robert van heumen on Tue, 31 Jan 2006 18:44:47 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ STEIM ] NOISEROOM CONCERT JANUARY 31


ENGLISH VERSION BELOW

DINSDAG 31 JANUARI, 20.00 UUR

JEFF CAREY: VECTOR (00:60:00)
PITA: DIDZ (00:30:00)
MICHEL WAISVISZ: HIT THE GRIT (00:27:00)

VECTOR (00:20:00) DEZE ALGORTIMISCHE COMPOSITIE VERKENT VERSCHILLENDE APPLICATIES VAN FFT-ANALYSE VAN OPNAMEN VAN OMGEVINGSGELUID GEMAAKT DOOR JEFF CAREY (HTTP://N-COLLECTIVE.COM) IN SINGAPORE EN MALEISIË. OOK AL VERWIJST DE TITEL NAAR VERRE REIZEN,CAREY MAAKT DUIDELIJK DAT DEZE VERRE CULTUREN VEEL GEMEEN HEBBEN MET DE ZIJNE, DICHTER BIJ HUIS. IN DIT STUK WORDT GEPOOGD OM DE ONTDEKKING VAN DEZE ‘EXOTISCHE’ GELUIDEN DOOR MIDDEL VAN SYNTHESE EN COMPOSITIETECHNIEKEN EEN MEER GEBRUIKELIJK EN HERKENBAAR KARAKTER TE GEVEN VOOR DE LIEFHEBBER VAN ELEKTRONISCHE MUZIEK. TERWIJL HET WESTERSE OOR DOOR EEN SOORT VAN CULTUURSCHOK WORDT GERAAKT, WORDEN DE GELUIDEN RUIMTELIJK VERSPREID DOOR EEN ALTERNATIEF VOOR DE GEBRUIKELIJKE ‘PANNING’ EN PLAATSINGSTECHNIEKEN, GEÏNSPIREERD OP ERIC LYON’S PRISMATISCHE RUIMTELIJKE VERDELING. HET STUK INCORPOREERT TRANSFORMATIE PROCESSEN ZOALS BESCHREVEN IN ‘FIELD COMPOSITION’ VAN G.M. KOENIG EN SYNTHESE- BEWERKINGEN GEBOUWD OP SSP (KOENIG) EN DYNAMISCHE STOCHASTISCHE SYNTHESE (XENAKIS).

DIDZ (2005 RE-TESTICLE VERSION) (00:20:00) DIDZ IS EEN STUK DAT PITA (WWW. EDITIONSMEGO.COM, WWW.PETERREHBERG.COM) MAAKTE VOOR DE ORF KUNSTRADIO (EEN OOSTENRIJKS KUNSTRADIOPROJECT) IN 1987, GEBASEERD OP PITA’S FAVORIETE PLATEN DIE HIJ BEWERKTE MET GEBRUIK VAN STEIM’S LISA- SOFTWARE. DEZE NIEUWE VERSIE IS VERSPREID OVER DE SPEAKERS, GEFILTERD EN BEWERKT MET GEBRUIK VAN EEN SUPER COLLIDER 3 PATCH, ALSOOK DE OUDE AP PATCH IN SUPER COLLIDER 2. HET IS UITEINDELIJK GEREALISEERD OP EEN OUDE PISMO G3 EN EEN NIEUWE G4 LAPTOP.

HIT THE GRIT, EEN SURROUND SOUNDTRACK VOOR EEN DENKBEELDIG COMPUTERSPEL, GECOMPONEERD EN GEPRODUCEERD DOOR MICHEL WAISVISZ (LINKS TO HTTP://WWW.CRACKLE.ORG) IN DE LISA-STUDIO VAN STEIM SPECIAAL GEMAAKT VOOR JAN WERNER’S NOISE ROOM

HET SPEL:

WE BEVINDEN ONS IN EEN WOESTIJN GEVULD MET DE BROKSTUKKEN VAN ALLE TALEN. DE DE-COMPOSITIE VAN BETEKENIS HEEFT ZICH SNEL VOLTROKKEN. ALLE ZINNEN, WOORDEN EN ZELFS HERKENBARE LETTERGREPEN ZIJN VOLLEDIG VERDWENEN. WAT OVER IS GEBLEVEN, IS EEN GRIT VAN LAWAAI (NOISE), ONDERHEVIG AAN NOG VERDERGAANDE VERVORMING RESULTEREND IN BETEKENISLOOS ELEKTRO-SONISCH ZAND. DE STUKKEN DIE OVER ZIJN GEBLEVEN ZIJN ECHTER NOG NIET KLEIN GENOEG OM AFGEBROKEN TE ZIJN TOT HUN LAATSTE STAAT: HET ETHERISCH STOF.

