www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] GRRRondwet
rini hartman on Mon, 23 May 2005 06:44:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] GRRRondwet


bron:   http://3rddimension.online.fr/

De media gooien er ons dood mee, en vrijwel elke politicus die aan het
woord komt heeft de mond vol van hoe "democratisch" de Europese grondwet
waar binnenkort over gestemd wordt (in Nederland, Frankrijk, Denemarken,
en t.z.t. misschien ook in Engeland) wel niet is, en welk een
"vooruitgang" er wel niet zal worden geboekt met het aannemen ervan. De
propaganda machine draait volop, en het is onthutsend om ernaar te moeten
kijken.

Om wat tegengas te geven is hier nu een korte en bondige selectie van
zaken die mis zijn met de voorgestelde grondwet, en die de meeste
weldenkende mensen de rillingen over de rug zullen doen gaan. Nu wordt
e.e.a. eens niet voorzien van eindeloze verwijzingen en droge citaten,
maar wordt er gesproken in duidelijke "normale mensen" taal. Het zijn
misschien niet alle meest belangrijke punten, maar in vrijwel alle
gevallen zullen ze directe gevolgen hebben voor elke Europese burger.

Voor wie de hoofdtekst van de grondwet heeft gelezen kunnen sommige
aangehaalde zaken een verassing zijn, en onjuist lijken, maar dat zal dan
merendeels het gevolg zijn van het feit dat het om bepalingen gaan die
vastgesteld zijn in de teksten die als aanhangsels ("addendum",
"slotakte", "dienstenrichtlijn", enz...) zijn toegevoegd. Om precies
te weten in welke passages van de grondwet de genoemde zaken zijn
vastgelegd is het mogelijk die te vinden aan de hand van het nummer dat
tussen haakjes staat aan het eind van elke paragraaf, en de bronnen en
referenties die genoemd worden aan het eind van dit artikel.

Enkele consequenties van deze grondwet zullen zijn:

* De Europese grondwet zal boven die van de lidstaten staan. Ook al is het
niet letterlijk zo, het betekent in de praktijk wel degelijk dat die
grondwetten op nogal ondemocratische wijze door die van de EU worden
vervangen, met uitzondering van de wetten die niet door de EU grondwet
worden behandeld. Op minstens 36 gebieden zullen nationale regeringen niet
meer hun eigen wetten kunnen maken, en zullen ze slechts af kunnen wachten
wat de EU zal doen. De Europese commissie zal geen rekening hoeven te
houden met protest tegen ingevoerde wetten. (1)

* Naast vele, vele reden om deze grondwet af te wijzen, is het feit dat
het een organisatie van regeren vastlegt die op essentiële wijze
aanzienlijk minder democratisch is dan die van regeringen zoals die thans
in Europese landen voorkomen. In vele opzichten is ze zelfs "totalitair"
te noemen. (2)

* Dankzij de EU grondwet zal de EU regering haar beslissingen op kunnen
leggen aan elke lidstaat en elke Europese burger, op ELK denkbaar gebied,
of het nu op economische gebied is, politiek gebied, of op het gebied van
de persoonlijke leefsfeer. De grondwet stelt zowiezo op al die gebieden
talloze zaken vast die volkomen indruisen tegen wat gewoonlijk in een
grondwet hoort te staan. (3)

* Het zal mogelijk zijn om demonstraties en stakingen te verbieden, onder
diverse willekeurige voorwendsels, hoofdzakelijk met het excuus het
economische "vrije verkeer" te moeten waarborgen. (4)

* Er zal mogen worden geschoten op demonstranten. (5)

* Mensen waarvan vermoed wordt dat ze "terrorist" zijn mogen worden
geëxecuteerd, zonder dat daar een rechtszaak aan voorafgaat. (6)

