nettime on Thu, 21 Jun 2007 14:20:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging voor "grids in actie" op 25 juni 2007


                        Den Haag, 18 juni 2007


Beste nettimers,

graag nodigen we jullie uit voor "Grids in actie", de bedrijvendag
rondom gridtechnologie die op 25 juni a.s.. wordt gehouden. Tijdens de
dag staan de maatschappelijke en commerciele toepassingen van grids
centraal. Hoe worden grids ingezet in Nederland? Er is ruim aandacht
voor businesscases, marktontwikkeling, visie, ervaringen uit de
praktijk rondom grid en aanverwante gebieden zoals service oriented
architectures, business process outsourcing en virtualisatie.
Organisatie is in hand van twee verenigingen, Internet Society en
Gridforum Nederland. 

Sprekers zijn Arie Kaizer (Philips), Eric van Heck (EUR), Dirk Out
(Unilever), Henk Simons (Getronics-Pinkroccade), Michiel Perdeck
(LogicaCMG), Rob Meijer (TNO/UvA), Martin Smits (UvT) en Peter
Michielse (NCF). Dagvoorzitter is Monique van Dusseldorp.

Alle informatie vind je op: http://gridforum.nl/bedrijvendag

De bedrijvendag vindt plaats in het IBM-kantoor in Amsterdam (Johan
Huizingalaan 765). Zie hieronder voor een routebeschrijving. Het
programma duurt van 11 tot 17 uur.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt je inschrijven via de site
van Gridforum.nl (http://gridforum.nl/bedrijvendag#inschrijven)
of via een mail naar: bedrijvendag2007@gridforum.nl 

Met vriendelijke groet,
Internet Society Nederland

-------------------------------------------------
Programma 

11:00 - 11:05 Opening
       Monique van Dusseldorp (dagvoorzitter)
	
11:05 - 11:45 De IJkdijk
       Rob Meijer (TNO/UvA)

11:45 - 12:30 Networkability van netwerken
       Martin Smits (UvT)
	
12:30 - 13:00 Big Grid
       Peter Michielse (NCF)

13:00 - 14:00 Lunch
	
14:00 - 14:30 Industrial applications of Grids
       Arie Kaizer (Philips)
	
14:30 - 16.55 Business cases	

       Eric van Heck (EUR)
       Smart Business Networks

       Dirk Out (Unilever): 
       Industrial Food Informatics

       Henk Simons (Getronics-Pinkroccade)
       Virtualisatie & praktijk

       Michiel Perdeck (LogicaCMG)
       BEinGRID

16:55 - 17:00 Wrap up
	
17:00 - 18:00 Borrel
	
----------------------------------

Presentaties

** Smart Business Networks: How the Network Wins

  The smart business network (SBN) captures the capabilities of many
  individual organisations to fulfil customer needs and compete more
  effectively. Rather than perform as individuals in a traditional
  value chain, organisations combine rapidly to act in highly
  efficient and effective delivery. These participants are nodes in a
  loosely structured network in which they are linked according to
  the customer's specific delivery requirements to become the smart
  business network. Indeed, customers become integral participants in
  the smart business network. Professor van Heck will show that smart
  business networks now exist and are growing. Users download Skype's
  "business logic" for telephony; eBay combines ad hoc buyers and
  sellers in an electronic market; Friendster connects over 20
  million individuals to create their own online profiles and is
  introducing trade of digital content. With simple network
  structures these and many other examples are initiating new
  behaviour and indicating how nodes in a business network will link
  and interact.

  > Professor Eric van Heck, RSM Erasmus University    

   Eric van Heck holds the Chair of Information Management and
   Markets at RSM Erasmus University, where he is conducting
   research and is teaching on the strategic and operational use of
   information technologies for companies and markets. He is best
   known for his work on how companies can create value with online
   auctions. He has co-authored or co-edited twelve books such as
   Making Markets (Harvard Business School Press, 2002) and Smart
   Business Networks (Springer, 2005). His articles were published
   in California Management Review, Communications of the ACM,
   Decision Support Systems, Electronic Markets, European Management
   Journal, Harvard Business Review, International Journal of
   Electronic Commerce, Journal of Information Technology,
   Information Systems Research, and WirtschaftsInformatik.

