Tjebbe van Tijen via Chello on Mon, 23 Oct 2006 10:51:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: burger meetsysteem + kleinburgerlijke afkeer van het Pretpark Amsterdam


Wel Renee

je reactie verbaast mij niet... ik gaf al aan te weten dat het onderwerp van te hard geluid als niet 'hip' ervaren wordt, oftwel

"One man's pleasure is another man's pain"

Indien nodig laat ik mij - in deze - zonder mopperen, binnen jouw systeem als "klein-burgerlijk" classificeren.

Je slot zinnetje:

en verder hoef ik dit soort kleinburgerlijkheid niet via nettime te ontvangen

plaatst jou dan weer binnen mijn classificatiesysteem als iemand die zich abbonneert op een -debat-krant, maar iedere keer als het hem niet bevalt zijn abonnenment dreigt op te zeggen... (dat is een een ontzettend lang maar wel correct trefwoord)...


Als je onverhoopt toch op de inhoud zou willen ingaan dan geef ik het volgende in overweging:

Als je de moeite zou nemen om de webpagina met de overlast documentatie
http://imaginarymuseum-archive.org/UitMarkt2006/
te bekijken/lezen dan vind je daar dat er meerdere malen gedurende lange tijd ver boven de toegestane maximale hoebeelheid van 87 dBA geproduceerd werd (met name, dat verbaast niet, door beginnende rap groepen en andere scanderenmde muziekvormen).


Kijk nog eens naar de grafiek van verschillende geludis-niveaus en begrijp dat iedere 3 dBA meer een verdubbeling van de 'geluidsenergie' betekent. Ik mat warden tot 92 dBA, dat betkent dat het geluid meer dan twee en halve keer te hard was.

In jouw visie is het "kleinburgerlijk" om harde muziek niet te waarderen cq te tolereren (en dat woord houdt een zekere mate van dwang in). Maar buiten het feit dat jij en met jou anderen harde muziek positief waarderen, is het menselijk lichaam alsook de menselijke geest er niet echt tegen bestand. Buiten gehoorschade, zijn er ook lichamelijke reacties van bloeddrukverhoging tot gebrek aan concentratie en beheersing die bij zeer luide muziek optreden.

gegevens zijn bijvoorbeeld te vinden op de "kleinburgerlijke" web-site van Godfried-Willem RAES, die experimentele muziek, muziekfilosofie en ideologiekritiek onderwijst in het Gentse.

Doe even mee met deze kleinburger en zijn cursus-onderdeel: 7010: KANTTEKENINGEN BIJ ONZE AKTUELE MUZIEKKULTUUR
En lees over wat hij: "GELUIDSAGRESSIE" noemt, waarbij hij begint de bekende Canadese musicoloog Schafer aan te halen (die al decennia terug schreef over hoe de stad klinkt en aan de wieg heeft gestaan van het begrip 'geluidslanschap'):


"De Canadese komponist en musicoloog R. Murray Schafer schreef in zijn boek 'The new Soundscape' dat musici zich vandaag de dag niet alleen met geluidsproduktie maar eigenlijk al evenzeer met geluidspreventie zouden moeten inlaten Daarbij stelt hij zeer terecht dat het belangrijker is te weten waar met betrekking tot geluid de gehoorschade- en pijngrenzen liggen, dan of de tritonus nu al dan niet des duivels is. Ook al is de mens er tot op heden nog niet in geslaagd de natuur naar piekgeluidssterkte te overtreffen, toch mag men wel aannemen dat de mens de natuur, naar gemiddeld geluidsniveau, ruimschoots heeft overstemd en doorlopend overstemt. Daarbij wordt dan vaak in de eerste plaats gedacht aan het geluid van de technologie - geratel van machines, metrostellen, bulderende vliegtuigmotoren, pneumatische hamers - waarvan de schadelijkheid sinds 1970 vrij algemeen wordt aangenomen."

Raes verklaart hoe je geluidsniveaus en hun lichamelijke en mentale gevolgen moet begrijpen en stelt dan iets wat jij misschien nog wel erger dan "kleinburgerlijk" zult vinden:

"Voor wie er zich vrijwillig aan blootstelt, gezien het intrinsiek zijn van dit hoge geluidsniveau aan die muziek, is rock, new-wave, disco, e.d. regelrechte zelfverminking, terwijl het voor zij die tot auditieve perceptie worden gedwongen, een regelrechte fysieke agressie betekent, met vaak blijvende letstels als gevolg.

