Tjebbe van Tijen via Chello on Tue, 17 Jun 2008 05:01:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Zwartmakers en een pleidooi voor een "Witboek Kraken"


Het is nu 40 jaar geleden dat het woord "kraken" meer is gaan 
betekenen dan een knarsend, brekend geluid, of het openbreken van 
brandkasten en andere bewaarplaatsen van waardevolle zaken (een 
kraakje zetten, de brandkastkraker). Het was in een keldertje in de 
Koestraat onder de woning van beeldhouwer Hans 't Mannetje dat het 
"Woningburo de Kraker" in de vroege winter van 1968 het licht zag. 
Het kraken in de zin van het bezetten van een leegstaande woning of 
het zonder rechtmatige titel in gebruiknemen werd daar niet 
uitgevonden, maar het woord "kraken" werd daar voor het eerst 
gebruikt voor een al bestaande praktijk van persoonlijk initiatief om 
het eigen gemis aan woonruimte niet op te lossen in de verre toekomst 
door het stemmen op een bepaalde partij of het aangaan van ander 
associaties met organisaties die voorgeven de wereld te gaan 
veranderen ... maar direct op te heffen door een niet in gebruik 
zijnde woonruimte zelf te betrekken.

Daar is in principe weinig voor nodig: enig inzicht in het 
ontgrendelen of omzijlen van afsluitende voorzieningen, of beter nog 
een list waarbij het binnentreden zonder enige vorm van braak plaats 
vindt. Daarnaast is het van belang om de minimale bewijsstuken van 
het daadwerkelijk in gebruik zijn als woning in de zojuist aan 
leegstand onttrokken woning te plaatsen: bed, tafel, stoel.
Daarmee is een volgens het Nederlands Recht een woning gebracht in de 
bewoonde staat, waarbij het feit dat die handeling niet gefundeerd is 
op een aangegane wilsovereenkomst met de eigenaar van de betreffende 
woning niet betekent dat dit zelfgeinitieerde verblijf geen enkele 
legale status heeft.

Het recht op een woning mag dan wel niet direct verankerd zijn in de 
zozeer geroemde Nederlandse democratische grondwet, toch zijn er 
rechtsgronden die zwaar wegen, zoals de "vrijwaring van 
huisvredebreuk". Dit betekent dat een ieder recht kan laten gelden op 
het gesloten houden van zijn/haar voordeur. Behoudens autoriteiten 
die een huiszoekings- of een ontruimingsbevel van een Nederlandse 
rechtelijke autoritreit voor een bepaalde woonruimte hebben, is het 
binnendringen van een in gebruikzijnde woning een strafrechtelijke 
overtreding. Zelfs de voet tussen de deur van een politieagent of een 
ingehuurde krachtpatser wordt in het Nederlands recht aangemerkt als 
"huisvredebreuk".

De rechten van een huiseigenaar om niet gewenste bewoning te doen 
staken zijn afdwingbaar, maar dat gaat dan via de rechter. Het hebben 
van een 'titel', een overeenkomst, voor het in gebruik hebben van een 
woning, is dus op korte termijn geen voorwaarde om een - leegstaande 
- woning weer om te toveren in een bewoonde woning.

Nu is er aan dat meestal kortdurend recht van 'vrijwaring van 
huisvredebreuk' (wat ook alle keurige legale bewoners in Nederland 
beschermd tegen ongewenste binnedringers) door aan huiseigenaren 
gelieerde belangengroepen ernstig geknaagd in de afgelopen decennia, 
maar het principe betreft toch een fundamenteel grondrecht.

Het is nu de plaatselijke afdeling van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie (VVD) die op basis van enkele ontruimingsincidenten in 
de afgelopen twee jaar een Zwartboek Kraken heeft opgesteld, dat ik 
vanavond op de televisie besproken zag door het Christelijke NCRV 
programma Netwerk. "Boek" is wat ik op de buis zo snel kon zien 
teveel gezegd, het blijkt een in haast met een snelbinder 
bijeengeraapt aantal A4tjes te zijn waarin gewelddaden van krakers 
aan de kaak gesteld worden.

Dit epistel moet dan de basis vormen van een Tweede Kamer debat - 
later dit jaar waarin - volgens de lokale VVDer (hierin gesteund door 
een landelijke volkvertegenwoordiger die ooit geacht werd de 
Nederlandse wetten uit zijn hoofd te kennen) - eens en voor altijd 
een einde gemaakt zal worden aan het kraken van of voor woonruimte in 
Nederland.