** Industrial Aplications of Grids

 Voor Philips Research is een IT infrastructuur die is afgestemd op
 de behoeftes van researchers een onmisbaar element. Philips Research
 heeft de afgelopen jaren een aantal grote wijzigingen ondergaan. Als
 gevolg van de focus shift bij Philips heeft ook Philips Research
 haar programma aanzienlijk aangepast. De adoptie van het open
 innovatie concept heeft geresulteerd in een open organisatie die
 strategische samenwerking heeft met bedrijven, universiteiten en
 andere instituten. Faciliteiten worden gedeeld met partners om de
 dienst heeft haar strategie aangepast om de nieuwe wensen van
 Research te faciliteren. Bijvoorbeeld, de verwachte toename van High
 Performance Computing in applicatie gebieden zoals medische imaging,
 bio-informtica en LED verlichting. Deze presentatie gaat in op
 bovengenoemde veranderingen, op de manier waarop we daarop inspelen
 en de noodzaak van intensieve ondersteuning.

  > Dr. Arie J.M. Kaizer, Philips Research    

   Arie Kaizer werd geboren in 1950 in Amsterdam. Hij studeerde
   Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Twente en trad in
   1976 in dienst bij Philips Research. Hij promoveerde aan de
   Technische Universiteit Eindhoven in 1986. Momenteel is hij
   werkzaam als afdelingschef van de afdeling ADICT (Advanced and
   Dedicated ICT) binnen de dienst Research ICT.


** De IJkdijk: De samenhang tussen tienduizenden kilometers 
  dijkproblemen, next generation internet, GRID en business.

  De IJkdijk (zie: Wikipedia) is een initatief om een tachtigtal
  dijken, voor zien van sensoren en actuatoren zodanig over te
  belasten dat ze bezwijken. Op basis van wat hiermee geleerd wordt
  kan men grootschalige ICT sensor en actuator netwerken bouwen die
  letterlijk de dijk steviger maken zonder een gram extra klei. Er is
  echter nogal veel dijk die ook nog eens veel data per meter
  genereren. Nederland heeft zo'n 17000 km dijk en in het buitenland
  moet er nog een miljoen worden gebouwd. Heel waarschijnlijk is dat
  seismische sensoren worden toegepast wat op die schalen tot enorme
  datastromen leidt. Prof. Robert Meijer van de Universiteit van
  Amsterdam en TNO legt uit aan hand van de IJkdijk case uit hoe met
  moderne inzichten op het gebied van Internet, applicatie-integratie
  en Grid dergelijke grootschalige ICT systemen kunnen worden
  gebouwd. Ook besteed hij aandacht aan de financiering van
  dergelijke intelligente infrastructuren en hoe dat, in combinatie
  met ICT nieuwe business oplevert. Tenslotte wordt betoogd hoe
  intelligente infrastructuren (dijken, snelwegen) in combinatie met
  goede financieringstechnieken voor tweede wereld landen een
  economische enabler kunnen zijn.
  
  >> Prof. Dr. R.J. Meijer, UvA / TNO ICT    

   Robert Johan Meijer (1959) werkt bij TNO ICT en als hoogleraar
   bij het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam
   (UvA). Zijn leerstoel is Telematica, in het bijzonder
   sensornetwerken. Hij is voorzitter van de VoIP special interest
   group van de Nederlandse Internet Society.

** The BIG GRID project

  In het najaar van 2005 hebben de Stichting Nationale
  Computerfaciliteiten (NCF), het Nationaal instituut voor
  sub-atomaire fysica (Nikhef) en het Nederlands Bio-Informatica
  Centrum (NBIC) gezamenlijk een voorstel ingediend ter versterking
  van de ICT infrastructuur ten behoeve van publiek wetenschappelijk
  onderzoek in Nederland. Door de regering was een bedrag van M? 100
  beschikbaar gesteld voor "grote infrastructuren", waar het BIG GRID
  voorstel van NCF, Nikhef en NBIC in competitie met andere
  voorstellen een beroep op heeft gedaan.

