www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] GRRRondwet
paulv on Mon, 23 May 2005 14:03:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] GRRRondwetDe rant komt samengevat op het volgende neer:

De industrielen & fasisten willen een Europese grondwet
om jouw botten te breken en je kinderen te eten.
On 23-mei-2005, at 5:39, rini hartman wrote:

> bron:  http://3rddimension.online.fr/
>
> De media gooien er ons dood mee, en vrijwel elke politicus die aan het
> woord komt heeft de mond vol van hoe "democratisch" de Europese 
> grondwet
> waar binnenkort over gestemd wordt (in Nederland, Frankrijk, 
> Denemarken,
> en t.z.t. misschien ook in Engeland) wel niet is, en welk een
> "vooruitgang" er wel niet zal worden geboekt met het aannemen 
> ervan. De
> propaganda machine draait volop, en het is onthutsend om ernaar te 
> moeten
> kijken.
>
> Om wat tegengas te geven is hier nu een korte en bondige selectie van
> zaken die mis zijn met de voorgestelde grondwet, en die de meeste
> weldenkende mensen de rillingen over de rug zullen doen gaan. Nu wordt
> e.e.a. eens niet voorzien van eindeloze verwijzingen en droge citaten,
> maar wordt er gesproken in duidelijke "normale mensen" taal. Het zijn
> misschien niet alle meest belangrijke punten, maar in vrijwel alle
> gevallen zullen ze directe gevolgen hebben voor elke Europese burger.
>
> Voor wie de hoofdtekst van de grondwet heeft gelezen kunnen sommige
> aangehaalde zaken een verassing zijn, en onjuist lijken, maar dat 
> zal dan
> merendeels het gevolg zijn van het feit dat het om bepalingen gaan die
> vastgesteld zijn in de teksten die als aanhangsels ("addendum",
> "slotakte", "dienstenrichtlijn", enz...) zijn toegevoegd. Om precies
> te weten in welke passages van de grondwet de genoemde zaken zijn
> vastgelegd is het mogelijk die te vinden aan de hand van het nummer 
> dat
> tussen haakjes staat aan het eind van elke paragraaf, en de bronnen en
> referenties die genoemd worden aan het eind van dit artikel.
>
> Enkele consequenties van deze grondwet zullen zijn:
>
> * De Europese grondwet zal boven die van de lidstaten staan. Ook al 
> is het
> niet letterlijk zo, het betekent in de praktijk wel degelijk dat die
> grondwetten op nogal ondemocratische wijze door die van de EU worden
> vervangen, met uitzondering van de wetten die niet door de EU grondwet
> worden behandeld. Op minstens 36 gebieden zullen nationale 
> regeringen niet
> meer hun eigen wetten kunnen maken, en zullen ze slechts af kunnen 
> wachten
> wat de EU zal doen. De Europese commissie zal geen rekening hoeven te
> houden met protest tegen ingevoerde wetten. (1)
>
> * Naast vele, vele reden om deze grondwet af te wijzen, is het feit 
> dat
> het een organisatie van regeren vastlegt die op essentiële wijze
> aanzienlijk minder democratisch is dan die van regeringen zoals die 
> thans
> in Europese landen voorkomen. In vele opzichten is ze zelfs 
> "totalitair"
> te noemen. (2)
>
> * Dankzij de EU grondwet zal de EU regering haar beslissingen op 
> kunnen
> leggen aan elke lidstaat en elke Europese burger, op ELK denkbaar 
> gebied,
> of het nu op economische gebied is, politiek gebied, of op het 
> gebied van
> de persoonlijke leefsfeer. De grondwet stelt zowiezo op al die 
> gebieden
> talloze zaken vast die volkomen indruisen tegen wat gewoonlijk in een
> grondwet hoort te staan. (3)
>
> * Het zal mogelijk zijn om demonstraties en stakingen te verbieden, 
> onder
> diverse willekeurige voorwendsels, hoofdzakelijk met het excuus het
> economische "vrije verkeer" te moeten waarborgen. (4)
>
> * Er zal mogen worden geschoten op demonstranten. (5)
>
> * Mensen waarvan vermoed wordt dat ze "terrorist" zijn mogen worden
> geëxecuteerd, zonder dat daar een rechtszaak aan voorafgaat. (6)
>
> * Een wettelijk minimum loon zal verleden tijd worden, langzaam maar