Ik zal het geschrift morgen direct bij de VVD fractie van de 
Amsterdamse gemeenteraad opvragen en bestuderen ... lijkt me goed te 
controleren hoe zwartkijkerig dit boekje is. Het kan best zijn dat er 
feiten in staan die waar, bijna waar of wellicht niet helemaal waar 
zijn. De journalisten van Netwerk hadeen een vaag soort hoor & 
wederhoor in hun programma weten te verwerken, maar voor eigen 
onderzoek was kennenlijk noch tijd noch budget beschikbaar. "De 
feiten achter het nieuws" boven tafel halen blijft op de nationale 
televisie vaak niet meer dan een wensdroom....

De geweldadigheid van zowel kraakbeweging als de tegen haar 
optredende politie valt mijn inziens reuze mee. In al die veertig 
jaar van soms bijzonder geweldadig ogende confrontaties, tot hele 
veldslagen aan toe met inzetting van vele honderden tot in enkele 
gevallen tot meer dan duizend man/vrouw politie heeft geen enkel 
dodelijk slachtoffer geeist (de dood van een inmiddels vrijwel in 
vergetelheid geraakte kraker Hans Kok in een politiecel een decennium 
of wat terug, was niet echt een direct gevolg van een politie/krakers 
botsing, maar meer te wijten aan persoonlijke gezondheidsklachten en 
onwelwillige bewakers).

Dat feit van zoveel confrontaties zonder doden of massale 
hoeveelheden gewonden (aan beide zijden van de linie) is meer dan een 
klein wonder. Het heeft een duidelijke oorzaak: het aanwezig zijn van 
een inzicht in het verband tussen gewenste doelen en toegepaste 
middelen.

Ik herinner mij nog hoe wij - nu meer dan dertig jaar geleden - als 
activisten in de Nieuwmarkt vergaderend over de organisatie van ons 
verzet tegen de aanleg van de metro dwars door de Nieuwmarktbuurt en 
voor het behoud van de door ons bezette woniungen, alsook het behoud 
van de Nieuwmarktbnuurt als woonbuurt (daar waar de toenmalige 
stadsbestuurders eerst plannen hadden voor een metro met daarbovenop 
een snelweg en daarlangs kantoorgebouwen). "We gaan niet sterven voor 
een straatje", met andere woorden we zagen van te voren in dat er een 
limiet was aan de tegenstand die we zouden kunne bieden tegen een 
overheid/staat die het monopolie van het geweld heeft - door hen 
uitgeoefend in het algemeen belang. Dat wij een andere visie op 
"algemeen belang" hadden dan onze tegenstanders mocht wel zo zijn, 
maar wij waren ons toch wel bewust van de beperktheid van onze 
middelen van verzet en van het belang van de innige band tussen doel 
en middelen in een actie. Hoe ons ideaal van een egilitaire 
samenleving af te dwingen met zeg eens gijzeling van personen of het 
plegen van bomaanslagen?
Interessant is het hierbij in herinnering te roepen dat er wel 
degelijk een bomaanslag gepleegd is op de bouwwerken van de 
Amsterdamse metro (in de Bijlmermeer), maar dat die eerst aan onze 
actiegroep werd toegeschreven (door het stadsbestuur) terwijl al 
spoedig bleek dat dit het werk was van een ultra-recntse 
samenzweerdersgroep met Max Lewin over wiens banden met de 
Nederlandse Veiligheidsdienst en aanverwante organisaties tot op de 
dag van vandaag onduidelijkheid bestaat. Destijds heeft het 
Wijkcentrum d'Oude Stadt het stadsbestuur wegens smaad voor de 
rechter gesleept en deze zaak moeiteloos gewonnen.

