nieuwsbriefspreeksteen on Wed, 1 Nov 2006 09:23:21 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 13: 2 & 5 november, van Gogh, Ebru Umar, Keestra, de petitie en Smit.


Vooraf wederom excuus voor de lengte. Slaat u vooral gedeeltes over als het reeds bekend is, het is ter informatie en niet ter verveling dat wij u aanschrijven. Het is uberhaubt leuker om langs te komen dan er over te lezen, dus bij deze, van harte...want zo serieus als de nieuwsbrief vaak klinkt, zoveel gelachen wordt er bij de Spreeksteen zelf.


Inhoud:

0. Theo van Gogh Spreeksteen sessie
1. Waarom zijn we een petitie gestart?
2. Discussie over de petitie
3. 5 november, lawaaidemonstratie of debat?
4. Teken de petitie!
5. Huishoudelijk


0. Theo van Gogh Spreeksteen sessie

Op 2 november organiseren we weer een Theo van Gogh speakers corner. Organiseren is een groot woord.
Vorig jaar deden we dat ook. Wat is een Theo van Gogh Spreeksteen sessie eigenlijk? Dit jaar willen we de spreeksteen vol krijgen met 'rechte ruggen'. Zo hebben we bijvoorbeeld André Rouvoet (ChristenUnie) uitgenodigd. Gaan ze komen die 'rechte ruggen'? Zijn er eigenlijk nog wel rechte ruggen in dit land?
Wanneer kan men spreken van een rechte rug? Hoe recht men 'de rug'?
Als we budget of tijd genoeg hadden gehad dan hadden we er graag een trofee uitreiking van gemaakt; de vergulde ruggengraad, de gouden spreeksteen, iets van die strekking. Wat moet u er van verwachten? Niks. Dat is het beste als er een speakers corner wordt georganiseerd vanwege de dood van de aanleiding van het bestaan van die speakers corner. Kom met of zonder rechte rug en probeer rechte ruggen over te halen naar de spreeksteen te komen.


Vanaf 17.00 uur.


1. Waarom zijn wij een petitie zijn gestart?

Nadat we een petitie zijn gestart op http://spreeksteen.petities.nl bleek dat er nogal wat moedwillige misverstanden en schitterende ongelukken heersen.

Daarom:

Een korte voorgeschiedenis van de Spreeksteen die de aanleiding is geweest voor de petitie. Sla dit gerust over en ga naar punt 3 als u al op de hoogte bent.

* Van Gogh werd vermoord in de Linneausstraat
* dagelijks stonden een week lang dag en nacht soms honderden mensen te praten en discussiëren op straat
* vrij snel heeft de oprichter van de Spreeksteen toen een voorstel gedaan aan het stadsdeel de gemeenteraad en Cohen om een speakers corner op te richten. Samen met een stichtingsbestuur, is toen overgegaan tot de oprichting van een speakers corner in het Oosterpark
* op 5 mei 2005 hebben we voor het eerst een echte speakers corner gehouden
* op 28 mei 2005 werd de Spreeksteen feestelijk geplaatst bij de speakers corner als markering
* sinds die tijd nodigen we elke keer weer sprekers uit
* meest controversieel tot nu toe was een toespraak van Ebru Umar (zie http://www.spreeksteen.nl/momenten.php?id=21 )
* eerste beveiligingsprobleem met een (internationale) gast was toen de Engelse ambassadeur kwam
* er was afgelopen 1 oktober een eerste echte rel. Michiel Smit kwam spreken. Een soort 'knokploeg' van links syndicalistische 'lawaaibetogers' wist op professionele en efficiënte wijze te voorkomen dat Smit het woord kon voeren en omstanders konden dus ook niet in debat met deze omstreden spreker


Sinds 1 oktober:

* raar genoeg beroepen de betogers zich op de vrijheid van meningsuiting en verheffen ze hun gedrag tot een 'goede traditie van de Amsterdammers'
* de activisten bezweren bij elke spreker die zij tot foute sprekers rekenen terug te komen om het spreken te verhinderen
* na analyse van ons 'probleem' hebben we besloten een petitie in te dienen bij de gemeenteraad en de deelraad, over de instructie die de politie krijgt
* de petitie constateert een conflict tussen de aard van de plek (speakers corner) versus demonstraties op die plek, vooral demonstraties die tot doel hebben om debat onmogelijk te maken
* de instructie die de politie krijgt gaat alleen over de openbare orde en de absolute veiligheid van de spreker, daardoor kunnen dergelijke demonstranten tot in het oneindige hun gang gaan met het opleggen van hun wil


Vanzelfsprekend is openbare orde erg belangrijk, maar volgens het Europe Handvest voor de Rechten van de Mens is openbare orde ondergeschikt aan de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en waarschijnlijk ook wel de vrijheid van vergadering en informatie (burgerrechten), tenzij de staatsveiligheid in het geding komt. Er is dus een conflict tussen openbare orde en burgerrechten dat in het voordeel van burgerrechten (van individuen) beslist zou moeten worden.