IN HET SPEL BEN JE OP JEZELF AANGEWEZEN; ER ZIJN VERDER ALLEEN MAAR OORLOGSHONGERIGE VIJANDEN. HUN ENIGE DOEL IS OM HET OVERGEBLEVEN GRIT TOT STOF TE VERMALEN. ALS ZE SUCCSESVOL ZIJN, IS HET SPEL AFGELOPEN: ZIJ HEBBEN DAN GEWONNEN. MAAR VOOR JOU IS HET DOEL VAN HET SPEL OM JE VOOR TE STELLEN DAT WAT JE HOORT NIET EEN RESULTAAT IS VAN ZINLOZE RECYCLING EN DESTRUCTIE VAN LAWAAI, MAAR DAT HET PURE MUZIEK IS!

MAAR DE VIJANDEN ZIJN STERK: DE VERMALERS, DE HINDERLAGERS, DE MISLEIDENDE HITSERS, DE PARANOÏDE VERHALERS, DE INDUSTRIËLE KRIJGSHEREN, DE STRUCTURALISTISCHE ABSTRACTOREN, DE HEBZUCHTIGE ONTWAARDERS, DE CALCULERENDE VERNEDERAARS, DE SCHIETGRAGEN EN DE RECURSIEVE STROMERS ZULLEN ALLES DOEN OM BETEKENIS OM TE ZETTEN IN BETEKENIS LOZE STOF.

HET SPEL WORDT LIGGEND GESPEELD EN JE WORDT GEACHT OP ZACHTE WIJZE WEERSTAND TE BIEDEN TEGEN GELUID. HET IS JOUW OPDRACHT OM JE MET SUCCES VOOR TE STELLEN DAT WAT JE HOORT IN JE MENTALE OOR MUZIEK IS. HOE MEER BROKKEN MUZIEK JE DAADWERKELIJK ’HOORT’, HOE MEER PUNTEN JE KRIJGT EN HOE MEER DIT JE TOT EEN SOORT WINNAAR MAAKT. VECHT NIET TEGEN HET LAWAAI, MAAR BUIG HET OM IN JE GEEST. EN VERGEET NIET: HET IS EEN SPEL.


DATUM: DINSDAG 31 JANUARI PLAATS: UTRECHTSEDWARSSTRAAT 134 TIJD: 20.00 U RESERVERINGEN EN OF MEER INFORMATIE: KNOCK@STEIM.NL
ENGLISH VERSION:

TUESDAY 31 JANUARY, 20.00 HOURS

JEFF CAREY: VECTOR (00:60:00)
PITA: DIDZ (00:30:00)
MICHEL WAISVISZ: HIT THE GRIT (00:27:00)

VECTOR (00:20:00) THIS ALGORITHMIC COMPOSITION EXPLORES DIFFERENT APPLICATIONS OF FFT ANALYSIS OF FIELD RECORDINGS MADE BY JEFF CAREY (HTTP://N-COLLECTIVE.COM) IN SINGAPORE AND MALAYSIA. EVEN THOUGH THE TITLE IMPLIES DISTANT TRAVEL, CAREY ASSERTS THAT THESE SO-CALLED FOREIGN CULTURES ARE NOT WITHOUT SIMILARITIES TO HIS OWN, CLOSER TO HOME. THE PIECE ATTEMPTS TO RECONCILE THE EFFECT OF DISCOVERING THESE ‘EXOTIC' SOUNDS BY EVOLVING THEM WITH SYNTHESIS AND COMPOSITIONAL PROCEDURES, EVENTUALLY RENDERING THEM MUNDANE AND RECOGNIZABLE TO THE ELECTRONIC MUSIC AFFICIANADO. AS THE WESTERN EAR GOES THROUGH A KIND OF CULTURE SHOCK, SOUNDS ARE DISPERSED WITH ALTERNATIVES TO PANNING AND LOCALIZATION TECHNIQUES INSPIRED BY ERIC LYON'S PRISMATIC SPATIAL DIFFUSION. THE PIECE INCLUDES TRANSFORMATION TREES DESCRIBED IN THE 'FIELD COMPOSITION' TECHNIQUE BY G.M. KOENIG AND SYNTHESIS ROUTINES BUILT UPON THE FOUNDATIONS OF SSP (KOENIG) AND DYNAMIC STOCHASTIC SYNTHESIS (XENAKIS).

