geert on Thu, 12 Feb 1998 17:32:45 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Het Kritisch Europa Forum


Date: Thu, 12 Feb 1998 17:03:55 +0100 (CET)
From: Kritisch Europa Forum <vkeforum@dds.nl>
Subject: Re: Het Kritisch Europa Forum

Kritisch Europa-Forum

Beginselverklaring van de Vereniging Kritisch Europa-Forum

1.  Wij verenigen ons voor een sociaal en democratisch Europa. Wij menen dat
het huidige integratieproces hieraan afbreuk doet en de sociale en
democratische verworvenheden in Nederland en elders in gevaar brengt.
Exemplarisch voor het democratisch tekort achten wij het ontbreken van een
diepgaand en principieel publiek debat in Nederland over de ingrijpende
beslissingen die momenteel genomen worden over Europa en Nederland.

2.  Het doel van het Kritisch Europa-Forum is het aanzwengelen van de
discussie in Nederland over Europa en de Euro met het oog op de Europese
ontwikkelingen en de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het Forum wil een
klankbord zijn voor Nederlanders die twijfelen aan nut en noodzaak van de
huidige Economisch Monetaire Unie. Het resultaat moet een politieke
herbezinning zijn op een integratieproces dat nu vooral gestuurd wordt door
financieel-economische belangen.
 
3.  Daartoe zal de vereniging discussiebijeenkomsten organiseren,
publicaties verzorgen, een documentatiecentrum en een website opzetten en
een sprekersbureau instellen. Daarnaast zal het Forum de leden en middelen
werven die het mogelijk maken om haar argumenten in de media en elders uit
te dragen.

4.  De vereniging zal het debat richten op de sociale, politieke,
economische, juridische en culturele bezwaren tegen het huidige
integratieproces. Deze bezwaren betreffen naast het democratisch tekort van
Europa, onder meer de sociale tweedeling die de invoering van de Euro
bewerkstelligt, de mogelijke destabiliserende werking van de Euro, het
ondermijnen van ieders eigen (bestuurs)cultuur, het ongrondwettelijke
karakter van de Europese instituties en de zielloos technocratische aard van
Europa nu.  

5.  Europa is te belangrijk om beslissingen daarover alleen aan
regeringsleiders, technocraten en zakenlieden over te laten. Een volwassen
democratie verdient een kritisch debat over Europa. De constructie van
Europa is geen voldongen feit. Het Kritisch Europa-Forum wil iedereen
mobiliseren voor een serieus, inhoudelijk debat: de toekomst van Europa en
Nederland is in het geding.

Kritisch Europa-Forum


Ik onderschrijf de beginselverklaring van het Kritisch Europa-Forum en word
lid van de vereniging in oprichting:

Naam:
(Functie):
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail:

O Bij deze doneer ik een bedrag van ten minste 10 gulden en wil op
de hoogte gehouden worden via e-mail.

O Bij deze doneer ik een bedrag van ten minste 35 gulden en wil via
de post op de hoogte gehouden worden. 


Ik maak dit bedrag over naar het rekeningnummer van de Balie: 80.16.72.775
(VSB Bank) onder vermelding van Kritisch Europa-Forum.

U kunt deze verklaring per post of per fax naar de Balie sturen of een
e-mail zenden.

Fax: 020 - 55 35 155
E-mail: vkeforum@dds.nl

Kritisch Europa Forum
p.a. De Balie 
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
020 5535151
vkeforum@dds.nl

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.