Er staan filmpjes on-line van het verhinderen van debat, het monddood maken van Smit op
http://www.spreeksteen.nl/momenten.php?id=23
en van de dubieuze 'overwinningsspeech' op
http://www.spreeksteen.nl/momenten.php?id=25
De QuickTime plugin is ervoor nodig.


De filmpjes staan eventueel ook op YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=nHig-lfnAZ4
http://www.youtube.com/watch?v=WY5sXNWyOVk
De Flash plugin is ervoor nodig.

Of het AT5 televisie-journaal fragment
http://www.at5.nl/index.asp?newsid=21253
De Windows Media Player plugin is ervoor nodig.


2. Discussie over de petitie

De petitie vraagt dat de politie een andere houding aanneemt in het bijzondere geval dat er een orde verstoring is bij de Spreeksteen. Volgens de huidige instructie die de politie heeft gekregen van de burgemeester zou de orde bewaard en de spreker beschermd moeten worden. De politie voert dat zo uit, dat er geen debat meer mogelijk is in de speakers corner. Er wordt een haag gevormd tussen spreker en publiek waardoor de spreker nog minder hoorbaar wordt, sprekers worden tegengehouden als ze richting Spreeksteen willen lopen om zelf het woord te nemen. De politie houdt weliswaar het fysieke geweld effectief tegen, maar het 'lawaaigeweld' kan wel doorgaan. Navraag bij de politie en de gemeente leert dat dit altijd zo zal gaan, bij elke nieuwe bedreiging van de openbare orde.

Het resultaat is dat beveiliging boven vrijheid van vergadering, van meningsuiting, van informatie en politieke vrijheid gaat. De petitie stelt voor de prioriteiten van de opdracht op deze vrijheden te richten, zoals bij alle politieke evenementen en optredens zou moeten! Vrijheid gaat boven veiligheid is dan de regel.

Vaak voorkomende tegenwerpingen tegen de petitie:

- Formeel. De petitie zou leiden tot te veel macht voor de staat.

Het is gericht aan onze democratisch gekozen gemeenteraad die ander beleid moet formuleren, de petitie signaleert een probleem en doet een suggestie. Er is niet eens een andere Algemene Plaatselijke Verordening nodig. We vragen alleen een andere opdracht aan de politie door een verschuiving in prioriteit (van veiligheid naar vrijheid).

- Onbegrip. "Niet dat ik hem zou gaan overschreeuwen, maar ik snap ook niet waarom je hem hebt uitgenodigd."

We nodigen iedereen uit die wat te vertellen heeft en wier ideeën 'debatable' zijn. De Spreeksteen is politiek neutraal en opgericht voor alle individuen die willen spreken, luisteren en debatteren.

De suggestie als zou het niet erg zijn wanneer mensen en politici met afwijkende meningen en ideeën niet aan het woord gelaten worden is onacceptabel voor een speakers corner. Ter plekke reageren de luisteraars op de inhoud, alles is bespreekbaar.

- Racisme. "Als de stichting Spreeksteen Smit uitnodigt dan maakt de stichting zich schuldig aan racisme"

Door een platform te geven aan iets maken we ons nergens schuldig aan. Dan zouden we ons via de woordvoerder van de lawaaidemonstratie op de Spreeksteen ook medeschuldig hebben gemaakt aan kraken en geweldpleging tegen Smit, het goedpraten van massamoorden tijdens het communistisch bewind in Rusland en zo nog wat. Smit zelf heeft op 1 oktober niets racistisch gezegd, het schijnt dat hij alleen iets over de vrijheid van meningsuiting heeft geroepen. Mocht hij 5 november wel zoiets zeggen dan blijft dat volledig zijn eigen verantwoordelijkheid en kunnen hem er over aan de tand voelen en zijn ideeen ontmantelen.

- Demonstratie is debat. "Het onhoorbaar maken van een spreker en blokkeren van debat, valt binnen de grenzen van het debat"

Een demonstratie is het uitdragen van een enkel standpunt door een hele groep gezamenlijk. Zo'n collectieve actie verschilt in vorm fundamenteel van een debat tijdens een vergadering van individuen. Het gedachtengoed van een demonstratie kan heel goed tijdens het debat geformuleerd worden, maar niet door in het debat zelf te demonstreren.

- Inperking van rechten. "Als je op de spreeksteen staat heb je wel vrijheid van meningsuiting, als je er naast staat wordt dat recht dus stevig ingeperkt. Althans, dat willen de lui van de spreeksteen."

Nee, dit is niet wat de petitie vraagt. Het kan dat niet vragen en wil dat niet vragen. De petitie vraagt de gemeenteraad de burgemeester een opdracht aan de politie te geven het debat niet te laten verstoren door veiligheids- en openbare orde overwegingen, meer niet.