> zeker. De grondwet verbiedt uitdrukkelijk dat er een Europees 
> wettelijk
> minimum loon vast wordt vastgesteld, waardoor het 
> hoogstwaarschijnlijk is
> dat die van de lidstaten onderling lager en lager zullen worden. De
> grondwet stelt (ook) niet vast dat er op nationaal niveau een 
> minimumloon
> dient te zijn. (7)
>
> * Het zal (op den duur) mogelijk worden mensen te dwingen meer dan 
> 40 uur
> per week te werken, tot aan maar liefst 65 uur per week (en wellicht
> meer!), zonder extra beloning die daarmee op een billijke wijze in
> verhouding staat. (8)
>
> * Het zal mogelijk worden om kinderen full-time te laten werken 
> vanaf hun
> 14e jaar, zij het onder bepaalde voorwaarden die echter vele 
> onethische
> mogelijkheden voor exploitatie bieden. Ook jongere kinderen kunnen 
> te werk
> worden gesteld, zij het onder extra voorwaarden, en zonder 
> garanties te
> bieden voor een goede scholing. (9)
>
> * De EU grondwet geeft aan grote bedrijven alle middelen om vrijwel
> ongehinderd door sociale wetgeving hun gang te gaan, en beperkt 
> zich op
> sociaal gebied voornamelijk tot het vermijden van bepaalde excessen 
> die
> zouden kunnen ontstaan van de kant van bedrijven, wellicht vooral 
> met de
> bedoeling wantoestanden te vermijden die zouden kunnen ontstaan 
> vanwege
> een massale volksopstand (alhoewel...). (10)
>
> * In algemene zin kan worden gesteld dat de EU grondwet op Europees 
> niveau
> de doelstellingen verwezenlijkt van het MAI (Multilteral Agreement on
> Investment) verdrag dat de World Trade organisatie in 1998 aangenomen
> probeerde te doen krijgen, en dat vrijspel zou hebben gegeven aan 
> talloze
> wanpraktijken van bedrijven, op sociaal gebied, maar bijv. ook 
> i.v.m. het
> milieu. (11)
>
> * G.W. Bush heeft verklaard dat de voorgestelde grondwet een 
> "positieve"
> ontwikkeling is. Het is volkomen begrijpelijk dat hij dat vind, 
> aangezien
> er een economische wereldoorlog woedt, en deze grondwet het 
> mogelijk maakt
> dat Amerikaanse bedrijven een ware economische "bezetting" tot stand
> brengen. Daar komt bij dat wat de buitenlandse politiek betreft de
> voorgestelde grondwet alle lidstaten verplicht zich te schikken 
> naar het
> standpunt van de NATO, m.a.w. de VS, en dus Mr. Bush. We zien de 
> nieuwe
> oorlogen uit naam van het Amerikaanse imperialisme al komen... (12)
>
> * Sociale uitkeringen zullen niet meer door overheden worden 
> beheerd, en
> zouden voor het merendeel kunnen verdwijnen, voor zover ze niet aan 
> een
> vorm van particuliere verzekering zullen worden verbonden. In de 
> grondwet
> wordt uitdrukkelijk NIET vastgesteld dat de overheden van de 
> lidstaten de
> plicht hebben zorg te dragen dat er dankzij een billijk stelsel van
> sociale uitkeringen geen sociale en financiële misstanden ontstaan. 
> (13)
>
> * Het recht op abortus zou kunnen worden ingetrokken. (14)
>
> * In veruit de meeste gevallen zal het overheden (of anders gezegd: 
> "in
> burger verband") verboden zijn om zgn. "openbare" diensten te bieden,
> die
> over het algemeen absoluut noodzakelijk zijn voor een goede
> levensstandaard, en van onberispelijke kwaliteit dienen te zijn. 
> Dankzij
> de liberalisering en privatisering die middels de grondwet worden 
> opgelegd
> zullen die diensten worden geëxploiteerd met winstoogmerk, en 
> zullen de
> kwaliteit en beschikbaarheid ervan steeds minder worden, hetgeen 
> niet in
> het belang kan zijn van de bevolking, voor wie het beter is dat 
> dergelijke
> diensten worden geboden door een organisatie die daar niet in het
> bijzonder winstgevend mee tracht te zijn, zoals het geval kan zijn 
> voor
> energievoorziening, medische diensten, openbaar vervoer, de post, 
> enz.,
> enz... (in Nederland zijn enkele van deze diensten reeds 
> geprivatiseerd).
