Patrice Riemens on Fri, 19 Mar 2010 13:22:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Fwd: Anonymus over STEMMEN op 9 juni]


Ik ben benieuwd hoeveel mensen ook deze vrolijke mix aan eisen gekregen
heeft. Tiz duidelijk dat George Orwell (what's a name) de gehele staat
hacken wil....
Groetjes uit Sheffield!
p+3D!


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: STEMMEN op 9 juni
From:  "George Orwell" <nobody@mixmaster.it>
Date:  Fri, March 19, 2010 12:49
To:   patrice@xs4all.nl
--------------------------------------------------------------------------

Hallo beste STEMGERECHTIGDE,

Stuur het onderstaande bericht minstens aan 12 mensen door en laat je stem
horen.

Hieronder vind je zeker vele punten, die jou ook zullen aanspreken, omdat
deze allemaal onder het volk leven.
Er wordt echter tot op heden NIETS aan de vele signalen gedaan, die de
burger aangeeft.
De laatste kabinetten waren geen VOLKSVERTEGENWOORDIGING meer, zoals dat
hoort te zijn.


BURGER BEPAAL NU HET KAN EN EIS EINDELIJK WAT HET VOLK WIL !

De BURGER HEEFT GENOEG ERVAN dat hij moet opdraaien voor de gigantische
fouten die er door het huidige kabinet en de daarin zittende regerende
partijen zijn gemaakt.

De burger wordt ongewild tot moderne werkslaaf gebombardeerd en economisch
uitgebuit met de meest idiote en dure maatregelen om de zelf veroorzaakte
verliezen, veroorzaakt door wanbeheer en verrijking, te compenseren en het
begrotingstekort in de staatskas op te vullen.

Wat moet de burger EISEN op 9 juni a.s. van het nieuwe kabinet i,p.v. zich
voor de zoveelste keer door politieke campagne-punten vanuit de partijen
zelf voorgedragen te laten begoochelen / misleiden´die vervolgens niet
worden uitgevoerd ?

- AOW MOET op 65 JAAR BLIJVEN. Dat is een GRONDRECHT van IEDERE burger,
omdat hij hiervoor tenslotte al lang genoeg heeft gewerkt.
Mensen nog ná hun 65ste laten doorwerken is IMMOREEL.We zijn tenslotte
geen slaven in dienst van bedrijf of staat.

- Juist toekomstig KORTER werken dan 65 jaar, zodat jongeren ook tijdig
een fatsoenlijke kans krijgen om an werk te komen in deze maatschappij.


- AFBLIJVEN VAN DE HYPOTHEEKRENTE-AFTREK.


- WEG met de KILOMETERHEFFING.GEEN TOLPOORTJES OF ANDERSZINS etc. etc.
Gewoon het huidige wegenbelastingsysteem houden en vooral NIETS DUURDER
LATEN WORDEN, alleen GOEDKOPER.
Zoals altijd wordt de burger gelokt over de streep getrokken met mooie
argumenten waar hij voordeel bij denkt te hebben.
Zoals ALTIJD trapt de burger erin en wordt het uiteindelijk VEEL DUURDER.
Dan is er zgn. opeens geen weg meer terug.

- AFSCHAFFEN van ONEIGENLIJK vullen van de STAATSKAS middels
VERKEERSboetes door MOBIELE FLITSER en FLITSPALEN. De staat genereert al
meer dan voldoende inkomsten uit de Belastingen.

- AFSCHAFFEN van de BONNENQUOTA, waarmee agenten nota bene door de staat
worden gedwongen om hun PROVISIE te behalen om hun LOON AAN TE VULLEN
middels het te pas en te onpas uitschrijven van proces verbalen.
SCHANDALIG GEWOON.
Dit is de omgedraaide wereld.
Moet de burger ook nog eens letterelijk beboet worden om de inkokmsten van
de de agenten te kunnen garanderen ?


- BELASTINGVERLAGING TOEPASSEN.
AFSCHAFFEN / terugdraaien van alle andere dubbele en de laatste jaren
verhoogde BELASTINGEN, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau,
zoals o.a. WOZ en deze landelijk GELIJK - en OMLAAGtrekken.

