Lorincz Ildiko on Mon, 20 Jul 2009 08:41:38 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] A 14-a ediÅie a Taberei de creaÅie Åi a forului profesional Minimum Party


      Soarele: rege!
     
     
      A 14-a ediÅie a Taberei de creaÅie Åi
      a forului profesional Minimum Party

      27 iulie â 9 august, 2009

      PlÄieÅii de Jos
     

     
	  Tema taberei Ãn acest an este natura: omul Èi natura,
	  respectiv relaÈia artistului cu natura. Cum se manifestÄ
	  natura Ãn artÄ? Cum apare arta Ãn mijlocul naturii? Titlul
	  taberei face aluzie la parcul supradimensionat din
	  Versailles al lui Ludovic al XIV-lea, Regele Soare, care
	  poate fi considerat prima operÄ land-art. Critica acestui
	  stil agresiv, impunÄtor al parcului francez vine din
	  partea englezilor, cu ânaturaleÈeaâ parcurilor engleze mai
	  mult sau mai puÈin artificialÄ. Ãn zilele noastre se
	  manifestÄ o Ãnclinare al omului contemporan, adicÄ al
	  consumatorului spre aprecierea valorilor curate,
	  neÃntinate ale naturii, ÃncercÃnd sÄ contracareze prin
	  alegerile fÄcute (alimentaÈie naturistÄ, folosirea
	  alimentelor âbioâ etc.) consecinÈele modului de viaÈÄ al
	  societÄÈii de consum. Ce posibilitÄÈi are artistul Ãn
	  acest context? Prin ce mijloace reuÈeÈte sÄ ÃmbogÄÈescÄ
	  natura prin opera lui? Cum se reflectÄ natura purÄ Ãn
	  creaÈia lui? Acestea vor fi ÃntrebÄrile la care vom cÄuta
	  rÄspunsuri Ãn cadrul taberei de creaÈie Minimum Party â Ãn
	  teorie Èi Ãn practicÄ.
	 
	 
	  Arte vizuale

	  Condus de:Gyula JÃlius
	  (Budapesta)

	  Atelierul (de creaÈie) Ãn Lumina Soarelui

	  Valea Casinului va fi un atelier Ãnsorit al echipei
	  artiÈtilor vizuali. Ce urme au lÄsat Ãn peisaj lucrÄrile
	  din anii precedenÈi? Cum au influenÈat mediul? Vom Ãncerca
	  sÄ evaluÄm, sÄ mÄsurÄm, sÄ ÃnsemnÄm Èi sÄ schimbÄm poziÈia
	  unor elmente din naturÄ, prin implicarea forÈelor naturii
	  Ãn procesul de creaÈie.

	  Atelierul (de creaÈie) Ãn Lumina Soarelui
	  Soare: care sunt simbolurile cele mai frecvente Ãn diferite culturi?
	  LuminÄ: Cum devine lumina naturalÄ sau artificialÄ factor
	  constituent al lucrÄrii?

	  Artefact: cum se integreazÄ lucrÄrile noastre Ãn naturÄ,
	  fÄrÄ s-o modifice?

	  Atelier: spaÈiul natural Èi creaÈia artisticÄ. Natura
	  creeatÄ Èi creativÄ.

	  PartcipanÈii sunt rugaÈi sÄ aducÄ obecte, materiale
	  reflectoÂrizante, unelte de desen, de picturÄ, aparate
	  foto, blitzuri etc.

	 

	 
	  Atelier de muzicÄ

	  Condus de Emil Gherasim (Satu Mare)

	  Experiment metamorfic

	  ÃntÃlniri Èi transformÄri Ãn procesul muzical, unde
	  modificÄrile derivÄ din defazajul deferitelor texturi
	  muzicale, realizÃnd stÄri stranii, meditative. Conceptul
	  mÄsurii Èi al liniei melodice pot sÄ disparÄ, fiind
	  Ãnlocuite de momente de improvizaÈie. Repetarea continuÄ
	  ale motivelor muzicale, transformÄrile polimetrice, Èi
	  ÃntÃlnirea paralelelor pot declanÈa energii noi.

	  Scopul expreimentului este de a surprinde momentul,
	  atmosfera, efectul tranformÄrilor asupra procesului
	  muzical. AduceÈi instrumente acustice!
	 
