www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Take Away Museum
Virtueel Platform on Fri, 7 Apr 2006 19:04:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Take Away Museum


 Take Away Museum---english below---Workshop georganiseerd door Virtueel Platformdonderdag 18 mei 2006, 09.30 - 17.30 uurLocatie: KHL, Oostelijke Handelskade 44, Amsterdamsamen praten over wat je gezien hebtHoe kun je een gesprek over de collectie van een museum op gang brengen, niet alleen binnen, maar ook buiten het museum. Aan de eettafel, in de slaapkamer, op straat, in het café, aan de telefoon......De ansichtkaart gekocht in de museumshop, voorzien van een kleine persoonlijke krabbel is nu nog het beste middel om je indrukken en ideeën te delen met anderen. In die ene kaart liggen persoonlijke herinnering en associaties van een bepaald moment besloten. Een uitstekend uitgangspunt voor een conversatie. Maar wat als we die ansichtkaart nu gaan digitaliseren?   http://www.virtueelplatform.nl/artefact-1432-en.html?lang=nl  van plek tot gesprekVirtueel Platform organiseert op 18 mei een workshop waarin de sociale rol van erfgoedinstellingen centraal staat.  Musea, archieven en bibliotheken zijn bovenal ontmoetingsplaats, een plek die de aanleiding vormt voor een gesprek, zowel in real life als virtueel. In de workshop onderzoeken we drie verschillende domeinen die een belangrijke rol spelen voor zo\'n gesprek. De fysieke wereld van de objecten, het domein van de digitale informatie en de mentale ruimte van twee of meerdere gesprekspartners. Welke rol kan het museum spelen in het verbinden van deze drie werelden?  nieuwe rol van erfgoed organisatiesCulturele organisaties denken na over e-cultuur en de veranderende rol van hun instelling. Naast digitalisering en ontsluiting van hun collecties onderzoeken erfgoed instellingen, als musea, bibliotheken en archieven, nieuwe relaties met hun publiek. Culturele instellingen worden meer en meer tussenstations, intermediairs in het proces van betekenisgeving. Hun kennis en content is niet meer een afgerond eindproduct dat door bezoekers kan worden geconsumeerd, maar een half fabrikaat dat zijn betekenis krijgt in interactie met het publiek en met andere cultuuruitingen. Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen culturele organisaties en een grotere rol voor het publiek zijn hier dus essentieel. de workshopIn deze eendaagse workshop worden in kleine teams scenario\'s ontworpen voor de hierboven geschetste vragen. De volgende onderwerpen vormen daarvoor de ingrediënten: het verbinden van fysieke objecten en digitale informatie (RFID en unieke identificatie codes), sociale netwerken en sociale interactie, tagging als een alternatief voor traditionele classificatie systemen. de deelnemersWe zijn op zoek naar een productieve mix van ontwerpers, ontwikkelaars, en projectleiders van culturele organisaties die gezamenlijk scenario\'s ontwikkelen voor een raamwerk dat het gesprek rondom erfgoed collecties opgang brengt. Locatie: KHL, Oostelijke Handelskade 44, AmterdamKosten: 75 Euro Aanmelden: stuur een e-mail naar info {AT} virtueelplatform.nl met je naam, functie en organisatie.de sprekers en begeleidersUlla-Maaria MutanenUlla-Maaria Mutanen heeft recentelijk het project Thinglinks opgezet. Een Thinglink is een gratis en vrije unieke code die iedereen kan aanvragen en gebruiken. Dit project is ontstaan uit de overtuiging dat vrij gebruik van unieke identificatie codes het een stuk makkelijker maakt om bepaalde \'dingen\' online te vinden. Ulla is zelf afkomstig uit de wereld van handwerk (crafts), en bouwt op dit moment aan een thinglink database waarin gestructureerde data en vrij in te voeren tekst en andere media, aan elkaar gekoppeld worden door \'folksonomic tagging\'. http://ullamaaria.typepad.com/Ulla-Maaria Mutanen werkt op dit moment aan haar phd bij het ‘Center for Activity Theory and Developmental Work Research’ aan de Universiteit van Helsinki. Ook ontwikkelt ze een project over het raakvlak tussen technologie, mode, en handwerkzaamheden. Ze is lid van het bestuur van de ‘Finnish Association of Designers’. http://ullamaaria.typepad.com/about.htmlWillem VelthovenWillem Velthoven (directeur Mediamatic) heeft met de AnyStory database projecten, zoals ‘Het Geheugen van Oost’, nu veel ervaring opgedaan in het bieden van een platform voor verhalen vertellen. Naast het bouwen van een flexibele database, is een belangrijk onderdeel manieren om verhalen te verzamelen, en hoe dit te organiseren. Op dit moment werkt Mediamatic in samenwerking met Imagine IC aan de \'Symbolic Table\', een tafel die fungeert als interface zonder knoppen. Verhalen, foto\'s, film en muziek worden opgeroepen en aangestuurd simpelweg door objecten op de tafel te leggen en ze er weer af te halen. In de workshop zullen we de \'Symbolic Table\' gebruiken als tool om tot scenario\'s te komen. http://www.mediamatic.net/person-874-nl.htmlDick RijkenDick Rijken heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in het leiden en begeleiden van nieuwe media projecten in de cultuursector. Hij werkte onder andere aan het opzetten van VPRO\'s 3voor12 lokaal, en recentelijk aan de Wonderkamers van het Gemeente Museum Den Haag. Dick is lector informatietechnologie en samenleving aan de Haagse Hogeschool, en heeft in die hoedanigheid een cursus reeks opgezet waarbij studenten samen met culturele en maatschappelijk