Ik heb het hier nu nog uitsluitend over de strikt fysische uitwerking van geluidsoverlast, wat niet betekent dat de psychologische effecten van geluid ook maar enigszins minder belangwekkend zouden zijn. Reeds in de vroege 19e eeuw merkte James Watt, uitvinder van de luidruchtige stoommachine, op dat mensen zonder intellectuele vorming, lawaai identificeren met macht, waardoor een stille machine, hoe kompleks ook, hen veel minder beïndrukt dan een hele luide. Ook het orchestraal gebulder bij Berlioz, Beethoven, Mahler, Wagner, Stockhausen en meer dergelijke romantici, kan ongetwijfeld in verband worden gebracht met machtsexpressie. Luidheid als uitdrukking van een hogere macht leidt bij alle volkeren tot hetzij vrees, hetzij eerbied en ontzag. Beide omvatten onderwerping. Natuurvolkeren kennen macht toe aan alle luide natuurgeluiden, donder, storm, instortingen, een macht die later werd overgedragen aan de kerk, gerechtmatigde drager van geluidsbronnen zoals orgels en orgelpijpen. Murray Schafer wijst erop dat deze macht later bij de industrie terecht komt, die het recht krijgt van de luidheid. Luidheid en macht blijken steeds doorheen de geschiedenis aan elkaar te zijn gekoppeld. Nu ligt de macht bij de media, de bewustzijnsindustrie, omdat haar een recht tot overbuldering wordt toegekend. De industrie heeft aan macht ingeboet, aangezien haar recht op lawaai wordt beknot en gecensureerd.

Dit machtsaspekt is in de pop, rock e.d. muziek wellicht een wezenskenmerk, waarbij de onderwerping aan de geluidssterkte en het ontzag ervoor, een absolute erkenning van een hogere macht inhoudt. Een onderwerping die voor de vrijwillig onderworpene (ook al kan die vrijwilligheid gevolg zijn van de manipulatie van de bewustzijnsindustrie) een roes schept waarin, op grond van de erdoor afnemende hersenfuncties, en op grond van de erdoor afnemende perceptorische differentiatie, hij zich euforisch beveiligd weet, ontdaan van verantwoordelijkheid en arbeidslust.

Daarom is rock-muziek e.d., de échte goddelijke muziek, omdat zij een erkennend verzaken aan eigen macht insluit, en daarom ook heeft zij de plaats en functie van de religie ten volle overgenomen. Zij betekent voor de rock-belijder een opgenomen worden in het Al. Daarin berust haar groot sociaal gevaar."

Is dit een ecologische fascist die een haat tegen jongeren cultuur heeft ontwikkeld, zoals de Nazi's ooit een "Synkopeverbot" uitvaardigden? (Verbod van negroide en negritische elementen in dans- en amusementsmuziek zoals uitgevaardigd door de Nazis in Duitsland en de door hen bezette gebieden, met name streng toegepast in Tsjechoslowakije).

Ik denk het niet... Raes, en ik berijp hem in deze zin, spreekt zich uit over de schadelijke geluidsniveaus (met name als gevolg van de technische middelen die onze samenleving ter beschikking staan.

Dat hard geluid tot martelinstrument kan worden is bekend. Dat het je niet meer in staat stelt om je te concentreren even zo.

Zo was ik tijdens de Uitmarkt thuis aan het werk (ik ben een binnenstad thuiswerker) en ik had een dead-line en iets moest af... Het podium voor jong rap en dergelijke talent maakte het mij onmogelijk om mijn werk af te maken...

Dat is dan een kleinburgerlijke klacht... van iemand die het Pretpark Amsterdam wilt verstirren...

het zij zo

tjebbe


On 2006- Oct -23, at 08:50, René Boer wrote:

"Daar is niets op tegen... moet kunnen, maar niet gedurende meer dan vier uur in een omgeving van kaatsende gevels in een dicht bevolkte binnenstad, daar zijn andere plaatsen voor."

was het maar dichtbevolkt.....