Als een spreker een persoonlijke beveiliging nodig heeft (voor politici gebruikelijk) dan moet de politie een niet interveniërende afzijdige opstelling kiezen. Demonstraties die conflicteren met het debat moeten op afstand van het debat worden gehouden. Beschouw de Spreeksteen als een vergadering in het openbaar die niet verstoord mag worden terwijl het wel open moet blijven voor iedereen.

Dit kan de politie nu ook al doen, maar het heeft alleen de opdracht om de openbare orde te bewaken. Dit heeft tot gevolg dat debat onmogelijk wordt. Er staat een kordon ME-ers tussen de spreker en het publiek, lawaaidemonstranten kunnen alles ongestoord onhoorbaar maken en nieuwe sprekers op de steen werden tegengehouden.

Daarom hebben wij deze petitie ingediend. Wij zijn voor een zo 'machtsvrij' mogelijk debat. Doe het met woorden in een openbaar debat. Het alternatief is het geweldsmonopolie van de politie op te heffen, zodat men weer moet gaan knokken voor politieke vrijheid.

De aanwezigheid van 8 ME bussen met agenten, een paar dozijn platte petten en 6 ruiters van de bereden politie suggereert dat de politie de inschatting maakt dat de demonstranten van de lawaaidemonstratie op 1 oktober zonder de aanwezigheid van de politie direct over zullen gaan tot geweld en het niet bij lawaai zullen laten.

Opvallend uit een gedeelte van de reacties, vinden wij hoeveel zorgen men zich maakt over een veronderstelde bedreiging van de vrijheid van de demonstranten om anderen met lawaai en dreiging van geweld fundamentele vrijheden te ontnemen. Terwijl de vrijheden waar de petitie over gaat zoals die van meningsuiting, vergadering, informatie en politieke vrijheid makkelijk wegwuift. 'Eigen vrijheid eerst' lijkt het motto. Daar gaat deze petitie juist tegen in.

Bijdragen aan deze discussie zijn altijd welkom in het debat op de Spreeksteen zelf of per mail.


3. Weer een lawaaidemonstratie of nu een debat?

Op 1 oktober was het dus eindelijk een keer zo ver. Een echte controverse makende en zoekende politicus op de steen. Het debat mislukte toen door de lawaaidemonstranten dus er komt een nieuwe poging. Kom vooral niet, als je geen debat wil. Deze oproep is trouwens ook gedaan door de Michiel Smit-critici van michielsmit.com.

Zondag 5 november komen Ebru Umar, Machiel Keestra (en heel misschien Samira Abbos) met pleidooien over de verdediging van rechten van anderen om te zeggen, te schrijven en te vinden wat ons niet aanstaat. Ook komt Smit weer langs. Het begint zoals gebruikelijk om 13:30. Ook hebben we leden van de gemeenteraad en anderen uitgenodigd om te komen waarnemen wat er gebeurt. Zij krijgen later de petitie aangeboden, vandaar.

Is er nog onduidelijkheid over de strekking van de petitie? Trek niet meteen conclusies maar vraag het ons. Mail, bel of kom naar de Spreeksteen op zondagmiddag als waarnemer of deelnemer. Ondanks alle moeite loopt het zeer waarschijnlijk weer het zelfde, maar dat betekent niet dat we in het vervolg eerst het 'ministerie van juiste opvattingen' gaan bellen voor een goedkeuring voor de Sprekers, noch dat we het debat elke keer laten verstoren door die zelfverklaarde vijanden van de vrijheid. Dat zou jammer zijn.


4. Teken de petitie!

Bent u voor een speakers corner waar er vrij en open gesproken en gedebatteerd kan worden? Stuur de petitie dan vooral door nadat u getekend hebt. Twijfelt u zelf nog, vergeet dan in ieder geval niet om anderen die u kent die waarschijnlijk willen tekenen te wijzen op http://spreeksteen.petities.nl U kunt trouwens ook anoniem tekenen. Uw naam verschijnt dan niet op het web, maar de gemeenteraad kan uw naam wel lezen in de petitie die ze op papier ontvangen.


5. Huishoudelijk

We hebben twee straalzenders en accespoints te koop die nooit gebruikt zijn maar die de leverancier niet wil terug nemen. Prachtige apparatuur om een krachtig draadloos netwerk mee op te bouwen over kilometers. Deze spullen zijn van cisco en de specificaties zijn op te vragen bij ons)

Als alles goed is heeft Alex de programmeur onze camera deze week helemaal gedresseerd en kan deze eindelijk de lantaarnpaal in. Tot die tijd, maar ook daarna, bent u altijd welkom ook uw eigen spreeksteenfilmpjes in te zenden.

Hartelijks,Bart de Groot

teken a.u.b. deze petitie voor de
Spreeksteen: http://spreeksteen.petities.nl
web: www.spreeksteen.nl
mob: 0649630211


_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list http://www.spreeksteen.nl
Nieuwsbriefspreeksteen@spreeksteen.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).