organisaties nieuwe media projecten opzetten. Het gaat daarbij vooral over het begeleiden van het proces waarbij een idee wordt uitgewerkt tot concept, en uiteindelijk tot goed project voorstel waar financiering mee binnen gehaald kan worden. Dick Rijken zal in deze workshop optereden als begeleider. --- english version ---Take Away MuseumWorkshop organised by Virtueel Platformthursday 18th may 2006, 09.30 - 17.30 hrsLocation: KHL, Oostelijke Handelskade 44, AmsterdamWhat is the best way to get people talking about a museum collection, not only when they’re at the museum but also when they’ve gone home – over dinner, in bed, on the street, in a café, on the phone… Until now the best way to share your impressions of a museum visit is the humble museum postcard, with or without a few words scribbled on the back. The card contains personal memories and associations of a particular moment - the ideal starting point for a conversation. http://www.virtueelplatform.nl/artefact-1432-nl.html?lang=en From place to conversationOn 18 May Virtueel Platform will host a workshop dealing with the social role of heritage organisations. Museums, archives and libraries are above all meeting places, places where conversations can get going, either in real life or virtually. The workshop examines three different domains within such a conversation: the physical world of the objects, the domain of digital information and the mental space of two or more people in conversation. What role can the museum play in linking up these three worlds?  The new role of heritage organisationsCultural organisations are taking on board eCulture as well as examining their changing role in society. As well as digitising and making their collections accessible, these organisations are reappraising their role in relation to their audience. Cultural organisations are increasingly intermediaries in the process of ‘providing meaning’. Their knowledge and content is no longer a clearly defined end product for visitors to consume, but rather a half-finished product that acquires meaning only through interaction with the audience and with other forms of cultural expression.  Two essential ingredients in this process are cooperation between cultural organisations and a greater role for the audience. The workshopThis one-day workshop brings together small teams of participants who design scenarios for the issues raised above. The ingredients are the following themes: linking physical objects and digital information (RFID and unique identification codes); social networks and social interaction; and tagging as an alternative to traditional classification systems.  The participantsWe aim to come up with a productive mix of designers, developers and project leaders of cultural organizations, who together can develop scenarios for a framework that will raise many issues around heritage collections. Location: KHL, Oostelijke Handelskade 44, AmterdamCosts: 75 Euro Subscribe: send an e-mail to info {AT} virtueelplatform.nl with your name, position and organisation.The speakers and facilitatorsUlla-Maaria MutanenUlla-Maaria Mutanen recently set up the Thinglinks project. A Thinglink is a free and unique code that anyone can request and use. The project came out of the conviction that free use of unique identification codes make it much easier to find certain ‘things’ online. Ulla gained experience in the craft field and is currently building a Thinglink database which links structured data and free text plus other media using \'folksonomic tagging\'.http://ullamaaria.typepad.com/Ulla-Maaria Mutanen is currently working on her PhD at the Center for Activity Theory and Developmental Work Research at the University of Helsinki. She is also developing a project looking at the link between technology, fashion and craft. She is a board member of the Finnish Association of Designers.http://ullamaaria.typepad.com/about.htmlWillem VelthovenWillem Velthoven (director Mediamatic) has built up a body of experience with creating frameworks and platforms for telling stories, with projects such as AnyStory (database) and Het Geheugen van Oost. As well as building a flexible database, a key part of these projects is ways of collecting stories, and how this should be organised. Mediamatic is currently working on the ‘Symbolic Table’, together with Imagine IC. The table acts as a button-free interface. Stories, photos, film and music can be selected and manipulated simply by placing objects on the table and then removing them. The ‘Symbolic Table’ will be used in the workshop as a tool to come up with scenarios. http://www.mediamatic.net/person-874-nl.htmlDick RijkenDick Rijken has a great deal of experience in running and advising on new media projects in the cultural sector. Some of his projects include setting up VPRO\'s 3voor12 lokaal, and more recently the ‘Wonderkamers’ in the Gemeente Museum in The Hague. Dick teaches at the Haagse Hogeschool, where he set up a course for students who come up with new media projects for cultural and social NGOs. The key issue in this course is to coach a process in which an idea becomes a concept, and finally a good project proposal that can raise funds. Dick Rijken will act at facilitator in this workshop. Virtueel PlatformKeizersgracht 264Amsterdam1016 EV NederlandEmail: info {AT} virtueelplatform.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).