www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Brief aan burgermeester Aboutaleb over de grenzen van een E
Tjebbe van Tijen via Chello on Sun, 5 Feb 2012 18:40:43 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Brief aan burgermeester Aboutaleb over de grenzen van een Europees stadionverbod voor hooligans


Brief aan burgermeester Aboutaleb over de grenzen van een Europees stadionverbod voor hooligans 

Brief, begeleidende video link + epiloog over voetbalhooligans

De geillustreerde eb vab vekle links voorziene versie staat op:

http://limpingmessenger.wordpress.com/2012/02/05/brief-aan-burgermeester-aboutaleb-over-de-grenzen-van-een-europees-stadionverbod-voor-hooligans/

[tableau met burgermeester Aboutaleb van Rotterdam voor een massa zich vermakende voetbalfans]


Geachte heer Aboutaleb,

ik reageer op uw positieve reactie op het besluit van het Europese Parlement aangaande EU-breed stadiumverbod voor voetbalhooligans: âAboutaleb juicht Europees stadionverbod toe.â (1)

Ik begrijp uw reactie, maar denk dat u onvoldoende heeft nagedacht over de ongewenste bijwerkingen op langere termijn op het gebied van burgerrechten, doordat hiermee een precedent geschapen wordt voor groepsgewijs uitsluiten van onrust veroorzakende groepen burgers (ook hooligans zijn burgers), daar waar ik denk dat onze rechtstaat gegrondvest is op individuele burgers en hun individuele verantwoordelijkheid.

Hoe kan een Rotterdams bestuurder een in Italià of Kroatià uitgevaardigd stadiumverbod handhaven? Buitenproportionele controle zal het gevolg zijn. Een stadiumverbod is een heel ander middel dan een bestraffing voor een geweldsdelict. Een veroordeling in een ander land automatisch tot een veroordeling voor het gehele EU gebied te verklaren en het uitvaardigingen van (omstreden) uitreisverboden zoals nu voorgesteld wordt door Groot Brittannià (2), heeft enkel oog voor de taak van orderhandhaving, maar niet voor de fundamentele rechten op bewegingsvrijheid van Europese burgers.

Als iemand geweld gebruikt dient deze gestraft te worden. Vrijheidsbeneming met gebruikmaking van de gevangenis is daartoe het middel. De straf zal afhankelijk zijn van de aard van het vergrijp, maar een straf eenmaal uitgezeten is daarmee dan ook afgehandeld. De trend die wij nu zien is tegengesteld, bovenop taak en gevangenisstraffen worden nu ook andere strafmaatregelen gestapeld, terwijl het grondprincipe toch zou moeten zijn dat je maar ÃÃnmaal voor een vergrijp gestraft kan worden. Levenslange stadiumverboden zoals die nu in door media opgezweepte overreacties opgelegd worden, zijn juridische wangedrochten. Gedwongen groepstherapie zou in uitzonderlijke gevallen meer op zijn plaats zijn dan opsluiting en daarover hoor ik maar weinig.

Het stadiumverbod is een heel ander ding dan een gevangenisstraf, het beperkt de bewegingsvrijheid van burgers op bepaalde momenten en plaatsen. Niet alleen is dat een inperking van grondrechten, ook de handhaving ervan is zeer problematisch. (3)

Ik vraag u nog eens goed na te denken voor zoiets toe te juichen. U, als orderhandhaver van de stad Rotterdam, zal de groots mogelijke moeite hebben om op basis van computerbestanden hele volksmassaâs bij een voetbal stadion te screenen.

Het kan toch niet zo zijn dat door het gedrag van een zeer beperkte groep hooligans het overgrote deel van de voetballiefhebbers aan de methodes van een politiestaat blootgesteld worden. Hoe denkt u dat het gaat? Politieagenten die op vermoeden van âhooliganismeâ met een draadloos apparaat en wellicht een iris-scan (zoals gebruikt wordt in Irak en Afghanistan door de US en NATO troepen) mensen aanhouden, om hun legitimatie verzoeken? (4) Een cordon om een stadion leggen, met checkpoints vol elektronische apparatuur en gekoppelde persoonsgegevens, zoals bij de overgangen tussen Israel en de Gazastrook?

Ook is er de al gememoreerde âprecedentwerkingâ, waarbij een regeling en vooral een operationeel controlesysteem (centrale database, mobiele controle eenheden die gebruik maken van draagbare biometrische apparatuur voor vingerafdrukken, gelaats- en oogherkenning) zonder veel moeite op andere niet ordelijke sociale groepen toegepast kan gaan worden. De strijd tegen voetbal hooligans ontaard op deze wijze in het experimenteren op burgers met hoog technologische controle-systemen en heeft een grensverleggende werking voor wat maatschappelijk aanvaardbaar geacht wordt aan overheidscontrole. (5) Eenmaal ingevoerd is er nauwelijks een weg terug, zoals de wildgroei aan video-bewaking in de publieke ruimte laat zien. Technologie wordt in de plaats van gemeenschappelijke menselijke sociale controle gesteld.