	 
	 
	  Atelier de teatru

	  Condus de Attila GÃspÃrik (TÃrgu MureÈ)

	  Valea Casinului. Ãn braÈele Mamei NaturÄ. Departe de mass
	  media, de parte de informaÈii, de bÃrfe... Putem vorbi
	  oare de evadare totalÄ din lumea dominatÄ de mass media,
	  de bÃrfe, de Ètiri? Putem trÄi fÄrÄ ecestea? Nu! Deci vom
	  Ãncerca sÄ prelucrÄm prin mijloacele specifice ale
	  teatrului evenimentele, Ètirile regiunii, din Europa, din
	  lumea ÃntreagÄ. Ne-am propus realizarea unor spectacole de
	  teatru Ãn fiecare searÄ pe baza âÈtirilorâ: nu cumva sÄ
	  rÄmÃnÄ cineva ignorant... Vom lucra Ãn spiritul lui PÃter
	  HalÃsz, folosind metodele lui Robert Cohen Èi Keith
	  Johnstone, sub direcÈia lui GÃspÃrik Attila!
	 
	 
	  Atelier de dans

	  Condus de Tas HorvÃth (SfÃntu
	  Gheorghe) Èi Ferenc SÃgercz
	  (SfÃntu Gheorghe)

	  Cercul este forma geometricÄ perfectÄ. TradiÈia spaÈiului
	  organizat Ãn formÄ circularÄ este cel mai frecvent Ãn
	  culturile strÄvechi. Grupurile mici preferÄ sÄ se aÈeze Ãn
	  cerc â strÄmoÈii noÈtrii au trÄit ritualurile dansÃnd Ãn
	  cerc. Au dansat Ãnainte de a porni la vÃnÄtoare, au dansat
	  Ãn jurul animalului doborÃt la vÃnÄtoare, au dansat Ãn
	  momentele bucuriei Èi ale durerii.

	  Timp de douÄ sÄptÄmÃni, Ãn cadrul atelierului de dans vÄ
	  invitÄm la o cÄlÄtorie Ãn timp, ÃncercÃnd sÄ ne cuplÄm
	  miÈcarea naturii prin dansul Ãn jurul focului, printr-un
	  dans Ãn cerc lent Èi relaxant.
 
	  Vino Èi tu Ãn cerc! (Vom folosi elemente coreografice
	  populare din Moldova Èi zona Ciuc.)

	  LuaÈi ÃncÄlÈÄminte de sport Èi aduceÈi multe tricouri de
	  repetiÈie! 
	 

	 
	  Atelier de artÄ fotograficÄ

	  Condus de ZoltÃn MolnÃr (Budapesta, Ungaria)

	  De ce nu sunt identice imaginile Èi fotografiile fÄcute cu
	  ochiul drept Èi stÃng? De ce vedem plastic? Cum sesizÄm
	  distanÈa dintre obiecte, direcÈiile Ãn spaÈiu? Ochiul
	  drept Èi stÃng realizeazÄ imagini diferite despre
	  elementele spaÈiului, rezultÃnd vederea Ãn
	  perspectivÄ. CondiÈia elementarÄ a vederii Ãn spaÈiu este
	  sesizarea mai pregnatÄ a diferenÈelor dintre obiectele
	  situate mai aproape de noi, respectiv, o diferenÈiere mai
	  redusÄ Ãn cazul obiectelor situate Ãn adÃncime. Tehnica
	  stereofotograficÄ permite realizarea fotografiilor duble:
	  jumÄtÄÈile pozei vor fi realizate cu un decalaj de
	  timp. Privite cu ambele ochiuri, aceste imagini primesc
	  spaÈialitate.

	  CondiÈii tehnice: camere foto (cu film sau digitale), stativ etc.
	 
	 
	 
	  Atelier de film

	  Condus de PÃter Szeiler
	  (Budapesta) Èi DÃniel Sz.
	  (Budapesta)

	  Atlierul de film va avea douÄ etape. Ãn prima etapÄ vom
	  exersa tehnici de filmare Èi vom analiza noÈiunile de bazÄ
	  ale compoziÈiei cinematografice. Cum se pot genera
	  impresii, sentimente, trÄiri Ãn spectator prin intermediul
	  imaginii Èi al montajului. Ãn paralel, vom face exerciÈii
	  de scenaristicÄ Ãn vedera obÈinerii unei povestiri care va
	  fi transpusÄ Ãn imagini, o povestire ce relevÄ
	  personalitatea Èi concepÈia despre lume a autorului. Ãn
	  ultimele zile vor avea loc filmÄrile propriu-zise. 
	 

