is dat kinderen buiten school, zonder leeropdracht, met veel
plezier gebruik gaan maken van deze programmatuur. De tool past echter
in het leergebied voor basisschoolleerlingen en voor leerlingen van de
onderbouw van het voortgezet onderwijs binnen de media-educatieve
opdracht ’visuele geletterdheid/beeldvaardigheid’, ‘kunstzinnige
oriëntatie’ dan wel ‘het kritisch leren omgaan met de media’ en
realiseert dit door kinderen zelf actief te laten participeren. Op deze
wijze kunnen ook de scholen gebruik maken van deze tool.

De tool helpt kinderen om hun positie te versterken in een wereld waarin
zij een overweldigend media-aanbod krijgen. Het vergroot hun vaardigheid
en kan zich richten op film, televisie of nieuwe media, dan wel op
audiovisuele cultuur of beeldcultuur in brede zin. Het vergroot hun
vaardigheid in het zich eigen maken van het media-aanbod door zelf te
ontwerpen en te onderzoeken, door het plezier waarmee ze zelf aan de
slag gaan, door zelf te creëren en door zich te laten verrassen door het
materiaal.

Er wordt grote waarde gehecht aan creativiteit en vormgeving, zowel wat
betreft het ontwerp en de realisatie van de tool, als wel wat betreft de
inhoud. 

Het ontwerp dient innovatief te zijn, dan wel op een verrassende wijze
voort te bouwen op bestaande programmatuur of tools die licentievrij
dienen te zijn.

* De voorkeur gaat uit naar crossmediaproducties waarvan componenten op
tv kunnen worden uitgezonden.

* Het dient als aanbeveling indien het ontwerp binnen de begroting naast
de zelfstandige on-line versie tevens een fysieke presentatie/opstelling
van de werkende tool voor het Cinekidfestival (oktober 2005) omvat. De
opstelling zal daar staan op Cinekids & Bits, het onderdeel Nieuwe Media
van het kinderfestival. De ruimte heeft het karakter van een open
workshop waar acht dagen lang dagelijks honderden kinderen gebruik maken
van interactieve opstellingen.


* Het dient al aanbeveling indien het ontwerp gemakkelijk in een andere
Europese taal is om te zetten. Elke inzending dient aan te geven hoe dit
al dan niet gerealiseerd kan worden met indien van toepassing een
aanhangende begroting (exclusief vertaalkosten) waarmee een aanpassing
in een andere taal gerealiseerd kan worden. De indiener verklaart
daarmee deze conform begroting te willen realiseren.

Het ontwerp dient in ieder geval op enige wijze daar aan en met kinderen
gepresenteerd te worden op Cinekids & Bits.

Zowel de pitch voor professionals (inclusief de jury) als de fysieke
presentatie voor kinderen op het festival heeft als doelstelling om de
tool onder de aandacht van de media en de gebruikers, de kinderen, te
brengen en tevens mogelijke andere partners te interesseren voor de
overige genomineerde ontwerpen. De pitch heeft als nevendoelstelling om
het openbare debat over kwaliteit te bevorderen en door het uitwisselen
van ideeën en kennis de professionalisering van de sector in relatie tot
kinderproducties te bevorderen. Van deelnemers aan de prijsvraag wordt
verwacht dat zij hieraan mee willen werken.

* Het hosten van de tool door Cinekid richt zich op het beschikbaar
stellen van de winnende tool in een dynamische context van meerdere van
dergelijke tools, in een publiek domein, aan alle kinderen van
Nederland, zonder verdere kosten. Cinekid biedt hiervoor zijn Digitale
Platform aan, via www.cinekid.nl .


* Het hosten en beschikbaar stellen van de tool door Cinekid op een
daarvoor geëigend Europees platform komt voor rekening van Cinekid of
partnerorganisaties. Indien van toepassing vindt Europese publicatie
plaats met de doelstelling de tools binnen het publieke domein kosteloos
aan Europese kinderen beschikbaar te stellen.

 Cinekid verkrijgt het recht om, indien gewenst, de tool te
linken aan andere non-commerciële partijen, bijvoorbeeld Kennisnet
of een publieke omroep. Linken naar commerciële partners als
commerciële omroepen zijn mogelijk binnen de financiële afspraken,
maar daarvoor is schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer nodig.

 De tool mag niet te zwaar zijn zodat ook kinderen met een modem
(65k) er op een bevredigende wijze mee kunnen werken. Diversiteit in
gebruik is toegestaan en elegante, kindvriendelijke oplossingen
worden aangemoedigd.

 Deelnemers zijn gebonden aan het prijsvraagreglement.Het tijdspad:

 Bekendmaking van de prijsvraag 14 december 2004
 Sluitdatum inzending van de ideeën/schetsontwerpen: 1 februari
2005
 Bekendmaking vier nominaties die een ontwerp verder mogen
uitwerken: voor 15 februari 2005
 Sluitdatum oplevering van het ontwerp met de daarbij behorende
documentatie: 15 maart 2005
 Pitch met zaaldiscussie: tussen 15 maart en 1 april 2005
 Bekendmaking winnaar: uiterlijk 1 april 2005
 Oplevering tool en de festivalpresentatie/opstelling, inclusief
testfase: 15 –30 september 2005
* Ingebruikname en perspresentatie: herfstvakantie 2005, tijdens het
Cinekidfestival en de daaraan voorafgaande persbijeenkomsten.
* De genoemde prijsvraagperiode en beschikbaarheid van 3 jaar eindigt op
31 december 2008. De definitieve oplevering inclusief eventuele
noodzakelijke aanpassingen naar aanleiding van de testperiode tijdens
het Cinekidfestival vindt plaats voor 31 december 2005.

2. Omschrijving Schetsontwerp Cinekid Prijsvraag Kids&Tools:

Deelnemers aan de prijsvraag Kids&Tools dienen een idee in. Dit vindt
plaats in de vorm van een ingevuld inschrijfformulier, een beknopt en
helder schetsontwerp en een akkoordverklaring met het reglement. Het
inschrijfformulier kan aangevraagd worden en schriftelijk of digitaal
ingediend (met een ontvangstbevestiging) worden bij
e.middelhoff@cinekid.nl en dient uiterlijk 1 februari 2005 binnen te
zijn. 
Het schetsontwerp mag uit maximaal 2 A-4 bladzijden tekst bestaan,
eventueel met een getekende bijlage van maximaal 2 pagina’s.
Het schetsontwerp bestaat ten minste uit de volgende punten:

1. De (werk-) titel van het ontwerp
2. Beschrijving van de functionaliteit
3. Beschrijving van het visuele ontwerp van de on-line functies
4. Beschrijving van de doelgroep (voor welke leeftijd) en de usability
voor deze groep
5. Beschrijving van de communicatieve functie(s)
6. beschrijving van de mate waarin de tool gericht is op kunst
7. Beschrijving van het innovatieve aspect van het ontwerp
8. Bandbreedte (minimaal bruikbaar met modem, 65k)
9. Technische specificaties
10 Budget indicatie


Aanmelding Deelname Cinekid Prijsvraag Kids&tools 2005

Bedrijf/ Instelling/ Producent/ Beroep:

Naam: 

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

E-mail:

URL:

Stuur dit formulier naar Cinekid, Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017 RC
Amsterdam, of fax het naar 020 531 78 99. Per e-mail kan ook:
e.middelhoff@cinekid.nl

U ontvangt per ommegaande het prijsvraagreglement met daarin de
voorwaarden voor deelname. Het prijsvraagreglement is ook te vinden op
www.cinekid.nl (kijk bij “tips en nieuwtjes”).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).