> Overheden mogen alleen nog diensten bieden als er op geen enkele wijze
> winst mee kan worden gemaakt (in de stijl van de grondwet 
> bewoording: als
> de markt de dienst niet "aanbied")... Alleen (particuliere) bedrijven
> zullen nog (potentieel) winstgevende diensten mogen aanbieden. Dit 
> alles
> dankzij een ingewikkelde constructie van regels, die desalniettemin 
> enkele
> uitzonderingen toelaten, maar dan enkel bij de gratie van het Europese
> Hof. (15)
>
> * Verder zullen talloze subsidies (zoals voor wetenschappelijk 
> onderzoek
> en kunst) verboden zijn, namens het waarborgen van een "eerlijke"
> concurrentie. (16)
>
> * Ook al wordt de indruk gegeven dat vrijheid van meningsuiting
> gegarandeerd wordt, dankzij een obscure toevoeging die zeer 
> moeilijk te
> vinden is in de tekst van de grondwet, zal het mogelijk zijn 
> eenieder die
> de Europese regering onwelgevallig is de mond te snoeren, d.m.v. 
> sancties,
> veroordelingen, en het in hechtenis zetten van personen. (17)
>
> * De vrijheid van vergadering en vereniging wordt teniet gedaan 
> door een
> toevoeging dat bepaalt dat het leger, de politie, of de regering 
> die mogen
> verbieden, zonder opgave van reden... (18)
>
> * De grondwet maakt het expliciet mogelijk om willekeurig mensen in
> hechtenis te zetten, ook al hebben ze geen misdaad gepleegd. Dit 
> zal het
> geval zijn voor delinquente ("baldadige") jongeren, personen die men
> "geestesziek" acht (hetgeen in veruit de meeste gevallen gebaseerd zal
> zijn op volstrekt willekeurige en wetenschappelijk ongefundeerde 
> principes
> - en wie zegt dat men politieke tegenstanders nooit eens "geestesziek"
> zal
> achten?), personen die alcoholist zijn of verslaafd aan "verdovende
> middelen", en zelfs landlopers (m.a.w. "daklozen"), die er uiteraard
> meer
> en meer zullen zijn dankzij het steeds harder wordende economische 
> klimaat
> dat het resultaat zal zijn van dit verdrag. (19)
>
> * Voeg daaraan toe dat het zal zijn toegestaan om gevangenen te doen
> werken zonder geldelijke compensatie, d.w.z. als slaven, en we 
> hebben een
> waarlijk "Gulag nachtmerrie" scenario... (20)
>
> * Namens het "beschermen" van de consument zal het mogelijk zijn 
> talloze
> soorten en vormen van voeding te verbieden, ook al is er niet van 
> bewezen
> dat ze schadelijk zijn (zal bijvoorbeeld het geval zijn voor bepaalde
> banaan soorten, zoals bepaald is in een Dienstenrichtlijn). (21)
>
> * Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te
> kiezen om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of
> legaal bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen,
> kruiden, e.d.) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van 
> die
> behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim 
> gebleken is,
> en niet is bewezen dat ze schadelijk zijn. Hiertoe zal vanaf 5 
> augustus
> a.s. al een Dienstenrichtlijn in werking treden... (22)
>
> * Wat niet in de grondwet staat: het recht zelf te mogen beschikken 
> over
> het eigen lichaam, hetgeen het mogelijk maakt dat medische 
> behandelingen
> en medicatie op worden gelegd tegen de eigen wil. Wat wel in de 
> grondwet
> staat: het is toegestaan mensen op te sluiten die vaccinatie 
> weigeren (ook
> al zijn daar goede redenen voor). (23)
>
> * Omwille van de "veiligheid" mogen overheden naar believen over
> eenieder's privégegevens beschikken, privé-gesprekken afluisteren,
> persoonlijke correspondentie (bijv. emails) bespioneren, enz... Ook 
> dit
> wordt niet in de hoofdtekst vastgesteld, maar in een v.d. 
> toevoegingen.
> Uit naam van "de veiligheid" kunnen (nieuwe) maatregelen door worden
> gevoerd op ELK denkbaar gebied, of het nu op economische gebied is,
> politiek gebied, of op het gebied van de persoonlijke leefsfeer. (24)
>
> * En zo is er nog veel, en veel meer... hoofdzakelijk plichten,
> beperkingen en repressie voor de gewone burger, en vele vrijheden en
> rechten voor de (grote) bedrijven.