- GEEN NIEUWE BELASTINGEN / ACCIJNZEN of EXTRA ACCIJNSVERHOGING op bijv.
electriciteit ( van meet af aan géén accijns op electrische auto´s ),
benzine, levensmiddelen, goederen, benzine, alcoholische dranken /
spirituosen, tabak, horeca etc.


- AFSCHAFFEN, TERUGDRAAIEN van BIG BROTHER-CAMERA´S in OPENBARE RUIMTESen
OP STRAAT in het HELE LAND.
Er is hierdoor een valse SCHIJNVEILIGHEID gecreeerd.
Het is opgezette BANGmakerij, opgevoerd door de MEDIA en POLITIEK om zgn.
toenemend gevoel van veiligheid aan de burger wijs te maken en het te
kunnen invoeren.
Wat in feite gebeurt is dat wij hierdoor vrijwillig onze vrijheid tegen
een hoge prijs hebben ingeleverd.
Met gemanipuleerde cijfers wordt ons wijsgemaakt dat er enkele criminelen
meer daardoor per jaar worden aangehouden.
Hoe cynisch.
We stonden erbij en keken ernaar hoe ons dit door de strot is geduwd
ZONDER TOESTEMMING VAN DE BURGER.
DEZE EN ONDERSTAANDE ONTWIKKELINGEN MOETEN WIJ COLLECTIEF EEN HALT
TOEROEPEN / AFDWINGEN.
Voor de STAAT is het een MACHTIG CONTROLEmiddel dat voor de VRIJHEID van
de Westerse burger ONWENSELIJK is.
Na jaren kunnen we nu wel de de balans van camerabewaking opmaken.
De gewone burger betaalt dik het gelag door INPERKING VAN VRIJHEID en
PRIVACY op straat , in openbare gebouwen, in supermarkten en ga zo maar
door.
Ditzelde geldt voor andere apparaten.
Het lijkt zo langzamerhand wel een politiestaat met machtige geheime
diensten.
De Ned. burger EIST ( !!!! ) GEEN CONTROLE en GEEN CENSUUR.
Voor een minderheid van enkele criminelen, die met al die tienduizenden
camera´s gepakt worden betalen we ZELF een VEEL TE HOGE PRIJS.

Hustinx, officieel de European Data Protection Supervisor, laat zich
kritisch uit over een multilateraal handelsakkoord dat intellectueel
eigendom beter moet beschermen (ACTA). Daarover voert de Europese Unie
onderhandelingen met de Verenigde Staten, Canada en andere
handelspartners.
HET RECHT OP PRIVACY VAN DE BURGER IS EEN FUNDAMENTEEL BASISRECHT IN DE
BREEDSTE ZIN DES WOORDS EN MAG NOOIT EN TE NIMMER IIN HET GEDRANG KOMEN,
DUS OOK NIET OM GEMANIPULEERDE SCHIJNVEILGHEID IN HET BELANG VAN DEGENE
DIE DE REGELS VERZINT EN PROBEERT OP TE LEGGEN, ook niet onder
Internationale druk van bijv de VS, die meent dat zij zich volgens een
ZICHZELF toegeeigend recht aan de rest van de wereld als poliutieagent de
regels mag dicteren. NIET DUS !!!
Hustinx betreurt dat hij niet werd geraadpleegd over onderhandelingen die
aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de grondrechten van de burgers,
zoals het recht op privacy. De Europese privacybewaker is bezorgd omdat er
weinig of geen informatie over de gesprekken wordt vrijgegeven.
Op basis van perslekken toont Hustinx zich echter verontrust over "het
juridische kader dat zou ingevoerd worden om piraterij op het internet te
bestrijden en dat een grootschalig toezicht op internetgebruikers zou
kunnen omvatten.

