www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Henri Emmanuel over de financiele crisis.
Patrice Riemens on Wed, 22 Dec 2010 22:54:43 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Henri Emmanuel over de financiele crisis.


In de afdeling vrijwillig vrijwillige arbeid (itt van opgelgde vrijwillige
arbeid, "wij betalen alleen de schoonmakers en onszelf" stijl van de NRC
en het vodje van Groenlinks ;-(Een onderhoud met Henri Emmanueli over de economische en financieele crisis
(Le Monde, 22 december 2010)

Henri Emmanueli is socialistische afgevaardigde van het departement Landes
in het Franse parlement. Hij was voorzitter van de parlementaire enquette
commissie over "de werking van speculatie op het functioneren van de
wereld economie" die op 24 juni jongstleden ingesteld werd op initiatief
van het linkse blok in de assemblee, dit naar aanleiding van de Griekse
crisis.  De commissie leverde haar rapport gisteren, dinsdag 21 december,
in.


Le Monde (LM): Wat is de belangrijkste lering die U van deze enquette
meent te kunnen trekken?

Henri Emmanueli (EM): Ik ben verbijsterd, en met mij alle leden van de
commissie, over de omvang van de financieele bubbel. Alle lopende
financieele liquideiten hebben namelijk de omvang van 12 keer de BNP van
de wereld als geheel. Dat wil zeggen zeven honderd duizend miljard Euros
meer dan de waarde van de hele werledeconomie. Het verwijt dat men de
internationale financieele organisaties kan maken, het Internationale
Monetair Fonds, maar ook alle centrale banken, is dat ze nooit gepiept
hebben terwijl de omvang van de liquiditeiten jaar in jaar uit vier maal
harder groeiede dan de economieen zelf. Rapport na rapport vertelden deze
organisaties ons dat er geen enkel reden tot bezordheid bestond aangezien
zij de ontwikkeling van de lonen scherp in de gaten hielden en dat er dus
geen risico was van inflatie. Maar ze vergaten erbij te vermelden dat de
liquiditeiten sinds 2004 met ongeveer 15% per jaar groeieden. Ik vind dat
zij hun rol als toezichthouders verzaakt hebben.

LM:  Maar U schrijft wel in uw rapport dat speculatie een nuttige rol
vervult.

Speculatie is een ambivalent iets. Zij heeft altijd bestaan, en heeft ook
altijd een effectieve rol in de economie gespeeld. Het is een vorm  van
verzekering, die de prijsvorming vloeiend houdt. Maar ze kan ook een
andere vorm aannemen: die van de casino economie, dat wil zeggen
financieele stromen die geen enkel verband meer houden met de reele
economie. In tegenstelling tot de economische cycli waar
correctie-mechanismen in werking treden, veroorzaakt de financieele wereld
pro-cyclische bewegingen, waarbij speculatie geheel vanuit zichzelf op hol
slaat.

LM: Een van de taken van de commissie was na te gaan of er sprake is van
voorkennis delicten in het geval van de Griekse crisis. Wat zijn daarover
Uw conclusies?

EM:De autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de financiele
markten, met name de (Franse) AFM, heeft ons verklaard dat zij geen
verdachte bewegingen als zodanig hebben waargenomen. Zij denken evenwel
dat die wel degelijk plaats hebben gevonden, en zij blijfven ernaar
speuren. Maar het is uiteraard duidelijk dat als de toezichthouders niet
is staat zijn om tot een conclusie te komen, wij ook niet bij machte zijn
om dat wel te doen.

LM: U wijst op het bestaan van een aantal financieele instrumenten die U
als "maatschappelijk nutteloos" en "potentieel gevaarlijk" kwalificeert.
Hoe denkt U daar een einde aan te maken?

EM: 'Credit Default Swaps' (CDS) met name zijn theoretisch
verzekeringscontracten die in de praktijk volstrekt verderfelijk zijn op
het moment dat zij met geen enkel reel bestaand risiko verband houden, wat
men 'naakte' CDS noemt. 'Naked futures' zijn wellicht minder verderfelijk,
maar hun nut voor de echte economie blijft tamelijk onduidelijk.
Maar er is nog erger: 'High Frequency Trading', oftewel volledig
gecomputeriseerde in- en verkoop - dat kan tot 2 miljoen opdrachten per
minuut oplopen. Wij hebben echt geprobeerd ons hierover te laten
informeren, maar nut en noodzaak van deze instrumenten bleven nietemin
volstrekt ongrijpbaar - en vooral: er is geen idee hoe ze gecontroleerd
zouden kunnen worden. Dominique Cerutti, de baas van Euronext, heeft ons
wel uitgelegd dat HFT heel erg nuttig is, maar hij liet daarbij onvermeld
dat het om de helft van zijn omzet gaat. Naar mijn bescheiden mening zou
praten over een algeheel verbod meer op z'n plaats zijn.

LM: Maar hoe zou U dat doen?

EM: Tsja, daar kom je dan het politiek probleem tegen dat 'governance'
heet. Op het nivo van de Europese Unie vooreerst, maar dan is de repliek:
" als wij dat doen, en de VS niet , dan verliezen wij acuut de
concurentieslag. In feiten is het op het nivo van de G20 dat sommige
speculatie praktijken buiten de wet gesteld zouden moeten worden, nu men
beseft welke risiko van economische destabilisatie zij met zich
meebrengen. En iets waar je ook niet over kunt zwijgen als je het over
speculatie hebt, zijn de belasting paradijzen. De meeste speculatie
fondsen zijn daar gevestigd en alle grote financieele instellingen
gebruiken truuks om daar een deel van hun activiteiten aan het oog te
onttrekken.

LM: Hoe kan je banken wat meer verantwoordelijkheid bijbrengen?

EM: Een van de manieren om bank-instellingen ertoe aan te sporen om een
wat deugdzamere bedrijfsvoering erop na te houden is, naast striktere
toezicht, hun raden van bestuur rechtstreeks en hoofdelijk aansprakelijk
maken als zij zich niet aan hun verplichtingen houden.

LM: Kan het socialistische smaldeel tevreden zijn met de aanbevelingen van
het rapport?

EM: Wij hebben 'voor' gestemd. Niet dat wij honderd per cent tevreden zijn
met de uiteindelijke text, maar dit rapport heeft tenminste het probleem
duidelijk geformuleerd. Feit blijft, en ik vind het zeer
betreurenswaardig, dat gelet op de ruimte die men aan de financiele wereld
gelaten heeft, je je kunt afvragen of de politiek ueberhaupt nog bij
machte is om die akteuren ooit weer tot rede te brengen.

Q&D vertaling door patrice riemens
Metz (57000.fr), 22.12.2010
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).