> Deze grondwet is duidelijk een product van en voor de grote 
> bedrijven en
> bezitters van grote vermogens, en gaat ten koste van de rechten en
> vrijheden van de individuele burger. Hoeveel stemmers en niet- 
> stemmende EU
> burgers weten wie werkelijk de macht heeft in de Europese Unie? Het 
> feit
> is dat voor de gewone burger het vrijwel volstrekt onbegrijpelijk 
> is hoe
> bepaalde beslissingen werkelijk genomen worden, en wiens beslissing de
> doorslag geven.
>
> De voorgestelde grondwet stelt de zaken zodanig vast dat het zo 
> goed als
> uitgesloten is dat de EU ooit op waarlijk democratische wijze zal 
> worden
> geregeerd, hetgeen natuurlijk de bedoeling ervan is. Dit komt omdat 
> het
> voornamelijk de macht legt bij de Europese Commissie en de Raad van
> ministers, die beiden samengesteld worden door de REGERENDE 
> partijen van
> de lidstaten, niet rechtstreeks gekozen worden, en niet een 
> democratische
> representatieve weergave geven van de politieke samenstelling van de
> lidstaten (het is niet omdat in een lidstaat de christen democraten
> regeren, dat daarom ook elke burger in die staat christen democraat 
> is).
> Verkiezingen kunnen met name door de economische machthebbers op 
> tal van
> manieren worden gemanipuleerd (zie bijv. de vrijwel totale controle 
> over
> de media en de propaganda voor de Europese grondwet die er het 
> gevolg van
> is), en zo ook de samenstelling van de EU regering. (25)
>
> Het Europese parlement (dat op zich wèl een behoorlijke weergave is 
> van
> het Europese politieke landschap) heeft niet meer macht dan de 
> gemiddelde
> stemmer bij het komende referendum. Ze mag niet meer doen dan "ja" of
> "nee" stemmen. Ze mag geen wetten voorstellen, ze mag leden van de
> Europese Commissie en de Raad van ministers geen sancties opleggen 
> wanneer
> die zich misdragen, niets daarvan. In gewone democratische landen 
> mogen ze
> dat wel.
>
> En zei er iemand dat het mooiste voorbeeld dat deze grondwet 
> democratische
> principes vastlegt, dat van de petitie mogelijkheid is? Welnu, die 
> houdt
> enkel in dat als er MINSTENS 1 miljoen mensen (uit MINSTENS 7
> verschillende landen) een handtekening zetten, de Europese Commissie
> bereid is KENNIS te nemen ervan, meer niet!!! Ze hoeft geen 
> voorstellen
> over te nemen, nergens in te grijpen, geen actie te ondernemen, 
> niets, en
> zelfs minder dan dàt! Meer nog, de petitie mag enkel een "uitnodiging"
> vormen aan de Commissie om de grondwet beter te doen TOEPASSEN, en 
> het mag
> dus NIET gaan om een WIJZIGING ervan. Het is dus puur een artikel dat
> ertoe dient zand in de ogen te strooien, en gebruikt kan worden door
> opportunistische en demagogische politici.
>
> Misschien is het beste voorbeeld dat de Europese grondwet fundamenteel
> anti-democratisch is, het ultieme argument waartoe de meest prominente
> "ja" stemmers hun toevlucht zoeken, dat stelt dat mocht de grondwet
> worden
> weggestemd, het dan onmogelijk zal zijn om erover te onderhandelen
> teneinde ze bij te stellen.
>
> Maar hoezo.... géén onderhandelingen? Is er dus maar één, en één 
> enkele
> keus: gehoorzamen? Drukt dàt niet het meest duidelijk uit hoezeer de
> Europese "samenwerking" failliet is? In ieder geval komt men er
> "eerlijk"
> voor uit...
>
> http://3rddimension.online.fr/
>
> VGE = Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (de 
> artikelen
> waar naar verwezen wordt zijn niet per se de enige artikelen die op 
> het
> betreffende onderwerp betrekking hebben)
>
> "Valstrik" = artikel "Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet
> voor
> Europa: een valstrik..." door Philior, te vinden op <?color<?param
> 9999,3333,CCCChttp://3rddimension.online.fr/ 
> EU_verdrag_valstrik.htm<?/color
>
> 1. VGE art. I-6
>
> 2. Zie bijv. "Non au projet de traité constitutionnel européen" door
> J.C.