Hierbij zijn we terug bij de actuele situatie waar- geheel in 
Oosteuropese stijl - ons op de televisie wapens getoond worden die 
volgens de gemeentelijke zegslieden als levensbedreigend wapentuig 
gezien moeten worden gericht tegen de handhavers van de openbare 
orde: de politie. Of deze wapens daadwerkelijk gebruikt zijn blijft 
onduidelijk, het betoog gaat voornamenlijk over de potentieele 
dreiging en de noodzaak die dreiging op te heffen. Wat verbazing wekt 
is de simpele conclusie uit het  'spontane samenwerkingkamp' van 
ordehandhavende politie en de huizenbezit verdedigende VVDers dat een 
algemeen kraakverbod zou leiden tot verdwijnen van de behoefte aan 
woonruimte van hen die dat nu niet, of niet in voldoende mate hebben. 
Het lijkt mij dat het afdwingen van en totaal verbod op kraken eerder 
meer geweld veroorzaakt. Hoe denken nu de Amsterdamse politietop, de 
burgermeester, de VVDers en al degenen die een kraakverbod willen 
ondersteunen dit verbod af te dwingen? Zeg eens dat ze via de Tweede 
Kamer en de daaropvolgende wetgevende instanties zo'n verbod zouden 
weten te krijgen, wat is het meer dan nog maar eens een extra 
wettelijke stok om het instictief woningzoekende "beest" mee af te 
straffen, weg te jagen? Krijgen we een nieuw soort strafmaat, 
strafkampen, heropvoedingsgestichten? Worden er geldboetes opgelegd 
die jonge mensen hun levenlang tot aan de bedelstaf zullen brengen? 
En ... wat als de wat slimmere krakers - ik ken heel wat juristen en 
zelfs een rechter die hun wooncarriere als kraker zijn begonnen - de 
wettigheid op een algemeen verbod van kraken voor diezelfde 
rechtstaat succesvol weten aan te vechten?

Het is maar zeer de vraag of een "totaal verbod" beter is dan wat ik 
een 'tegenstrijdige balans van tegenovergestelde belangen' zal 
noemen, want wat bezielde ooit de Hollande wetgever om het 
'huisrecht' en het daaraan verbonden recht op vrijwaring van 
'huisvredebreuk' in te stellen? Het recht van een ieder om niet 
buiten te hoeven slapen, het recht op een ruimte waarinm je jezelf 
kunt terugtrekken, de basis van het eigen bestaan... en dan de 
gebrekkige maatschappelijke organisatie die vaak niet in deze 
basisbehoefte weet te voorzien. Of het nu mededogen met de minder 
bedeelden is geweest, of de praktische Hollandse geest die wel inzag 
dat de sociale vrede niet gediend is met al te veel daklozen en nog 
erger. Ook wil je niet over op de stoep slapende zwervers hoeven te 
stappen of geconfronteerd worden met doodgevroren daklozen op een 
koude wintermorgen (in heel wat Europese landen is er een bepaling in 
de wet die daklozen die aan de rand van de stad hun hutten bouwen in 
de winter, tegen ontruiming en deportatie beschermd).

Tijd om daar er nu een zwartboek met een zwarte kijk op de wereld is 
gelanceerd, het samenstellen van een Witboek voor te stellen. Jazker 
een Witboek kraken, want dat hoeft niet een dun gevalletje van een 
klein aantal feitem op bijeengeraapte A4tjes te zijn... er is genoeg 
Wit materiaal voor een forse foliant! Er zijn enkel in Amsterdam meer 
dan een honderd gebouwen of panden die dankzij het kraken - en in 
eerste instantie ondanks de ontroerende goed sector, 
woningbouwverenigingen en overheid - toegevoegd zijn aan het 
woningbestand, dikwijls voor de lagere inkomens. Er zijn hele buurten 
die tot de ondergang verdoemd waren door de kaalslagplannen van 
toenmalige stadsplanners gered van de ondergang. Tot op de dag van 
vandaag zie je groepen buitenlandse stedebouw- en woon-specialisten 
die rondgeleid worden in buurten en wijken die hun vorm mede te 
danken hebben aan de actie en inspiratie van verschillende generaties 
krakers (Nieuwmarktbuurt, Dapperbuurt, de Pijp, Staatsliedenbuurt. 
IJeiland). Er zijn meerdere grote woningbouwverenigingen die op enig 
moment door krakers genomen initiatieven hebben ondersteund en 
daarmee een vaak fundamentele wending aan hun afnemende aanwezigheid 
in de Amsterdmase binnenstad hebben weten te geven. Enkele van de 
belanrijke Amsterdamse cultuurtempels als Paradiso en De Melkweg zijn 
in hun vroegste geschiedenis "veroverd" door krakers. Het Stedelijk 
Museum huist nu samen in een pand met een gallerie (W139) die ooit in 
het Blauwlakenblok begon als kraak-gallerie. Meerdere culturele 
festivals vinden hun oorsprong in de kraakbeweging en de bloeiperiode 
in de zeventiger en tachtiger jaren van Amsterdam als jonge 
cultuurstad kwam uit die zelfde beweging voort (Aorta, Radio 100, 
Conradstraat).

