www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Vacature: lector Creative Business, Hogeschool Rotterdam
Florian Cramer on Tue, 6 Mar 2012 16:43:44 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vacature: lector Creative Business, Hogeschool Rotterdam


Lector Creative Business
Aantal FTE: 1.0


Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en
voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van hoogwaardig
onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio,
de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het
stimuleren van leven lang leren. Hogeschool Rotterdam werkt met elf
onderwijsinstituten en zes kenniscentra aan het realiseren van deze
doelen (zie: http://www.hogeschoolrotterdam.nl)

De beoogde lector Creative Business zal worden aangesteld bij het
Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation en bij het
Kenniscentrum Creating 010. De vacature kan door meerdere kandidaten
ingevuld worden.


Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation

Het Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation (EBI) wil een
gezichtsbepalend en gezaghebbend instituut aan de Hogeschool Rotterdam
zijn waar innovatief en hoogwaardig praktijkgericht onderzoek verricht
wordt naar strategische keuzevraagstukken rond innovatiemanagement in
bedrijven.

Stad en regio kennen een aantal forse economische en sociale problemen
die kundig en vooral ook innovatief ondernemerschap vereisen om de
transitie naar een dynamische kenniseconomie te realiseren. Doel
daarvan moet zijn om de economie krachtiger, weerbaarder en duurzamer
te maken. De rol van “smart entrepreneurship” is daarbij bepalend.
Slimme ondernemers die slim gebruik maken van “opportunities” die zich
aandienen. Dan gaat het zowel om gevestigde als om nieuwe bedrijven.


Kenniscentrum Creating 010

Het Kenniscentrum Creating 010 doet praktijkgericht onderzoek over en
voor het werkveld van kunstenaars, vormgevers en ICTers in de regio
Rotterdam. Het richt zich op innovatieve praktijken en ontwikkelingen
in de creatieve sector, met name in de nieuwe media, visuele cultuur,
service design en ICT. De focus is minder op de klassieke kunstenaar,
ontwerper en ICT-er, maar vooral op de verschuivingen tussen deze
creatieve beroepen, op nieuwe interdisciplinaire
samenwerkingsverbanden met andere commerciële en maatschappelijke
partijen, en op innovatie door culturele diversiteit.

De praktijkprojecten richten zich op de regio maar het netwerk van de
beide kenniscentra en het onderzoek zijn sterk internationaal.


Functie en werkgebied

De lector Creative Business gaat onderzoek doen naar nieuwe vormen van
ondernemerschap van en voor kunstenaars, ontwerpers en media-ICTers,
naar nieuwe vormen van bedrijfsmatige (zelf-) organisatie, en nieuwe
samenwerkingsverbanden met andere zakelijke partijen. Het gaat om de
kunstenaar die niet meer autonoom werkt, de vormgever die niet meer
van zelfsprekend op een bureau terechtkomt, de ICTer die nu ook deel
van het creatieve beroepenveld is. Ze brengen hun vaardigheden en
manier van denken en werken naar verschillende sectoren van de
economie en samenleving. Social Design en via Internet georganiseerde
Open Data/Open Source-projecten zijn goede voorbeelden hiervan. Voor
de interdisciplinaire projectkunstenaar en -vormgever maar ook voor de
klassiek vanuit opdracht, product en markt werkende “creative” is
zelfstandig ondernemerschap en projectmangement daarom een cruciaal
vaardigheid.

De lector ontsluit deze ondernemers- en ondernemingskennis voor jonge
en gevestigde “creatives” en geeft ook input voor de vernieuwing van
het onderwijs op de Hogeschool en de professionalisering van docenten
om met deze nieuwe ontwikkelingen mee te gaan. De lector dient kennis
via symposia en publicaties uit te dragen en ten goede te laten komen
aan het (Rotterdamse) werkveld. Ten slotte brengt het lectoraat
gevraagd en ongevraagd advies uit, zowel intern binnen de Hogeschool
als naar externe partners zoals bedrijven, instellingen en de stad.


Profiel

De lector Creative Business is een hooggekwalificeerde, gepromoveerde
professional die:
- op het beschreven kennis- en beroepsdomein een eigenzinnige visie
heeft en een innovator is;
- aantoonbare ervaring heeft met onderzoek en advisering op het
beschreven kennis- en beroepsdomein, onder meer blijkend uit relevante
publicaties op het vakgebied;
- aantoonbare ervaring heeft met de twee velden van ondernemerschap en
creatieve beroepen;
- inspirator is, over leidinggevende kwaliteiten en over
disciplineoverstijgende samenwerkingscapaciteiten beschikt;
- ervaring heeft met het leiden van projecten en bij voorkeur ook met
de acquisitie van projecten en subsidies, liefst ook internationaal.


Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd (D4 cao-hbo), met onmiddellijke ingang, voor de duur van één
jaar. Dit kan met maximaal drie jaar worden verlengd tot de totale
duur van het lectoraat (4 jaar). Het salaris bedraagt minimaal €
5.034,30 en maximaal € 6.499,89 bruto per maand (schaal 15) bij een
volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3%
eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten
uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke
pensioenregeling. De functie Lector Creative Business zit in de
functiefamilie Onderwijs & Onderzoek.


Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen
met dr. Peter Ester, directeur van het Kenniscentrum Entrepreneurship
& Business Innovation, telefoonnummer 010 – 794 4441 en met dr.
Florian Cramer, directeur van het Kenniscentrum Creating 010,
telefoonnummer 010 – 794 5514.

Je kunt uitsluitend online via de website solliciteren!

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).