  In het najaar van 2006 is het BIG GRID voorstel definitief
  gehonoreerd. Per 1 januari 2007 is het project van start gegaan. In
  deze presentatie wordt ingegaan op de doelen van het project, welke
  wetenschapsgebieden potentieel van de apparatuur gebruik kunnen
  maken, hoe minder voor de hand liggende disciplines bij het gebruik
  van grid technologie betrokken kunnen worden, en hoe de
  organisatiestructuur er uit ziet.

  > Dr. ir. P.H. Michielse, Stichting Nationale Computer Faciliteiten   

   Peter Hans Michielse (1962) studeerde numerieke wiskunde aan de
   TU Delft van 1980 tot 1986. In 1990 promoveerde hij aan de TU
   Delft bij Prof. Van der Vorst op een proefschrift dat parallel
   rekenen, multigrid en reservoir simulatie combineerde. Van 1990
   tot 2004 was hij werkzaam bij twee leveranciers van HPC
   systemen: Convex/HP (1990 tot 1997) en Silicon Graphics (SGI,
   1997 tot 2004), in vooral technische functies. Vanaf september
   2004 werkt hij bij de Stichting Nationale Computerfaciliteiten
   (NCF), en is betrokken bij de inrichting van de high-end
   computerinfrastructuur ten behoeve van wetenschappelijk
   onderzoek in Nederland.


** Industrial Food Informatics

  De lezing "Industrial Food Informatics" zal ingegaan op de
  specifieke problemen die bestaan op het gebied van ontsluiting en
  hergebruik van informatie en data binnen de onderzoeks- en
  ontwikkelingsafdelingen van de voedingsmiddelenindustrie.

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal worden aangegeven welke
  stappen gezet moeten worden om, gebruikmakend van de vele
  mogelijkheden die er op het gebied van de informatie en
  communicatie technologie worden geboden, het R&D proces effectief
  te ondersteunen en welke toekomstige ontwikkelingen, onder andere
  zoals voorzien in het programma van het project "Virtual Laboratory
  e-Sciences" hieraan verder kunnen bijdragen.

  >> Dr. Dirk J.P. Out, Unilever Food and Health Research Institute  
   - Vlaardingen

   Na een studie scheikunde en natuurkunde aan de Vrije
   Universiteit, Amsterdam en een promotie onderzoek naar de
   viscositeit van waterige zoutoplossingen werd in 1979 de start
   bij Unilever Research in Vlaardingen gemaakt bij de afdeling
   food process development. Dit werd gevolgd door verschillende
   R&D management posities, zowel binnen de research organisatie in
   Vlaardingen als bij ontwikkelingsafdelingen van de verschillende
   werkmaatschappijen. Het onderzoeksgebied bestreek een breed
   scala van voedingsproducten, zoals dieetmargarines, dressings,
   bakkerijproducten en snacks. Daarnaast werd aandacht besteed aan
   innovatiemanagement en quality assurance processen.

   Sinds 2003 betrokken bij het opzetten van externe
   researchactiviteiten, met name op het raakvlak van Food Research
   en ICT, zoals het Food Informatics project, waarmee Unilever
   participeert in het Bsik project "Virtual Laboratory e-Science".
   
** Networkability van Netwerken

  De term 'networkability' werd in 1997 geintroduceerd als een
  indicator voor 'het gemak waarmee een organisatie partner kan
  worden en blijven in een business netwerk'. Networkability is een
  belangrijke succesfactor: verondersteld wordt dat de prestaties van
  een organisatie toenemen naarmate de organisatie beter in staat is
  haar producten en diensten modulair aan te bieden en
  bedrijfsprocessen en interne systemen te ontsluiten. Tot nu toe is
  de aandacht vooral uitgegaan naar networkability en prestaties van
  individuele organisaties. Een belangrijke factor voor het succes
  van individuele organisaties is echter ook het succes van het
  netwerk als geheel, zoals blijkt uit recente voorbeelden van
  netwerkorganisaties in de IT-retailsector en de financiele
  sector. De mate waarin het netwerk als geheel in staat is tot
  integratie van nieuwe partners en samenwerking met andere netwerken
  wordt aangeduid als 'networkability van netwerken'.