Hustinx vreest ook dat internetproviders gedwongen zouden worden om mensen
van het internet te weren die driemaal onder intellectueel eigendomsrecht
beschermde bestanden downloaden of delen. De Nederlander meent dat er
minder verstrekkende maatregelen bestaan om intellectuele eigendomsrechten
te beschermen. DIT SOORT PRAKTIJKEN VAN VRIJHEIDSBEROVING 7
PRIVACY-beroving DOOR COMMERCIELE BEDRIJVEN, OVERHEDEN EN GEHEIME DIENSTEN
MOET GESTOPT WORDEN

VERBOD OP / WEIGERING invoering PRIVACY en VRIJHEIDSBEROVENDE 
traceerbare RFID-chips , synthetische DNA-markeringen in allerhande
artikelen en documenten, GPS-volgsystemen en de soortgelijke nog
preciezere nieuwe Europese ontwikkeling GALILEO ( kan via satelliet
precies bepalen waar je je op de meter precies bevindt )
VERBOD OP / WEIGERING invoering onwenselijke PRIVACY VRIJGEIDSBEROVENDE
TOTAL-BODYSCAN ( = tevens getest als gevaarlijk voor gezondheid ) /
IRISSCAN, VINGERAFDRUKKEN op paspoorten en bij paspoortcontroles op
vliegvelden etc.onder internationale druk van o.a. de Verenigde Staten.
Wij zijn de USA TOTAAL NIETS VERPLICHT en willen onze autonomie ten allen
tijde behouden.

- STOPPEN / TERUGDRAAIEN OVERHEIDSBEMOEIENIS en BETUTTELING inzake
ROOKVERBOD in Openbare Gelegenheden, vervoersmiddelen en in de openbare
lucht ( treinstations ). Mensen die willen roken moeten daar ook de kans
toe krijgen.
STOPPEN / TERUGDRAAIEN OVERHEIDSBEMOEIENIS m.b.t. van DRANKCONSUMPTIE van
ALLE BURGERS en het zich te voet met fiets en brommer scooter verplaatsen
na bezoek aan café en feestje. ( Dit is in het verleden altijd toegestaan
en hoort ook toegestaan te zijn in een democratie ).
DAT IS VRIJHEIDSBEROVING.

- AFSCHAFFEN van DURE DEFENSIE-kosten.
GEEN dure JSF-vliegtuigen.
DEFINITIEF WEG uit oorlogsgebieden.

- EINDELIJK EENS AFSCHAFFEN van VERKEERSbelemmerende maatregelen en
filevorming door:
VERWIJDEREN OBSTAKELS ( drempels, 30-km zones etc. ).

- Verscherpt OVERHEIDSTOEZICHT op SUBSIDIES aan GEMEENTES.
TERUGSCHROEVEN onnodige overheidssubsidies aan GEMEENTES inzake VERZONNEN
infrastructuur- en wegverbetering en over de balk gegooide
prestige-projecten.
Vaak wordt een subsidie binnengehaald door de gemeentes, drempels
aangelegd en 5 later jaren wordt met een nieuwe subsidie dezelfde drempel
weer afgebroken.


- Alsnog VERPLICHTE WETTELIJKE TERUGBETALING MET TERUGWERKENDE KRACHT van
gigantische exorbitante TOPSALARISSEN en opgestreken PREMIIES door
TOPMANAGERS in zowel de bedrijfswereld als TOPWACHTGELDEN van TOPMANAGERS
in het AMBTENARENapparaat.
Vele werknemers worden daartegenover al op staande voet zonder pardon
ontslagen als de winst een jaar wat tegen zit.

- Alsnog VERPLICHTE WETTELIJKE TERUGBETALING MET TERUGWERKENDE KRACHT van
EXORBITANTE BELASTINGONTDUIKING door MACHTIGEN EN RIJKEN.

- WETTELIJK TERUGDRAAIEN van de JAARCONTRACTEN en vooral de mogelijkheid
tot 2 X toe VERLENGING van die jaarcontracten. Dat is onmenselijk.

- BEBOETEN van het hanteren van DUMPING-lonen en het bewust aannemen van
jonger en ongekwalificeerd personeel en gesjoemel met contracten in vele
branches.

