Pit Schultz on 4 Sep 2001 11:09:22 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[rohrpost] nativelab #5


n a t i v e L a b
" c o m p u t e r a s s i s t e d a p p l i c a t i o n s i n g i n g
a f t e r m i d n i g h t "

-> a u d i o

KID 606
// http://www.mille-plateaux.com //
bLECTUM fROM bLECHDOM
// http://www.tigerbeat6.com //
ERRORSMITH
// http://www.errorsmith.de //
KENT
// http://www.fals.ch //
KFZ
// http://www.klangforschungszentrum.de //

-> v i d e o
FORK UNSTABLE MEDIA
// http://fork.de //

== saturday _ 08 sept 01 _ 24:oo CET _ WMf KLub / bERLIN
Tune In!
// http://klubradio.de //
[realplayer8 needed, times are in GMT+2]

MORE NATIVELAB:
// http://www.nativeinstruments.de/lab-------------------------------------------------------
rohrpost - deutschsprachige Liste fuer Medien- und Netzkultur
Archiv: http://www.nettime.org/rohrpost Info: http://www.mikro.org/rohrpost
Ent/Subskribieren: http://post.openoffice.de