praktische on Mon, 25 Jun 2007 13:12:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] "Open debat op internet een illusie"


Geert,

het volgende legde ik je eerst voor zonder kopie te sturen naar nettime.nl.
Je
berichtte terug dat ook wat jou aangaat we deze discussie via nettime.nl
voeren. Je hoopte dat ook Tamara Witschge aan de discussie zou deelnemen.
Tenslotte hebben we de informatie over haar proefschrift uit de tweede hand
.
(Het Parool).

Alle

Wat vooraf ging:
Op 25 juni 2007 sluisde Geert Lovink een artikel door naar Nettime.nl. Het is
een artikel van de hand van NADINE BÖKE. Nadine sprak met Tamara Witschge
.


Tamara deed een onderzoek naar debatten op internet. Haar conclusie was dat
deze internet-debatten worden overheerst door jonge, hoogopgeleide, autocht
one mannen, die geen rem zetten op hun vooroordelen. Dit geldt zelfs voor
allochtonenforums, zoals maghrebonline.nl en maroc.nl. De debatten zijn
daardoor niet open te noemen. Men luistert niet echt naar elkaar, de dialoo
g
komt niet op gang. ''Dat het debat op internet nu niet echt open is, komt
grotendeels door de menselijke aard", stelt Tamara. Het is stomweg moeilijk
om aan mensen die tot een andere groep behoren dan jij, dezelfde rechten te
verlenen en voor hen open te staan.''

Daarna zei Tamara, volgens het artikel:
''Toch heeft internet wel veel potentie. Het biedt meer mogelijkheden
dan de offline samenleving om allerlei mensen met elkaar in contact
te brengen. Volgens mij moeten we onze omgangsnormen veranderen.''

Ik wil dit volmondig beamen. Ook het volgende citaat is mij uit het hart
gegrepen:
''Het debat is hard geworden. Het is een soort recht geworden om je
uit te spreken zonder na te denken over hoe datgene wat je zegt
overkomt, of wat het nut ervan is. Er moet een ander idee komen over
wat een publiek debat is. Is dat alleen iedereen zijn mening laten
roepen? Of is het elkaars mening respecteren en in discussie gaan?''

Tamara draagt als oplossing aan dat de deelnemers aan een internet-discussi
e
hun reacties persoonlijker maken en laten merken dat ze oprecht zijn geïn
tere
sseerd in de ander.

Het artikel eindigt met een oproep te doen, waar ik ook al enige tijd voor
pleit via nl.internet.usenet: "Groet iemand, noem zijn naam, laat zien dat je
zijn argumenten echt hebt gelezen en in overweging hebt genomen.


_____

Geert,

Op nl.internet.usenet beperk ik mij in mijn oproep niet tot een vrijblijven
d
verzoek aan de gesprekpartners elkaar te groeten en te laten zien dat de
argumenten echt zijn gelezen. Ik stel een protocol voor waarbinnen dit
automatisch aan de orde komt.

Je ziet mij dit protocol hier gedeeltelijk toepassen. Ik noemde het
quoot-plus.
De respondent schrijft onder de gequote tekst van de posting waar hij op
reageert, wat die gequote tekst hem doet. Hij toont daarmee zijn
verwerkingsproces. Als de respondent goed in de discussie zit, is in deze
'quoot-brug' te lezen hoe de argumenten van de ander zijn overgekomen. Slui
t
de respondent minder goed aan op de discussie, dan is dit ook uit deze
'quoot-brug' op te maken. Men kan er conclusies aan verbinden.

Na de zichtbare reflectie op wat de ander schreef, volgt een reactie. De
reactie is persoonlijk.

Het gesprek gaat steeds verder via quoot-bruggen. Deze quoot-bruggen worden
verder de draad langs vervoerd, maar zijn voortdurend aan te passen door
iedere deelnemer. Hierdoor ontstaat, naast wat men elkaar rechtstreeks
zegt, ook
een mogelijkheid om zaken minder direct kenbaar te maken. Iemand hoeft niet
hardop te zeggen dat hij zich niet kan vinden in de quoot-brug voor
zijn tekst.
Hij verbetert de quoot-brug, zodat zijn stelling er wel beter in naar voren
komt.

De opsteller van de quoot-brug kan veel opmaken uit de correcties op zijn
quoot-brug. Het kan een aanleiding voor hem zijn de eerdere tekst anders te
begrijpen dan hij eerder deed. Zoals degeen die de brontekst schreef aan de
quoot-brug de kansen op een goed gesprek kan afmeten, zo kan de opsteller v
an
de quoot-brug dat aan de amendementen op die quoot-brug.

Deze manier van omgang is volgens mij zeker het proberen waard. Echter, de
hoogopgeleide, autochtonen mannen waarmee ik hierover in discussie ben op
nl.internet.usenet, denken er anders over. Reageren ze vanuit vooroordelen?
In ieder geval lukt het niet om goed met hen te argumenteren.

Je zult begrijpen dat ik het proefschrift van Tamara met plezier aangrijp o
m
aandacht voor het idee te vragen buiten de beperkte groep van gebruikers va
n
nl.internet.usenet. Ik hoop dat dit idee een warmer onthaal bij je krijgt, dan
mijn al enkele jaren oude idee om de starter van een gesprek de mogelijkhei
d
te geven de reacties op zijn initiatief te labelen naar zijn inzicht. Ik vi
nd
dit nog steeds een krachtig idee, omdat het mensen de kans geeft boven het
maaiveld uit signalen af te geven omtrent de kwaliteit van de diverse
bijdragen.
Het zal bijdragen aan het sociale klimaat, omdat mensen elkaar zullen
herkennen
op wat ze met elkaar delen. Maar hopelijk mag ik je daarover later weer een
s
aanspreken.


Met vriendelijke groet,

Alle van Meeteren


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).