Als we kijken naar breder georienteerde sociale en culturele 
initiatieven waar ieder stad trots op zou behoren te zijn dan zijn 
velen daarvan gevoed door diezelfde kraakbeweging: stadstuinen, 
buurtfeesten kindercreches, theaters, galleries, scholen, de eerste 
skateboardbaan in Amsterdam ...

Wij van het Woningburo De Kraker (dat zijn oorpsrong mede had in de 
provobeweging) gooiden destijds de ruiten in van huisjesmelkers.... 
met een in een baksteen gewikkeld manifest (getekend door de nu 
beroemde in Parijs residerende cartoonist Willem) "Heren 
Huisjesmelkers en Makelaars" stond er op ... uw tijd is gekomen. Let 
wel het waren geen brandbommmen en de stenen werden steeds met de 
nachtpost bezorgd, nooit is er iemand gewond geraakt. Illegaal zo'n 
daad: jazeker. Geweldadig? dat zou ik willen ontkennen, in die zin 
dat het om geweld tegen goederen zonder direct gevaar voor personen 
ging. Het beplakken of van leuze voorzien van muren en ramen hoort 
mijns inziens in deze zelfde groep van symbolische handelingen plaats.

Burgermeester Cohen jammert over wat ingegooide ruiten van het 
stadskantoor op het Waterlooplein en zijn ambtswoning.

In Parijs zijn dit jaar op straat foto's te zien van barricades, 
verbrande auto's, heftige straatgevechten in het Quartier Latin van 
1968 - het lijkt me een officieel huldeblijk aan de Mei Juni beweging 
in Frankrijk. Ook daar was veel wapengekletter en verrassend weinig 
ernstige slachtoffers alhoewel het er vele malen heter aan toeging 
als ooit in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.
Het is ook al lang 'bon ton' om de provo en Kabouterbeweging in 
Amsterdam als een kunszinnige beweging af te schilderen die het waard 
is om in naast Dadaisten en wat dies meer zij in het gareel gebracht 
te worden; dit met verontachtzaming van de vaak harde confrontaties 
met het Amsterdamse politiecorps.

De grens tussen symbolisch (bedoeld) geweld en echt levensbedreigend 
geweld is vaak enkel terugblikkend herkenbaar. Een symbolisch 
bedoelde actie kan van het ene moment op het andere omslaan in haar 
tegendeel, soms zelfs omgekeerd. In een losse vrije gemeenschap van 
goedbedoelenden kunnen zich altijd kwaadwillende mengen, maar is dat 
nu een treffend kenmerk voor krakers? Horen wij dat niet bijna elke 
dag over andere groepen met minder beredeneerde dadendrang, zoals 
voetbalsupporters en hangjongeren (of komt minister Rouwvoet met een 
'algemeen hangverbod'?).

Mij lijkt het beleid van de huidige burgermesster en zijn 
politiekorpsstaf onwijs en confronterend met weinig besef van de 
maatschappelijke ongelijkheden die maken dat het fenomeen kraker 
überhaupt bestaat. Het bij herhaling afschilderen door de lokale 
overheid van krakers als misdadig, zoals ook het benadrukken van de 
aanwezigheid van "buitenlanders" onder de krakers (alsof de stad 
Amsterdam iets tegen buitenlanders zou dienen te hebben) schept een 
sfeer waaruit als dat maar lang genoedg doorgezet wordt uiteindelijk 
- jammjerlijk genoeg - een daardwerkelijk geweldadige situatie zou 
kunnen groeien. In een stad waar de massale puur commercieele 
drughandel gedoogd wordt moet ook gedoogruimte voor krakers kunnen 
zijn. Want laat dit gezegd zijn: als alles legaal en volgens de wet 
zou gebeuren zou de hele Nederlandse samenleving binnen de korste 
keren "krakend" tot stilstand komen.

Tjebbe van Tijen

boos na het zien van weer een stom televisieprogramma over krakers 
16/6/2008

Tjebbe van Tijen
Imaginary Museum Projects
Dramatizing Historical Information
http://imaginarymuseum.org
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).