* Een wettelijk minimum loon zal verleden tijd worden, langzaam maar
zeker. De grondwet verbiedt uitdrukkelijk dat er een Europees wettelijk
minimum loon vast wordt vastgesteld, waardoor het hoogstwaarschijnlijk is
dat die van de lidstaten onderling lager en lager zullen worden. De
grondwet stelt (ook) niet vast dat er op nationaal niveau een minimumloon
dient te zijn. (7)

* Het zal (op den duur) mogelijk worden mensen te dwingen meer dan 40 uur
per week te werken, tot aan maar liefst 65 uur per week (en wellicht
meer!), zonder extra beloning die daarmee op een billijke wijze in
verhouding staat. (8)

* Het zal mogelijk worden om kinderen full-time te laten werken vanaf hun
14e jaar, zij het onder bepaalde voorwaarden die echter vele onethische
mogelijkheden voor exploitatie bieden. Ook jongere kinderen kunnen te werk
worden gesteld, zij het onder extra voorwaarden, en zonder garanties te
bieden voor een goede scholing. (9)

* De EU grondwet geeft aan grote bedrijven alle middelen om vrijwel
ongehinderd door sociale wetgeving hun gang te gaan, en beperkt zich op
sociaal gebied voornamelijk tot het vermijden van bepaalde excessen die
zouden kunnen ontstaan van de kant van bedrijven, wellicht vooral met de
bedoeling wantoestanden te vermijden die zouden kunnen ontstaan vanwege
een massale volksopstand (alhoewel...). (10)

* In algemene zin kan worden gesteld dat de EU grondwet op Europees niveau
de doelstellingen verwezenlijkt van het MAI (Multilteral Agreement on
Investment) verdrag dat de World Trade organisatie in 1998 aangenomen
probeerde te doen krijgen, en dat vrijspel zou hebben gegeven aan talloze
wanpraktijken van bedrijven, op sociaal gebied, maar bijv. ook i.v.m. het
milieu. (11)

* G.W. Bush heeft verklaard dat de voorgestelde grondwet een "positieve"
ontwikkeling is. Het is volkomen begrijpelijk dat hij dat vind, aangezien
er een economische wereldoorlog woedt, en deze grondwet het mogelijk maakt
dat Amerikaanse bedrijven een ware economische "bezetting" tot stand
brengen. Daar komt bij dat wat de buitenlandse politiek betreft de
voorgestelde grondwet alle lidstaten verplicht zich te schikken naar het
standpunt van de NATO, m.a.w. de VS, en dus Mr. Bush. We zien de nieuwe
oorlogen uit naam van het Amerikaanse imperialisme al komen... (12)

* Sociale uitkeringen zullen niet meer door overheden worden beheerd, en
zouden voor het merendeel kunnen verdwijnen, voor zover ze niet aan een
vorm van particuliere verzekering zullen worden verbonden. In de grondwet
wordt uitdrukkelijk NIET vastgesteld dat de overheden van de lidstaten de
plicht hebben zorg te dragen dat er dankzij een billijk stelsel van
sociale uitkeringen geen sociale en financiële misstanden ontstaan. (13)

* Het recht op abortus zou kunnen worden ingetrokken. (14)

* In veruit de meeste gevallen zal het overheden (of anders gezegd: "in
burger verband") verboden zijn om zgn. "openbare" diensten te bieden,
die
over het algemeen absoluut noodzakelijk zijn voor een goede
levensstandaard, en van onberispelijke kwaliteit dienen te zijn. Dankzij
de liberalisering en privatisering die middels de grondwet worden opgelegd
zullen die diensten worden geëxploiteerd met winstoogmerk, en zullen de
kwaliteit en beschikbaarheid ervan steeds minder worden, hetgeen niet in
het belang kan zijn van de bevolking, voor wie het beter is dat dergelijke
diensten worden geboden door een organisatie die daar niet in het
bijzonder winstgevend mee tracht te zijn, zoals het geval kan zijn voor
energievoorziening, medische diensten, openbaar vervoer, de post, enz.,
enz... (in Nederland zijn enkele van deze diensten reeds geprivatiseerd).
Overheden mogen alleen nog diensten bieden als er op geen enkele wijze
winst mee kan worden gemaakt (in de stijl van de grondwet bewoording: als
de markt de dienst niet "aanbied")... Alleen (particuliere) bedrijven
zullen nog (potentieel) winstgevende diensten mogen aanbieden. Dit alles
dankzij een ingewikkelde constructie van regels, die desalniettemin enkele
uitzonderingen toelaten, maar dan enkel bij de gratie van het Europese
Hof. (15)