Als u de gehele tekst van het sport-paket aan maatregelen van het Europese Parlement van 2 februari 2012 leest, dan ziet u dat de maatregel tegen âhooligansâ een oneigenlijke onderdeel van een overigens positief aantal maatregelen is (geen doping, geen uitsluiting van vrouwen, enzovoorts).

Het voorgestelde EU-wijde stadiumverbod is uiteindelijk een strafrechtelijke maatregel, die om een grotere zorgvuldigheid van het afwegen van voor- en nadelen vraagt, dan nu het geval is geweest, door dit onderwerp als ÃÃn van een serie van vijf âsport-maatregelâ te presenteren. (1) Nu is het niet meer dan een aanbeveling van het EU parlement aan de regeringen (âProcedure: Non-legislative resolution; REF.20120201IPR36950â).

Het lijkt mij dat hooliganisme niet bestreden dient te worden in haar uitwassen, maar in haar ontstaan. Hooliganisme is iets dat in Groot BrittanniÃ, heel anders is dan in ItaliÃ, zo ook Nederland, enzovoorts. Het behoeft een lokale aanpak en geen EU-wijde âukazeâ. Een lokale aanpak, die vragen bij heel de massasport industrie en cultuur (in die volgorde) dient te stellen, vragen over levensomstandigheden van de bevolking van een stad, opvoeding, onderwijs, werk.. en vertier. Een gemeentelijk beleid dat karakter en wenselijkheid vansteeds maar weer grotere massa-evenmenten zou moeten onderzoeken en daarvoor andere vormen zou moeten proberen te vinden. Dat is meer een kwestie van creativiteit dan van repressie. Een sociaal-culturele taak, hoe ouderwets dat ook in dit tijdsgewricht mag klinken.

Het levensklimaat van een stad is iets wat vormgegeven kan worden door betrokkenheid van burgers en bestuur, verdergaand dan enkel de âvrije krachten van de marktâ.

De oplossing van voetbalhooliganisme dient u â en al uw collegaâs in andere EU landen â lokaal te vinden, âbottom upâ. Al uw energie lijkt nu te gaan naar een âlik-op-stukâ beleid, terwijl structurele initiatieven niet genomen worden.

Hoogachtend

Tjebbe van Tijen, Amsterdam 5 februari 2012

Er is ook een link bij naar een Feyenoord supports feest op Youtube


http://youtu.be/AIypCt5zFWA&start=180

Video = âAlles los met DJ Paul Elstak in de Legioenzaal na afloop van Feyenoord-Ajaxâ, 7 februari 2010, met de gescandeerde leuze âRotterdam Hooligansâ door een hossende jolige menigte van heel veel mannen tussen de 20 en 40 en zo te zien ook een paar vrouwen.

En een EPILOOG en daaronder de voetnoten bij de brieftekst.
---------------

âRotterdam hooligansâ is hier een âgeuzennaamâ en dat is niet verwonderlijk, saamhorigheid en uitstoting gaan altijd samen. Aan de orde is hoe saamhorigheid met voetbal als mobilisatiepunt vorm krijgt. Dat wat eens anders was, kan dus ook weer veranderen in de toekomst. Wie weet van de huidige jonge generatie wat het woord ânozemâ of âbromnozemâ betekent, terwijl daarmee toch een halve eeuw terug een gelijk ervaren maatschappelijk probleem aangeduid werd, met Amsterdamse straatgevechten tussen âpleinersâ en âdijkersâ? Zo zal het ook met het woord âhooliganâ voor volgende generaties gaan. Sociale bewegingen, sociale problematiek schuiven over het podium en verdwijnen uit het zicht. De overmaat aan electorale gelegenheidswetgeving is al wat er van overblijft, terwijl iedere staat echt al genoeg âstokken heeft om de hond mee te slaanâ.

In plaats van âwetgevingâ zou âvormgevingâ moeten komen. Vormgeving van het uitgaansleven en dan niet enkel voor de bovenste strata van onze samenleving met tennis- en golfbanen, musea en theaterzalen. Ik aarzel om voetbalhooliganisme zuiver als een een klasse-verschijnsel te definiÃren, maar niemand kan toch de grote sociale samenhang van een groot deel van deelnemers eraan, ontkennen. Het zijn zeker niet de meest bevoordeelden in onze samenleving die hier hun vermaak vinden. Voetbalvandalisme (de aanvankelijke term, later geÃnternationaliseerd tot âhooliganismâ) is een jonge âtak van sportâ. Een ontzettende hoeveelheid energie die â kort geleefd â groepsgewijs tot ontlading gebracht wordt. Ontladingen die zich van het voetbalveld â door toenemende controle daar â verplaatst hebben naar andere ontmoetings- en confrontatie-plaatsen, tot aan de rand van de snelweg. Voetbal vaak niet meer dan een aanleiding voor afleiding.

