www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] thuiskopie fonds stopt (Modified by Geert Lovink)
geert on Sun, 26 Aug 2007 19:33:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] thuiskopie fonds stopt (Modified by Geert Lovink)


http://www.thuiskopie.nl/nl/thuiskopie_fonds

Het bestuur van Stichting de Thuiskopie heeft besloten het Thuiskopiefonds per direct te beëindigen.

Het Thuiskopiefonds is opgericht bij de totstandkoming van de Thuiskopieregeling in 1990. De Thuiskopievergoeding dient te worden uitgekeerd aan die categorieën van rechthebbenden wier prestaties voorwerp zijn van privé kopiëren. Om redenen van cultureelpolitieke aard is daarom destijds bepaald dat 15% van de geïnde gelden gebruikt zou worden ter bevordering van de audio en- audiovisuele cultuur in Nederland. De bestemming van deze collectieve inhouding werd ter bepaling aan de rechthebbenden opgedragen.

Als organisatie die de rechthebbenden vertegenwoordigt bij de uitvoering van de regeling, bepaalde de Stichting (het bestuur) na advies van een onafhankelijke commissie aan welke projecten een bijdrage werd toegekend. Veranderde eisen aan de uitvoering van de Thuiskopieregeling is de reden van het beëindigen van het Thuiskopiefonds zoals dat nu bestaat.

Stichting de Thuiskopie staat sedert 2004 onder toezicht van het CvTA (College van Toezicht Auteursrecht) wier taken ondermeer het toezien op de incasso organisatie, de hantering van transparante tariefstructuren en het gebruik van redelijke beheerskosten behelst. Het College rapporteert haar bevindingen rechtstreeks aan de Minister van Justitie.

Het College heeft de Minister onlangs aanbevolen een aantal maatregelen te nemen om de transparantie en efficiëntie van de verdeling van de Thuiskopiegelden te verbeteren. Dit heeft onder meer geresulteerd in een herziene aanwijzing van Stichting de Thuiskopie als organisatie belast met de uitvoering van art. 16c Auteurswet. Zo wordt ondermeer bepaald dat de Stichting en de verdeelorganisaties gezamenlijk in totaal niet meer dan 15% van de gelden mogen inhouden ten behoeve van sociaal-culturele doeleinden.

Aangezien Stichting de Thuiskopie de door haar geïnde gelden doorbetaalt aan organisaties van rechthebbenden is het, mede in het kader van genoemde regelgeving, zuiverder en transparanter een eventuele inhouding voor een fonds ook bij die organisaties van rechthebbenden te laten plaatsvinden.

Dit alles houdt in dat er vanaf 2008 geen aanvragen meer bij het Thuiskopiefonds kunnen worden ingediend. De aanvraagronde 2007 is recentelijk afgesloten en daarbij zijn 382 projecten voor een bijdrage in aanmerking gekomen. Deze en alle overige projecten kunnen uiteraard worden afgerond binnen de reeds geldende termijnen. De laatste termijnen dienen ultimo juni 2009 uitbetaald te zijn.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).