> Deroubaix, op http://www.legrandsoir.info/article.php3? 
> id_article=2110, en
> "Une mauvaise Constitution qui révèle un secret cancer de notre
> démocratie" door É. Chouard, op
> http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm
>
> 3. Zie bijv. "Pour sauver l’Europe" door J.J. Chavigné, op
> http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157, "Non au 
> projet
> de traité constitutionnel européen" door J.C. Deroubaix, op
> http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2110, en 
> "Valstrik"
>
> 4. VGE art. I-4; II-88; VGE Slotakte - Titel IV - art. 28; en zie 
> bijv.
> "Pour sauver l’Europe" door J.J. Chavigné, op
> http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157
>
> 5. VGE art. II-62; VGE Slotakte - Titel I - art. 2 - toel. nummer 3
>
> 6. ibid.
>
> 7. VGE art. III-210-2-a; III-209; en zie bijv. "Pour sauver l’Europe"
> door
> J.J. Chavigné, op http://www.legrandsoir.info/article.php3? 
> id_article=2157
>
> 8. VGE art. II-91; de Dienstenrichtlijn 93/104 van 1993; en zie bijv.
> "Valstrik", en "Pour sauver l’Europe" door Jean-Jacques Chavigné, op
> http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157
>
> 9. VGE art. II-92; VGE Slotakte - Titel IV - art. 32 - toel. ;
> Dienstenrichtlijn 94/33
>
> 10. Zie bijv. "Valstrik", en vele publicaties, teveel om hier op te
> noemen.
>
> 11. Zie bijv. "OMC - Union Européenne : abandon des matières de
> Singapour"
> door R.M. Jennar, op
> http://www.oxfamsol.be/fr/article.php3?id_article=0202, en "L'AMI,
> ennemi
> de la démocratie", op http://perso.wanadoo.fr/metasystems/AMI.html
>
> 12. Voir tous les articles du VGE établissant une politique 
> libérale sans
> limites, dont certains mentionnés dans l'article; Voir art. I-41-1 en
> I-41-7 au sujet de l'alignement de la politique étrangère.
>
> 13. VGE art. II-96; en zie bijv. "Valstrik".
>
> 14. VGE art. II-62
>
> 15. VGE art. III-148; III-147-2; III-166; III-161; III-279; III-246;
> witboek van de Europese Commissie van mei 2004; (en ondanks art. 
> III-162);
> en zie bijv. "Pourquoi, comment faut-il dire non à la Constitution
> européenne?" door P. Alliès, op
> http://www.revue-republicaine.org/spip/article.php3? 
> id_article=0172, en
> diverses publications à http://hussonet.free.fr/autreuro.htm
>
> 16. VGE art. III-167
>
> 17. VGE art. II-71; VGE Slotakte - Titel II - art. 11 – toel.
>
> 18. VGE art. II-72; VGE Slotakte - Titel II - art. 12 – toel. nummer 2
>
> 19. VGE art. II-66; VGE Slotakte - Titel II - art. 6 – toel. nummer 
> 1 b/e
>
> 20. VGE art. II-65; VGE Slotakte - Titel I - art. 5 – toel. nummer 1
>
> 21. VGE art. III-235; III-278-4; Dienstenrichtlijn 2257/94, waarin 
> bepaald
> wordt dat elke banaan minstens 13,97cm lang en 2,69cm rond dient te 
> zijn,
> en geen "abnormale" curve dient te hebben; Zie bijv. "EU's
> enlargement, a
> bureaucrat's delight" door R. Maddocks, à
> http://www.quebecoislibre.org/04/040715-6.htm; en zie bijv.
> http://www.kc3.co.uk/~dt/Food.htm
>
> 22. VGE art. III-235; III-278-4; en zie bijv. "Food Supplements 
> Directive
> deemed invalid" op
> http://www.alliance-natural-health.org/index.cfm?action=news&ID=151
>
> 23. VGE art. II-66; VGE Slotakte - Titel II - art. 6 – toel. nummer 
> 1 e
>
> 24. Privégegevens: VGE art. II-67-1; VGE Slotakte - Titel II - art. 
> 7 –
> toel. nummer 2; Algemeen: VGE art. III-131, III-258, III-261, III-278,
> III-292, III-293, III-294, III-295
>
> 25. Zie bijv. "Une mauvaise Constitution qui révèle un secret 
> cancer de
> notre démocratie" door É. Chouard, op
> http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).