Zelf vormgegeven toernooien met extra mediabelangstelling als trofee. Kortstondige roem binnen de groep, waar âleidersâ en âvolgersâ dynamisch uitwisselbare rollen zijn. âMeeloophooliganâ lijkt mij een âdubbel-op-termâ. De poging om het klassieke model van misdaadbestrijding, het aanpakken van de âboevenbaasâ en daarmee de âknechtenâ, te projecteren op de Hollandse Hooligan gemeenschap en zelfs te verankeren in een Voetbalwet, iseen wereldvreemde Haagse parlementaire gedachte. (6)

Voetbaldveldjes met een enkele tribune zijn heel bewust omgevormd tot arenaâs met torende etages rondom. âArenaâ komt van het Latijnse woord âharenaâ en dat betekent zand, een speciaal soort zand dat gebruikt werd om het bloed dat vloeide - bij gladiatoren en andere wrede spektakels - in de enorme publieke Romeinse theaters - op te slurpen. Het is die schaalvergroting en heel de commercie die daar aan mee geholpen heeft, die de grondvesten voor het hooliganisme gelegd heeft en die belang heeft om die constellatie in stand houden. Nu deze voetbalindustrie en de daarmee verweven bier-conglemeraten in toenemende mate onaangenaam geconfronteerd worden met de uitwassen van hun eigen schepping, is het onaanvaardbaar dat enkel de hooligan gemeenschap gecriminaliseerd wordt en het zakenleven buiten schot blijft. Deze omstandigheid draagt een geur van âklasse-justitieâ met zich mee.

Sport als spectaculair schouwspel heeft zijn grenzen bereikt. De verhouding passief consumeren en actief deelnemen is geheel en al zoek. Er is een hele hoop energie in hooliganisme waar iets anders mee gedaan kan worden dan nu gebeurd. Zo wij spreken van milieuvervuiling en na lang aarzelen proberen daar wat aan te doen, zo kan ook analoog gesproken worden van âsportvervuilingâ en is aan ons allen de taak om daar iets van te maken waar velen plezier aan beleven en hun energie op een prettige wijze in kwijt kunnen raken. âVerduurzaamheidâ zou een nieuwe ambtelijke term voor massa sport kunnen zijn. Sport op een dusdanige wijze dat wij weer elkaar en anderen weten te verdurenâ.

â-
(1) European Parliament 2012/2/2: âSport: EU tackles hooligans, corrupt agents and illegal betting.â Five issues in one resolution: Promote sport for girls; â Blacklist hooligans; â Make doping a criminal offence; â Regulate sport agents; -Combine learning and training.
âBlacklist hooligans â Parliament asks that supporters who are known to be violent or to engage in discriminatory behaviour be banned from all European stadiums. A European data base should enable national authorities to ensure that the ban applies to any international matches played on their territory. MEPs also call on Member States and sports governing bodies to commit to tackling homophobia and racism against athletes.â

(2) The Guardian 2010/06/17 Rupert Meyers: âFootball banning orders are out of control Our draconian anti-hooliganism legislation unfairly infringes the free movement of football supportersâ

(3) Relevante grondrechten
Universele Rechten van de Mens: âartikel 13 Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.â
EuropaNu.nl (voorlichtings site EU): âBinnen de Europese Unie mag u vrij reizen. Dit betekent dat u slechts een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig heeft om naar andere EU-landen i te kunnen reizen. Als burger van een EU-lidstaat bent u geen toerist of reiziger als alle andere, maar heeft u specifieke rechten en mogelijkheden. Zo mag u naar alle andere lidstaten reizen en daar tijdelijk wonen.â

(4) Reuters 2012/02/03: âFootball fans in one German state may have to pass through âface scannersâ at stadiums, according to interior ministry proposals designed to eradicate hooliganism.â

(5) The Football Forum 2009/1/13: âPolice to target hooligans with fingerprint scanners.â Football Supportersâ Federation fears its use may cause problems for law-abiding fans. A spokesman said: âAs far as weâre concerned, football fans should be policed on their behaviour, not their reputation.â

(6) Zie mijn notitie op The Limping Messenger 2012/1/27: âHooligans sport for ephemeral fameâTjebbe van Tijen
Imaginary Museum Projects
Dramatizing Historical Information
http://imaginarymuseum.org
web-blog: The Limping Messenger
http://limpingmessenger.wordpress.com/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).