* Verder zullen talloze subsidies (zoals voor wetenschappelijk onderzoek
en kunst) verboden zijn, namens het waarborgen van een "eerlijke"
concurrentie. (16)

* Ook al wordt de indruk gegeven dat vrijheid van meningsuiting
gegarandeerd wordt, dankzij een obscure toevoeging die zeer moeilijk te
vinden is in de tekst van de grondwet, zal het mogelijk zijn eenieder die
de Europese regering onwelgevallig is de mond te snoeren, d.m.v. sancties,
veroordelingen, en het in hechtenis zetten van personen. (17)

* De vrijheid van vergadering en vereniging wordt teniet gedaan door een
toevoeging dat bepaalt dat het leger, de politie, of de regering die mogen
verbieden, zonder opgave van reden... (18)

* De grondwet maakt het expliciet mogelijk om willekeurig mensen in
hechtenis te zetten, ook al hebben ze geen misdaad gepleegd. Dit zal het
geval zijn voor delinquente ("baldadige") jongeren, personen die men
"geestesziek" acht (hetgeen in veruit de meeste gevallen gebaseerd zal
zijn op volstrekt willekeurige en wetenschappelijk ongefundeerde principes
- en wie zegt dat men politieke tegenstanders nooit eens "geestesziek"
zal
achten?), personen die alcoholist zijn of verslaafd aan "verdovende
middelen", en zelfs landlopers (m.a.w. "daklozen"), die er uiteraard
meer
en meer zullen zijn dankzij het steeds harder wordende economische klimaat
dat het resultaat zal zijn van dit verdrag. (19)

* Voeg daaraan toe dat het zal zijn toegestaan om gevangenen te doen
werken zonder geldelijke compensatie, d.w.z. als slaven, en we hebben een
waarlijk "Gulag nachtmerrie" scenario... (20)

* Namens het "beschermen" van de consument zal het mogelijk zijn talloze
soorten en vormen van voeding te verbieden, ook al is er niet van bewezen
dat ze schadelijk zijn (zal bijvoorbeeld het geval zijn voor bepaalde
banaan soorten, zoals bepaald is in een Dienstenrichtlijn). (21)

* Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te
kiezen om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of
legaal bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen,
kruiden, e.d.) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van die
behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim gebleken is,
en niet is bewezen dat ze schadelijk zijn. Hiertoe zal vanaf 5 augustus
a.s. al een Dienstenrichtlijn in werking treden... (22)

* Wat niet in de grondwet staat: het recht zelf te mogen beschikken over
het eigen lichaam, hetgeen het mogelijk maakt dat medische behandelingen
en medicatie op worden gelegd tegen de eigen wil. Wat wel in de grondwet
staat: het is toegestaan mensen op te sluiten die vaccinatie weigeren (ook
al zijn daar goede redenen voor). (23)

* Omwille van de "veiligheid" mogen overheden naar believen over
eenieder's privégegevens beschikken, privé-gesprekken afluisteren,
persoonlijke correspondentie (bijv. emails) bespioneren, enz... Ook dit
wordt niet in de hoofdtekst vastgesteld, maar in een v.d. toevoegingen.
Uit naam van "de veiligheid" kunnen (nieuwe) maatregelen door worden
gevoerd op ELK denkbaar gebied, of het nu op economische gebied is,
politiek gebied, of op het gebied van de persoonlijke leefsfeer. (24)

* En zo is er nog veel, en veel meer... hoofdzakelijk plichten,
beperkingen en repressie voor de gewone burger, en vele vrijheden en
rechten voor de (grote) bedrijven.
Deze grondwet is duidelijk een product van en voor de grote bedrijven en
bezitters van grote vermogens, en gaat ten koste van de rechten en
vrijheden van de individuele burger. Hoeveel stemmers en niet-stemmende EU
burgers weten wie werkelijk de macht heeft in de Europese Unie? Het feit
is dat voor de gewone burger het vrijwel volstrekt onbegrijpelijk is hoe
bepaalde beslissingen werkelijk genomen worden, en wiens beslissing de
doorslag geven.

