Matze Schmidt on Fri, 20 Jun 2003 13:08:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [rohrpost] canal bleu >> radio!


Good Morning Vietnam
http://www.20six.de/-/de/tour/tour8.htm

Thursday, June 19, 2003, 11:38:06 PM, you wrote:


> :::///:::///:::///:::///:::///:::///:::///:::///:::///:::///:::///::://

>                         canal bleu @ juni-radio

>        /// 104,1 fm - fr 20.6.03 - 20-21h...
>           bootlab - ziegelstrasse 20 -
>           berlin ///>         soundmaps - mix :/- experimentell :/- noiselectronik
>               :/- illbient :/- cutup :/- hoerspiel :/-

> :::///:::///:::///:::///:::///:::///:::///:::///:::///:::///:::///::://

-------------------------------------------------------
rohrpost - deutschsprachige Liste zur Kultur digitaler Medien und Netze
Archiv: http://www.nettime.org/rohrpost http://post.openoffice.de/pipermail/rohrpost/
Ent/Subskribieren: http://post.openoffice.de/cgi-bin/mailman/listinfo/rohrpost/