 

en verder hoef ik dit soort kleinburgerlijkheid niet via nettime te ontvangen

tnxFrom:  Tjebbe van Tijen via Chello <t.tijen@chello.nl>
To:  nettime-nl@nettime.org
Subject:  [Nettime-nl] Re: burger meetsysteem
Date:  Mon, 23 Oct 2006 00:41:13 +0200
Ik heb de web site van die club al eens bekeken Marleen

al meerdere malen heb ik zulke systemen gesuggereerd, laatst nog na de geluidsterreur van de Uitmarkt...

zelfs kortgelden eens via de telefoon gesproken met een welwillende dame van de deelraad binnenstad...


Tijdens de laatse Uirmarkt heb ik met een geleende decibel meter en op de meest simpele, maar toch visuele wijze geprobeerd om weer te geven hoe onder de noemer van cultuur omwonenden met geluidsterreur geconfronteerd worden, waarbij de overheid geen enkele greep heeft op wat er gebeurd en de versterker-schuivers - ondanks alle regelgeving - in de praktijk vrij hun mogen gaan.


Natuuurlijk is het niet 'hip' 'cool' of 'vet' zoiets ter sprake te brengen...  mijn eerdere protesten dit jaar tegen de geluidsoverlast van de Halve Maansteeg of waar dan ook aan de Amstel podia van de Gay Parade kwamen mij te staan op opmerkingen dat ik als oude vent maar beter de binnenstad kob verkaten...

leeftijdsdiscrimantie uit de hoek van de homo-emancipatie... moet dat nog eens op een web-pagina documenteren...


de uitmarkt heb ik wel al enigszins gedocumenteerd , zie het als een publiek kladblok dat bij deze de lucht in kan:


http://imaginarymuseum-archive.org/UitMarkt2006/
=========
EEN ANDER GELUID OF DE STAD UIT
over een a-cultureel aspect van van de Amsterdamse UitMarkt 2006 en gelijksoortige manifestaties
en de vraag:


HOE KLINKT ONZE STAD?

oftewel geluidsoverlast niet enkel als een politiekwestie te zien, maar ook als een artistiek, esthetisch, psychologisch en medisch probleem waarbij we bewust moeten worden dat het niet zo zeer om verbieden, maar om een mentaliteitsverandering gaat.
======
vergeet vooral niet onder aan de pagina de schuifbalk van je brwoser te gebruiken om de decibelmeet resultaten voor de Uitmarkt gevisualiseerd te zien


Op deze webpagina concludeer ik dan ook:

>Nee deze Dienst (Milieudienst gemeente Amsterdam), of misschien
>beter de door hen gehanteerde Methode van straatverkenners met een
>meetapparaatje, werkt niet langer, zeker niet in een tijd waarbij
>versterkt geluid tot een structureel maatschappelijk probleem
>geworden is.
>
>Ondanks de huidige technische ontwikkelingen met mobiele
>meetapparatuur, netwerken en dynamische terugkoppeling van
>meetgegevens (b.v. door het installeren van begrenzers die direct
>verbonden zijn met tijdelijk aan te brengen meetpunten).

Het gaat dus in mijn visie om een dynamische terugkoppeling van tijdelijk aan te brengen persoonlijke meetpunten, waarbij de meetgegevens dan weer live voor iedereen op het Internet te zien/horen zijn. inclusief de schuifstanden van de geludismannen of vrouwen...

Voor deze laatste zou een verplichte cursus sonologue vereist moeten worden... want het is niet enkel een gezondheidskwestie maar ook een esthetische kwestie...

Het onderwijs begint wel eat te doen aan een mp3 spele en zo... maar gaat toch onvoldoende ver in deze....

mag ik als laatste nog noteren dat de Amerikaanse publicist Gelernter  dit soort ideen van teruggekoppelde meetgegevens als een democratisch middel in detail beschrijft in zijn boek "Mirror worlds"

tjebbe
On 2006- Oct -22, at 22:33, Marleen Stikker wrote:

>Hoi Tjebbe e.a.,
>
>De mensen achter http://www.geluidsnet.nl/ zouden zo een burger
>meetsysteem goed kunnen uitwerken. Geloof dat ze er al mee bezig
>zijn. Ik zal ze deze discussie doorsturen.
>
>Vriendelijke groet,
>Marleen
>
>
>Tjebbe van Tijen

Imaginary Museum Projects
dramatizing historical information
http://imaginarymuseum.org


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).


Windows Live Messenger: deel je foto's en bestanden klik hier
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).