	 
	  Atelier de teatru experimental Ãlboy

	  Condus de Attila Szabà (Cluj)

	  Attila Szabà ÃmpreunÄ cu unul sau doi tovarÄÈi de breaslÄ
	  vor continua experimentele teatrale-multimedia-intermedia
	  cu caracter spectacular. Stilul abordat se situeazÄ Ãntre
	  stand-up comedy Èi performance.
	 

	 
	  Atelier de filosofie

	  Condus de Zsolt PÃlfalusi
	  (Budapesta, Ungaria)

	  Istoria artei dupÄ Hegel â sfÃrÈitul teoriilor despre geniu

	  Prima afirmaÈie: opera de artÄ la Ãnceputuri era rodul
	  muncii a unui meÈteÈugar (technites) care a transformat
	  natura.

	  A doua afirmaÈie: arta a devenit performanÈa geniului care
	  a transformat frumosul artistic Ãn frumos natural.

	  A treia afirmaÈie: Ãntr-un final arta a devenit
	  performanÈa subconÈtientului, unde naturalul derivÄ din
	  ceva nenatural.

	  Scopul acestul curs este studiul Ãn grup a cÃtorva eseuri
	  relevante cu privire la profeÈiile despre sfÃrÈitul artei
	  Èi teoriile despre geniu (Hegel, O. Marquard, A. Danto,
	  S. Freud Èi H. Belting).

	 

	 
	  Atelier de meÈteÈuguri tradiÈionale

	  Condus de Ãva VÃgh (Cluj)
	  Èi SzilÃrd CzirjÃk (Cluj)

	  Ãn acest atelier vom ÃnsuÈi tehnica realizÄrii unei pÄpuÈi
	  (marionete), ÃmpreunÄ cu copiii, pentru copii Èi pentru
	  adulÈi dornici sÄ facÄ teatru de pÄpuÈi profesionist sau
	  de amatori. Vom face pÄpuÈi cu capete caÈerate,
	  sculptatedin lemn, pÄpuÈi de mÃnÄ sau marionette. Ãntr-un
	  final ne-am propus montarea unui spectacol de pÄpuÈi
	  Ãntr-un decor realizat cu sprijinul altor ateliere. VÄ
	  aÈteptÄm Ãn echipa noastrÄ!
	 

	 
	  Atelier de redactare a catalogului

	  Condus de RÃka Fekete (Arad)

	  Un luminiÈ. Zgomotele
	  taberei. Mirosuri. Impresii. Taifasurile de dupÄ
	  masÄ. Masa de prÃnz. Una din momentele cele mai
	  frumoase. Polonicul se scufundÄ sub inelele concentrice de
	  ulei de pe suprafaÈa supei. Apoi lingura de
	  aluminiu. Eventual de inox. O armatÄ de furculiÈe.

	  Nu ne-am propus altceva decÃt sÄ surprindem miturile in
	  statu nascendi Èi sÄ le aÈezÄm pe firele pÃnzelor de
	  pÄianjen dintre corturile din tabÄrÄ. A plonja Ãn iarbÄ Èi
	  a pÄtrunde Ãn povestire. A descrie extazul trÄit Ãn
	  momentul cÄderii.
	 

	 

	 For profesional
	 
	 
	  Natura Ãn artÄ, arta Ãn naturÄ

	  ExponenÈii colocviului profesional:

	  Zsuzsa FehÃr: Land Art in the White Box
	  (Documentarea operelor land-art Ãn muzee)

	  Attila GÃspÃrik: Despre teatru, cu naturaleÈe

	  Gyula JÃlius: Corpora in Si(gh)te: Artefactul Ãn
	  simbiozÄ cu mediul (Despre pavilionul ungar al
	  Bienalei de Arhitectura din VeneÈia, ediÈia 11.)

	  ZoltÃn MolnÃr: On Earth

	  Ferenc SÃgercz: Muzica tradiÈioanalÄ Ãn mediul rural Èi urban

	  GusztÃv ÃtÅ: AnnART Ãn perioada 1990-1999

	  ZoltÃn VÃcsi Nagy: OraÈ Èi/ori naturÄ Ãn arta plasticÄ	  Vor mai expune Zsolt Fekete, BÃla Mester, Zsolt PÃlfalusi, AndrÃs RomhÃnyi, Tibor ZÃtonyi È.a.
	 
	 
	 
Realizat cu sprijinul financiar al:

	  Guvernului Romaniei-Departamentul pentru Relatii Interetnice

	  Fondul SzÃlÅfÃld (Ungaria)

	  Fondul Cultural NaÅional (Ungaria)

	  FundaÅia Communitas


   
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/