De voorgestelde grondwet stelt de zaken zodanig vast dat het zo goed als
uitgesloten is dat de EU ooit op waarlijk democratische wijze zal worden
geregeerd, hetgeen natuurlijk de bedoeling ervan is. Dit komt omdat het
voornamelijk de macht legt bij de Europese Commissie en de Raad van
ministers, die beiden samengesteld worden door de REGERENDE partijen van
de lidstaten, niet rechtstreeks gekozen worden, en niet een democratische
representatieve weergave geven van de politieke samenstelling van de
lidstaten (het is niet omdat in een lidstaat de christen democraten
regeren, dat daarom ook elke burger in die staat christen democraat is).
Verkiezingen kunnen met name door de economische machthebbers op tal van
manieren worden gemanipuleerd (zie bijv. de vrijwel totale controle over
de media en de propaganda voor de Europese grondwet die er het gevolg van
is), en zo ook de samenstelling van de EU regering. (25)

Het Europese parlement (dat op zich wèl een behoorlijke weergave is van
het Europese politieke landschap) heeft niet meer macht dan de gemiddelde
stemmer bij het komende referendum. Ze mag niet meer doen dan "ja" of
"nee" stemmen. Ze mag geen wetten voorstellen, ze mag leden van de
Europese Commissie en de Raad van ministers geen sancties opleggen wanneer
die zich misdragen, niets daarvan. In gewone democratische landen mogen ze
dat wel.

En zei er iemand dat het mooiste voorbeeld dat deze grondwet democratische
principes vastlegt, dat van de petitie mogelijkheid is? Welnu, die houdt
enkel in dat als er MINSTENS 1 miljoen mensen (uit MINSTENS 7
verschillende landen) een handtekening zetten, de Europese Commissie
bereid is KENNIS te nemen ervan, meer niet!!! Ze hoeft geen voorstellen
over te nemen, nergens in te grijpen, geen actie te ondernemen, niets, en
zelfs minder dan dàt! Meer nog, de petitie mag enkel een "uitnodiging"
vormen aan de Commissie om de grondwet beter te doen TOEPASSEN, en het mag
dus NIET gaan om een WIJZIGING ervan. Het is dus puur een artikel dat
ertoe dient zand in de ogen te strooien, en gebruikt kan worden door
opportunistische en demagogische politici.

Misschien is het beste voorbeeld dat de Europese grondwet fundamenteel
anti-democratisch is, het ultieme argument waartoe de meest prominente
"ja" stemmers hun toevlucht zoeken, dat stelt dat mocht de grondwet
worden
weggestemd, het dan onmogelijk zal zijn om erover te onderhandelen
teneinde ze bij te stellen.

Maar hoezo.... géén onderhandelingen? Is er dus maar één, en één enkele
keus: gehoorzamen? Drukt dàt niet het meest duidelijk uit hoezeer de
Europese "samenwerking" failliet is? In ieder geval komt men er
"eerlijk"
voor uit...

http://3rddimension.online.fr/

VGE = Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (de artikelen
waar naar verwezen wordt zijn niet per se de enige artikelen die op het
betreffende onderwerp betrekking hebben)

"Valstrik" = artikel "Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet
voor
Europa: een valstrik..." door Philior, te vinden op <?color<?param
9999,3333,CCCChttp://3rddimension.online.fr/EU_verdrag_valstrik.htm<?/color