DIDZ (2005 RE-TESTICLE VERSION) (00:20:00) DIDZ WAS A PIECE PITA (LINKS TO EDITIONSMEGO.COM, PETERREHBERG.COM) MADE FOR THE ORF KUNSTRADIO (AUSTRIAN ART RADIO PROJECT) IN 1987, BASED ON SOME OF PITA’S FAVORITE RECORDS WHICH WERE PROCESSED AND REWORKED USING STEIM’S LISA SOFTWARE. THIS NEW VERSION IS PANNED, FILTERED AND PROCESSED USING A SUPER COLLIDER 3 PATCH, AS WELL AS THE OLD AP PATCH IN SUPER COLLIDER 2. IT WAS FINALLY REALISED ON AN OLD PISMO G3 AND A NEWER G4 LAPTOP.

HIT THE GRIT, A SURROUND SOUNDTRACK FOR AN IMAGINARY GAME, COMPOSED AND PRODUCED BY MICHEL WAISVISZ (LINKS TO HTTP://WWW.CRACKLE.ORG) IN THE LISA STUDIO AT STEIM SPECIALLY CREATED FOR JAN WERNER’S NOISEROOM

THE GAME, THE SOUNDTRACK AND YOU, THE GAMER:

WE ARE IN A DESERT FILLED WITH THE DEBRIS OF ALL LANGUAGES. THE DE- COMPOSITION OF MEANING HAS PROGRESSED RAPIDLY. ALL PHRASES, WORDS AND EVEN RECOGNIZABLE SYLLABLES HAVE COMPLETELY DISAPPEARED. WHAT REMAINS IS THE GRIT OF NOISE IN THE PROCESS OF BEING DISTORTED EVEN FURTHER INTO AN ALMOST MEANINGLESS ELECTRO-SONIC SAND. THE PIECES OF GRIT HOWEVER ARE NOT YET SMALL ENOUGH TO HAVE DECENDED INTO THEIR FINAL STATE: THE ETHERIC DUST.

IN THE GAME YOU ARE ON YOUR OWN; THERE ARE ONLY WAR-HUNGRY ENEMIES. THEIR ETERNAL GOAL IN THIS WARGAME IS TO CRUNCH THE GRIT INTO DUST. IF SUCCESSFUL, THIS IS THE END OF THE GAME: THEY WON... FOR YOU, HOWEVER, THE GOAL OF THE GAME IS TO IMAGINE THAT WHAT YOU HEAR IS NOT A PROCESS OF MINDLESS RECYCLING AND DESTRUCTION OF NOISE, BUT SHEAR MUSIC!

BUT THE ENEMIES ARE STRONG: THE CRUNCHERS, THE AMBUSHERS, THE DECEPTIVE MONGERS, THE PARANOID NARRATORS, THE CORPORATE WARLOARDS, THE STRUCTURALIST ABSTRACTORS, THE GREEDY DE-VALUATORS, THE CALCULATING HUMILIATORS, THE HAPPY TRIGGERS AND THE RECURSIVE STREAMERS DO EVERYTHING TO TURN MEANING INTO MEANINGLESS DUST.

THE GAME IS PLAYED BY LAYING YOURSELF DOWN IN THE NOISEROOM AND GENTLY RESISTING THE NOISE. YOUR ASSIGNMENT IS TO SUCCESSFULLY IMAGINE THAT WHAT YOU ARE HEARING IS NOT NOISE, BUT MUSIC! THE MORE BITS OF MUSIC YOU 'HEAR' THE MORE POINTS YOU GET AND THE MORE THIS MAKES YOU A WINNER. DONT FIGHT THE NOISE, BUT CURB IT IN YOUR MIND. AND DON'T FORGET: IT'S A GAME.

DATE: TUESDAY JANUARY 31
VENUE: UTRECHTSEDWARSSTRAAT 134, AMSTERDAM
TIME: 20.00H
RESERVATIONS AND OR MORE INFO: KNOCK@STEIM.NL


TO UNSUBSCRIBE FROM THIS LIST PLEASE GO TO http://list.xs4all.nl/ mailman/listinfo/steim_______________________________________________
STEIM mailing list
STEIM@list.xs4all.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).