  Networkability van een netwerk bepaalt (mede) het succes van het
  netwerk en daarmee ook (mede) het succes van de organisaties in het
  netwerk. Hoe kan een organisatie nu bijdragen aan de networkability
  van het netwerk en toch ook haar eigen prestaties verbeteren?

  >> Dr. Martin T. Smits, Universiteit van Tilburg    

   Martin Smits is Universitair Hoofddocent Informatiekunde aan de
   Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van
   Tilburg. Hij is lid van het CentER for Economic Research in
   Tilburg en lid van Tranzo, het onderzoeksinstituut van de
   Universiteit van Tilburg naar Transformatie in de
   Gezondheidszorg. Het onderwerp van zijn onderzoek is de invloed
   van IT op de prestaties van organisaties en
   organisatienetwerken, met als aandachtspunten informatiebeleid,
   group support systems, e-business, netwerkorganisaties,
   kennismanagement en supply chain management, in het bijzonder in
   de gezondheidszorg en de financiele sector. Hij was vier jaar
   directeur bij de postdoctorale opleiding Information Management
   van Tias Business School en doceert aan diverse nationale en
   internationale Bachelor en Master opleidingen.

--------------------------------
** Routebeschrijving

Vanuit richting Utrecht:

* U volgt de A9 richting Haarlem en neemt dan afslag Amsterdam. U
 neemt de eerste afrit (s107) en slaat rechtsaf; na een viaduct ziet
 u rechts de IBM-gebouwen liggen. De eerste inrit is voor IBM Johan
 Huizingalaan 765 (Hoofdkantoor)

Vanuit de Coentunnel naar het zuiden:

* U kiest de afrit Sloten (s107) en slaat rechtsaf. U rijdt door tot
 het eind van de weg en gaat linksaf; vervolgens neemt u de tweede
 inrit links voor ons opleidingscentrum.

Vanuit het oosten en langs de zuidelijke rondweg Amsterdam:

* U laat de afrit Amstelveen liggen. U kiest richting Zaandam en
 onmiddellijk daarna de afrit Sloten (s107). U slaat aan het eind van
 de afrit linksaf. U rijdt door tot het eind van de weg en gaat
 linksaf; vervolgens neemt u de tweede inrit links voor ons
 opleidingscentrum. Openbaar Vervoer

Via de metro (lijn 50 Gein/Isolatorweg v.v., halte Henk Sneevlietweg):

* Verlaat de halte Henk Sneevlietweg via de uitgang "Henk
 Sneevlietweg". U steekt de weg over en gaat naar rechts onder het
 viaduct door en u loopt de Henk Sneevlietweg af (u laat de
 leveranciersingang links liggen). Aan het eind van deze weg gaat u
 linksaf de Johan Huizingalaan op. U gaat links door het hek van IBM
 naar het witte gebouw, het hoofdkantoor van IBM, nummer 765.

Met tram of bus, halte Aletta Jacobslaan (tram 2):

    * Tramlijn 2 vanaf Leidseplein en Hoofddorpplein 
     reistijd circa 45 minuten.

    * Vanaf Hoofddorp (Marktplein) buslijn 145 (Connexxion).

    * Vanaf Badhoevedorp (Havikstraat): Buslijn 68 (GVB) of 145
     (Connnexxion). Stap uit bij tram/bushalte Aletta Jacobslaan.

    * Vanaf Amstelveen Plein 1960: buslijn 68 (GVB) via
     Buitenveldert

* Loop de Johan Huizingalaan af. Steek de Henk Sneevlietweg over. Loop
 links door het IBM hek naar het witte gebouw, het IBM hoofdkantoor
 op nummer 765.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).