- WEG met het AFVAL SCHEIDEN en het aan gemeentes en de KOSTEN van de
steeds DUURDERE WOZ STERK TERUGDRINGEN.
Tenslotte is bijv. het momentele scheiden van PLASTIC nu al veel te duur
en achterhaald t.o.v. het scheiden in afval verwerkende fabrieken
achteraf.

- Volgens het Nationaal Planbureau is er momenteeel 29 miljard STAATSSCHULD..
Bijna altijd blijken deze getallen fictief en onwaar plus opgeklopt te zijn.
Met deze getallen wordt vaak gemanipuleerd en de burger wordt bewust misleid.
Veel erger nog is dat de Overheid steeds opnieuw probeert om de BURGER HET
GELAG te laten BETALEN.
De overheid wil de burger voor HAAR SCHULD laten opdraaien.
STOP !!!!
NIET DUS !!!
DE BURGER BETAALT NU EN TOEKOMSTIG ( NOCH VRIJWILLIG, NOCH ONDER DWANG )
GEEN ROOIE CENT MEER aan DE ERFENIS VEROORZAAKT DOOR DIVERSE KABINETTEN
BALKENENDE, WANBEHEER van DE STAATSKAS en VERSTREKTE OVERHEIDSSTEUN (
ZÓNDER TOESTEMMING VAN DE BURGER !!!! ) aan NOODLIJDENDE BANKEN EN
BEDRIJVEN om deze OVEREIND TE HOUDEN !!!!
DE STAATSCHULD MOET MAAR TERUGVERHAALD WORDEN OP DE WERKELIJKE SCHULDIGEN
EN VEROORZAKERS, zoals BANKEN, BEDRIJVEN EN RIJKE MACHTIGE
BELASTINGONTDUIKERS, MISLUKTE PRESTIGEPROJECTEN ALS DE NOORD-ZUID LIJN in
AMSTERDAM en ander "over de BALK GEGOOID" ( Kent U dit TV-programma nog
??? ) GEMEENSCHAPSGELD VOOR talloze MISLUKTE infrastructuurtrajecten (
zoals treintrajecten ( BETUWELIJN ) / afgebroken / niet voltooide en
mislukte autowegen / bruggen , BOUW- EN VASTGOEDSCHANDALEN, etc., etc.


- AANPAK en verhoogde overheidscontrole in de vorm van aanscherping door
ONAFHANKELIJKE toezichthouders op BANKEN, financiele instellingen en
bedrijven, verzekeraars, pensioenfondsen etc.
FLINKE HOGE BOETES opleggen bij vergrijpen.
WETTELIJK VASTGELEGDE VERBOD op en DWANG tot TERUGBETALING van
WOEKERRRENTES aan particulieren, ongeoorloofd speculeren,
BOETES op (on)opzettelijke MISLEIDING IN RECLAME EN CONTRACTEN van
particulieren.
VERBOD,en BOETES op kleine lettertjes en allerlei slim verzonnen extra
kosten, zoals ADMINISTRATIEKOSTEN, RESERVERINGSKOSTEN, (
vliegmaatschappijen, zoals KLM : luchthavenbelasting, brandstoftoeslag,
veiligheidstoeslag, ticket en creditcardtoeslag ) etc. etc.
VERPLICHT TERUGBETALEN van de TOTALE evt. ontvangen overheidsteun.

- VERBOD op GEDWONGEN VERPLICHTING tot het kopen van 2 vliegtuigstoelen
voor zwaarlijvige mensen.
VERBOD op evt. HOGERE PREMIES bij ziekenfondsen voor mensen met chronische
ziekten etc.
Dat is puur onethisch.
Wat wordt het volgende dat wij toestaan ?

- ICESAVE MOET TERUGBETALEN ( ! ! ! )

. - OVERHEIDSAANPAK en BOETES, TERUGBETALEN met TERUGWERKENDE KRACHT van
ONWETTELIJKE WOEKERRENTEPOLISSEN in Nederland !!!

