www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Aankondiging "The Mobile City" 27/28 feb. 2008 in NAi Rotte
Michiel de Lange on Thu, 20 Dec 2007 18:12:36 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aankondiging "The Mobile City" 27/28 feb. 2008 in NAi Rotterdam


Beste Nettimers,

Hieronder de aankondiging van de conferentie "The Mobile City" die 27 & 28 februari plaatsvindt in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam.

Hartelijke groet: michiel

-----------------
[English version below]

The Mobile City conferentie
27 - 28 februari 2008
NAi (Nederlands Architectuur Instituut) - Rotterdam

Aankondiging & Call for Participation
www.themobilecity.nl

Hoe verandert de mobiele telefoon onze relatie met de stad? Wat is de invloed van GPS-navigatie op onze ervaring van ruimte en plaats? Wat betekent dit voor onze ideeën over mobiliteit? Wat betekent de opmars van mobiele informatie-, communicatie- en identificatiediensten voor de manier waarop wij met elkaar samenleven in de stad? En hoe kunnen architecten, stedenbouwkundigen en nieuwe media-ontwerpers hierop inspelen?

Deze thema's komen aan de orde op de conferentie The Mobile City, die op 27 en 28 februari wordt gehouden in het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam. The Mobile City brengt wetenschappers, architecten en andere stedelijke professionals, alsmede media- ontwerpers bij elkaar om in te gaan op de vraag: wat gebeurt er met onze stedelijke cultuur en identiteit wanneer fysieke en digitale ruimtes met elkaar versmelten?

Achtergrond
De fysieke, geografische stad met z'n pleinen, buurten en kruispunten is het afgelopen decennium doorregen geraakt met de 'virtuele ruimtes' van elektronische communicatie-, informatie- en observatienetwerken zoals GSM, GPS, CCTV, UMTS, WIFI, RFID, etc. Tegelijkertijd wordt het virtuele domein in toenemende mate fysiek. Er wordt wel gesproken over een "internet der dingen". Een ander voorbeeld hiervan is de opmars van 'pervasive games': digitale games met een fysieke component in de stedelijke ruimte. Kunnen we nog langer spreken over de stad als een puur fysieke ruimte? Of over de digitale wereld als uitsluitend 'virtueel'? De fysieke stad en het digitale domein versmelten steeds meer tot een nieuwe "hybride ruimte". Deze ruimte wordt vormgegeven door sociale processen die gelijktijdig plaatsvinden in zowel digitale als fysieke omgevingen. Wat is de invloed van deze ontwikkelingen op onze perceptie van tijd, ruimte en plaats, op noties van burgerschap en identiteit?


Vragen die tijdens de conferentie aan de orde komen
Locatieve en mobiele media kunnen begrepen worden als 'interfaces' tussen het digitale domein en de stad. Ze vormen een brug tussen de sociale processen die in voorheen sterker van elkaar afgescheiden werelden (fysiek of digitaal) plaatsvonden maar nu steeds meer in elkaar overvloeien. Op The Mobile City komen de volgende vragen aan bod:


• Vanuit een theoretisch perspectief: wat zijn bruikbare concepten om de vervaging tussen, of samensmelting van digitale en fysieke ruimtes te begrijpen?

• Vanuit een maatschappij-kritisch perspectief: wat betekent de opkomst van locatieve- en mobiele media voor stedelijke cultuur, burgerschap en identiteiten?

• Vanuit een praktijkgericht perspectief: wat betekent dit voor de beroepspraktijk van stedelijke professionals (architecten,ontwerpers, planologen), en mediaontwerpers?

Weblog
Op www.themobilecity.nl houden de organisatoren ook een weblog bij waarop belangrijke ontwikkelingen worden gesignaleerd die verwant zijn aan het thema van de conferentie. Relevante bijdragen van derden zijn welkom.


Doelgroep
The Mobile City-conferentie richt zich op iedereen die zich bezig houdt met ruimtelijke vraagstukken en stedelijke identiteit en de rol van communicatie en informatietechnologie daarin. Het programma is interessant voor onder meer architecten, media-theoretici, beleidsmakers, interactiedesigners, sociologen, stedenbouwkundigen, telecomondernemers, communicatiewetenschappers, planologen, nieuwe media-ontwerpers, studenten en anderen.


Call for Participation - Workshops
Op 27 februari worden er twee intensieve workshops gehouden. De eerste workshop (met Stephen Graham en Christian Nold) gaat over locatieve media en stedelijke cultuur. De tweede workshop (met Tim Cresswell en Malcolm McCullough) gaat over mobiliteit en nieuwe technologieën. Geïnteresseerden kunnen (voor 31 januari) een korte biografie en motivatie om deel te nemen sturen aan info {AT} themobilecity.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.


Call for Participation - Project-presentaties
Op 28 februari worden er tijdens de hoofdconferentie als afwisseling op de Keynote-lezingen een aantal locatieve en mobiele mediaprojecten gepresenteerd. Voorstellen voor korte presentaties (ca 10 minuten) van bijvoorbeeld locatieve mediakunstwerken, nieuwe commerciële locatieve mediadiensten, pervasive games, mobiele marketing campagnes, geo-annotatie of geo-storytelling, onderzoeksprojecten, etc. etc zijn welkom. Stuur (voor 31 januari) een e-mail met een korte projectbeschrijving naar info {AT} themobilecity.nl.


Praktisch
The Mobile City vindt plaats op 27 en 28 februari 2008 in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam.