1. VGE art. I-6

2. Zie bijv. "Non au projet de traité constitutionnel européen" door
J.C.
Deroubaix, op http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2110, en
"Une mauvaise Constitution qui révèle un secret cancer de notre
démocratie" door É. Chouard, op
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm

3. Zie bijv. "Pour sauver l’Europe" door J.J. Chavigné, op
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157, "Non au projet
de traité constitutionnel européen" door J.C. Deroubaix, op
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2110, en "Valstrik"

4. VGE art. I-4; II-88; VGE Slotakte - Titel IV - art. 28; en zie bijv.
"Pour sauver l’Europe" door J.J. Chavigné, op
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157

5. VGE art. II-62; VGE Slotakte - Titel I - art. 2 - toel. nummer 3

6. ibid.

7. VGE art. III-210-2-a; III-209; en zie bijv. "Pour sauver l’Europe"
door
J.J. Chavigné, op http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157

8. VGE art. II-91; de Dienstenrichtlijn 93/104 van 1993; en zie bijv.
"Valstrik", en "Pour sauver l’Europe" door Jean-Jacques Chavigné, op
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157

9. VGE art. II-92; VGE Slotakte - Titel IV - art. 32 - toel. ;
Dienstenrichtlijn 94/33

10. Zie bijv. "Valstrik", en vele publicaties, teveel om hier op te
noemen.

11. Zie bijv. "OMC - Union Européenne : abandon des matières de
Singapour"
door R.M. Jennar, op
http://www.oxfamsol.be/fr/article.php3?id_article=0202, en "L'AMI,
ennemi
de la démocratie", op http://perso.wanadoo.fr/metasystems/AMI.html

12. Voir tous les articles du VGE établissant une politique libérale sans
limites, dont certains mentionnés dans l'article; Voir art. I-41-1 en
I-41-7 au sujet de l'alignement de la politique étrangère.

13. VGE art. II-96; en zie bijv. "Valstrik".

14. VGE art. II-62

15. VGE art. III-148; III-147-2; III-166; III-161; III-279; III-246;
witboek van de Europese Commissie van mei 2004; (en ondanks art. III-162);
en zie bijv. "Pourquoi, comment faut-il dire non à la Constitution
européenne?" door P. Alliès, op
http://www.revue-republicaine.org/spip/article.php3?id_article=0172, en
diverses publications à http://hussonet.free.fr/autreuro.htm

16. VGE art. III-167

17. VGE art. II-71; VGE Slotakte - Titel II - art. 11 – toel.

18. VGE art. II-72; VGE Slotakte - Titel II - art. 12 – toel. nummer 2

19. VGE art. II-66; VGE Slotakte - Titel II - art. 6 – toel. nummer 1 b/e

20. VGE art. II-65; VGE Slotakte - Titel I - art. 5 – toel. nummer 1

21. VGE art. III-235; III-278-4; Dienstenrichtlijn 2257/94, waarin bepaald
wordt dat elke banaan minstens 13,97cm lang en 2,69cm rond dient te zijn,
en geen "abnormale" curve dient te hebben; Zie bijv. "EU's
enlargement, a
bureaucrat's delight" door R. Maddocks, à
http://www.quebecoislibre.org/04/040715-6.htm; en zie bijv.
http://www.kc3.co.uk/~dt/Food.htm

22. VGE art. III-235; III-278-4; en zie bijv. "Food Supplements Directive
deemed invalid" op
http://www.alliance-natural-health.org/index.cfm?action=news&ID=151

23. VGE art. II-66; VGE Slotakte - Titel II - art. 6 – toel. nummer 1 e

24. Privégegevens: VGE art. II-67-1; VGE Slotakte - Titel II - art. 7 –
toel. nummer 2; Algemeen: VGE art. III-131, III-258, III-261, III-278,
III-292, III-293, III-294, III-295

25. Zie bijv. "Une mauvaise Constitution qui révèle un secret cancer de
notre démocratie" door É. Chouard, op
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).