- AANPAK van MONOPOLIE-posities van en PRIJSOPDRIJVING door bedrijven.
FLINKE BOETES opleggen bij vergrijpen.
Er worden nog steeds kartelafspraken inzake een kunstmatig hoge prijs gemaakt
Al te vaak worden tegenvallende resultaten direct of indirect op de burger
verhaald.
HOGE BOETES voor gegoochel met gelden, louche constructies en fraude,
zoals regelmatig o.a. in de bouwwereld, bankwezen, verzekeraars,
pensioenfondsen etc.
EXORBITANTE BOETES bij miljoenenschandalen manipuleren van financiële
gegevens door bedrijven , banken , industrie, kortom alle grote branches
en IDEM PERSOONLIJKE EXORBITANTE BOETES plus COMPLETE TERUGBETALING met
TERUGWERKENDE KRACHT OVER DE AFGELOPEN 20 jaar door de VERANTWOORDELIJKE
PERSONEN.

- WETTELIJKE VERPLICHTING tot VRIJHEID van BETAALWIJZE door particulieren
aan bedrijven.
WEG met KEUZEBEPERKING van betaalwijze en verplicht opgelegde AUTOMATISCHE
BETALINGEN , echter ZÓNDER extra kostendoorberekening etc.
Dat is VRIJHEIDSBEROVING.
Het is schandalig dat er tegenwoordig zo weinig service is voor de klant
en dat de bedrijven dat daarvor bedoelde geld ook nog eens in hun eigen
zak steken.

- ZORGPREMIES omlaag en EIGEN BIJDRAGE op NUL stellen. De laatste jaren
zijn deze ziekenfondspremies exorbitant gestegen.
Op de kwaliteit van de zorg is echter steeds bezuinigd. Deze 2 zaken zijn
dus duidelijk geen logisch gevolg van elkaar. Dat moet STOPPEN. Dit is
onnacceptabel.

 - BLIJVEN BEHOUDEN van het PAPIERGELD / MUNTGELD naast de PINPAS als
belangrijkstea betaalmiddel.
WEG met de niet gewilde CHIPKNIP en de verplichting van de OV-CHIPkaart
als reizigersbetaalmiddel.
VERPLICHTE BETAALMOGELIJKHEID bij NEDERLANDSE INTERNETbedrijven via
meerdere opties waaronder óók de VEILIGERE REMBOURS, BANKOVERSCHRIFT,

- GEEN EUROPEES PARLAMENT met NIEUWE EUROPESE BEPERKENDE WETTEN.
De eigenheid van de Europese lidstaten apart vormt juist het karakter en
maakt Europa zo uniek en bijzonder. Goede SAMENWERKING is dus wel
wenselijk.
We zijn tenslotte gelukkig geen eenheidsworst, zoals de USA.

- Binnen de EU geen financiele verplichtingen jegens andere landen binnen
de EU, die de andere partners voor hun economische malaise en financiele
manipulatie laten opdraaien.


- NOOIT en TE NIMMER VERPLICHTINGEN aan de USA of andere naties..
NOOIT uitwisseling van gegevens van de Nederlandse staat en inwoners.
Anders is dat PRIVACY-SCHENDING.

- MILIEU-verantwoording nemen door op koirte termijn AFSCHAFFEN van
KERNCENTRALES en VERBIEDEN van welke OPSLAG / dumpingen van chemische
goederen dan ook in de ondergrond.
ENORM HOGE BOETES bij MILIEUVERONTREINIGING 7 ONGELUKKEN door FABRIEKEN en
STRENGERE normen voor UITSTOOT en LOZINGEN van CHEMISCHE fabrieken.

- Herbezien van de nadelen door de PRIVATISERING van bepaalde
overheidsbedrijven, zoals de NS ( Nederlandse Spoorwegen ) en de PTT (
heden TNT ). Wat dit negatief aan serivice, onkosten etc. voor de burger
heeft opgeleverd is inmiddels schrijnend bekend.


Succes met stemmen

Il mittente di questo messaggio|The sender address of this
non corrisponde ad un utente  |message is not related to a real
reale ma all'indirizzo fittizio|person but to a fake address of an
di un sistema anonimizzatore  |anonymous system
Per maggiori informazioni   |For more info
         https://www.mixmaster.it


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).