adriana oprea on Wed, 20 Jan 2010 14:44:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] (no subject)


BOGDAN VLĂDUŢĂ  - PICTURĂ*28 ianuarie 2010, ora 18.00*

*Galeria de artă contemporană *RECYCLE NEST* deschide programul de
evenimente pe anul 2010 cu expoziţia *

*de pictură a lui Bogdan Vlăduţă.*Bogdan Vlăduţă alege să expună la RECYCLE NEST o selecţie exclusivă de
lucrări în ulei, selecţie ce conturează

lumile pictorului generic, cu ale sale debuşeuri preferate: autoportretul,
nudul (propriu) şi peisajul. Conjugate, ele dau o stranie

şi totuşi atât de familiară relaţie în interiorul căreia se insinuează un
act de confesiune, de exhibare şi intimitate.Exersarea unor limbaje diverse, de la pictură în ulei, desen în tehnici
variate, fotografie, obiect, text scris, ş.a., nu exclude,

la Bogdan Vlăduţă, o practică de altfel curentă: stimularea preferenţială a
unuia dintre aceste medii - ca retorică potenţial

recognoscibilă. Bogdan Vlăduţă se expune ca pictor, pictura în ulei devenind
asumare a reprezentativităţii artistice.

"Individualizarea picturii în ulei, dar şi exhibarea autoportretului fac
prezent discursul despre egoism şi mitologie personală",

spune Bogdan Vlăduţă.Autoportretul pare să fie preferat şi pentru felul în care pune problema
resurselor operei.

Propriul chip/corp este pentru pictor un "la îndemână" intim, nedesăvârşit,
provocator, greu de abandonat.

Pictorul se are pe sine ca potenţial - disponibil şi săţios - al
cercetărilor sale.Peisajul - entitatea asociată autoportretelor lui Bogdan Vlăduţă - e
pădurea: regresivă, feminizată, rezistentă la analiză.

E un spaţiu pe care îl parcurgi cu privirea fără a vedea nimic anume, din
adăpostul primar pe care l-ai dobândit în spatele

epidermic al figurii tale. Chiar în absenţa acestor accente de gen
(masculinul autoreprezentării vs. feminizarea peisajului),

lucrările lui Vlăduţă reactivează o istorie a picturii pe care nu încetăm să
o considerăm bătrână şi obosită.

Vernisajul expoziţiei este organizat în parteneriat cu Crama Oprişor,
susţinător al evenimentelor prin care amatorii

artelor vizuale se pot întâlni cu oameni valoroşi şi cu proiectele lor,
prilej de încredere în forţa talentului de a oferi

o picătură de bucurie lumii.


BUCURESTI, STRADA ICOANEI 17


BUCURESTI@RECYCLENEST.RO

WWW.RECYCLENEST.RO

MARTI, JOI, VINERI  17.00-21.00
SAMBATA 12.00-20.00


------------------------------------


 BOGDAN VLĂDUŢĂ  - PAINTING

* *

*January 28, 2010, 6:00 pm*

* *

*RECYCLE NEST contemporary art gallery launches its events programme for
2010 with a painting exhibition by Bogdan Vlăduţă.*Bogdan Vlăduţă chooses to exhibit at RECYCLE NEST an exclusive selection of
oil paintings that outline the worlds of the generic painter and his
favourite outlets: the self-portrait, the nude (his own) and the landscape.
In conjunction, they create a strange yet so familiar relationship that
hints at an act of confession, of exhibition and intimacy.For Bogdan Vlăduţă, the use of various languages, from oil painting, drawing
using different techniques, to photography, object, written text, etc., does
not exclude an otherwise current practice: the preferential stimulation of
one of these mediums - as a potentially recognizable rhetoric. Bogdan
Vlăduţă exhibits himself as a painter, oil painting thus becoming the
assumption of artistic representativeness. "The individualization of oil
painting, along with the exhibition of the self-portrait, allow for the
discourse on selfishness and personal mythology", says Bogdan Vlăduţă.The self-portrait seems to be favoured because it involves a different
approach to resources for the work. For the painter, his own face/body is
something intimately "at hand", incomplete, provoking, difficult to abandon.
The painter has himself as a potential object (available and fulfilling) of
his studies.The landscape - the entity associated with Bogdan Vlăduţă's self-portraits -
is the forest: regressive, feminized, resisting analysis. It is a space your
eyes wander over without seeing anything in particular, from within the
primal shelter behind the skin of your face. Even without these gender
accents (the male self-representation as opposed to the feminized
landscape), Vlăduţă's works reactivate a history of painting which we do not
cease to view as old and weary.The opening of the exhibition is organized in partnership with Crama
Oprişor, supporter of events that allow visual arts lovers to meet with
people of value and their projects, a chance for confidence in the talent's
power to offer a drop of happiness to the world.

ADRIANA OPREA

PR Recycle Nest0720 226 682


BUCHAREST, ICOANEI STREET 17


BUCURESTI@RECYCLENEST.RO

WWW.RECYCLENEST.RO


TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY  17.00-21.00

SATURDAY 12.00-20.00
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/