27 februari - intensieve workshops
28 februari - conferentie met als keynote sprekers:

* Stephen Graham - Professor in Human Geography, Durham University
* Tim Cresswell - Professor in Geography, University of Londen
* Malcolm McCullough - Associate Professor University of Michigan
* Christian Nold - Onafhankelijk kunstenaar en lecturer uit London

Nederlandse experts die op de conferentie zullen spreken zijn (onder meer) Rob van Kranenburg (Waag Society), Nanna Verhoeff (Universiteit van Utrecht) en Marc Schuilenburg (Vrije Universiteit, Studio Popcorn)

Voor het programma, de call for participants en registratie: www.themobilecity.nl.
De conferentie kost € 25,-


Organisatie
The Mobile City wordt georganiseerd door:
* 'New Media, Public Sphere, Urban Culture' project at Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
* 'Playful Identities' project at Erasmus University Rotterdam (EUR) and University Utrecht (UU).
* Netherlands Architecture Institute Rotterdam (NAi).


Contactinformatie
The Mobile City wordt georganiseerd door Martijn de Waal (RUG), Michiel de Lange (EUR) en Oene Dijk (NAi).


www.themobilecity.nl
info {AT} themobilecity.nl

Martijn de Waal: 0628431613
Michiel de Lange: 0653201800
-------------
The Mobile City conference
27 & 28 February 2008
NAi (Netherlands Architecture Institute) Rotterdam, The Netherlands

Announcement & Call for Participation
www.themobilecity.nl

"The Mobile City" is a two-day conference about locative & mobile technologies, urban culture and identity. The Mobile City brings academics, architects, urban professionals and media designers together to address the question: what happens to urban culture when physical and digital spaces merge? Keynote speakers are Stephen Graham, Tim Cresswell, Malcolm McCullough and Christian Nold.

Background
The physical, geographical city with its piazza’s, its neighbourhoods and crossings intersects with the ‘virtual space’ of electronic communication-, information- and observation-networks of GSM, GPS, CCTV, UMTS, WIFI, RFID, etc. At the same time, the domain of digital space is increasingly becoming physical, an “internet of things” is emerging. Another example is the rise of 'pervasive games', digital games with a physical component in urban space. Is it still useful or even possible to talk about the city as being only physical? Or about the digital world as purely ‘virtual’ (in the sense of 'not real' or immaterial)? The physical city and the spaces of digital technologies merge into a new “hybrid space”. Hybrid spaces are shaped by the social processes that concurrently take place in digital and physical spaces. What is the influence of these developments on the ideas we have of time, space and place, citizenship and identity?


Conference questions
Locative and mobile media can be understood as interfaces between the digital domain and the city, as bridges between the social processes that formerly took place in more separated domains (digital or physical) but now are spilling over into each other. The Mobile City will ask the following questions:


• From a theoretical point of view, what are useful concepts to talk about the blurring/merging of physical and digital spaces?

• From a critical perspective, what does the emergence of locative and mobile media mean for urban culture, citizenship, and identities?

• From a professional point of view, what does all this mean for the work of urban professionals (architects, designers, planners), media designers, and academics?

The full program text is available at our website, www.themobilecity.nl/background

Weblog
The conference organizers have set up a special weblog devoted to the themes of the conference at www.themobilecity.nl. Relevant contributions are welcome.Call for Participation - Workshops
On February 27th two small scale intensive workshops will be held. The first session is about Urban Culture and locative media (with Stephen Graham and Christian Nold), the second session about mobility and new technologies (with Tim Cresswell and Malcolm McCullough). Please send a very brief bio with relevant current and past activities, and short motivation to info {AT} themobilecity.nl. Indicate what you would like to contribute to, and get from the session(s). Only a limited number of places is available. When interest supersedes availability, the organizing committee will select participants. Registration closes at January 31st.


Call for Participation - Project Presentations
During the main conference on February 28th, Keynote speeches will be alternated with short project presentations about locative and/or mobile technologies for artistic purposes, business, research, etc. We are thinking of: locative media art, commercial locative services, pervasive gaming, mobile marketing campaigns, geo-tagging or geo- storytelling, research projects etc. etc. Your presentation will have to fit in 10 minutes, and be as concrete as possible. Your project will also be featured on our website. If you wish to present, please send us an email about your project at info {AT} themobilecity.nl. Please do so before january 31st.


Practical
The Mobile City takes place 27 and 28 February 2008 in the Netherlands Architecture Institute (NAi) in Rotterdam, The Netherlands.


February 27th: Small scale in-depth workshops
February 28th: Main conference with:

* Stephen Graham - Professor of Human Geography, Durham University
* Tim Cresswell - Professor of Geography, University of London
* Malcolm McCullough - Associate Professor University of Michigan
* Christian Nold - Independent artist and lecturer based in London

From the Netherlands, experts such as Rob van Kranenburg (Waag Society), Nanna Verhoeff (University of Utrecht) and Marc Schuilenburg (Free University Amsterdam, Studio Popcorn) will participate.

More info, call for participants, and registration: www.themobilecity.nl.
The conference fee is € 25,-


Organization
The Mobile City is organized by:
* 'New Media, Public Sphere, Urban Culture' project at Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
* 'Playful Identities' project at Erasmus University Rotterdam (EUR) and University Utrecht (UU).
* Netherlands Architecture Institute Rotterdam (NAi).


Contact
Conference organizers: Martijn de Waal (RUG), Michiel de Lange (EUR), Oene Dijk (NAi).
Info {AT} themobilecity.nl
www.themobilecity.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).