www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Percentage-regeling
sjardijn on Tue, 24 Jun 1997 17:36:57 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Percentage-regeling


In Den Haag wordt de laatste jaren meer gebouwd door gemeente en rijk
dan ooit; er is
immers sprake van economische groei?!
Men zou denken dat de percentage-regeling daar wel bij vaart. Het
tegendeel is waar.
Slechts enkele tonnen worden ter beschikking gesteld ten behoeve van
beeldende kunst.
Juist nu de BKR zo'n 10 jaar is weggevallen zou je denken dat juist de
%-regeling meer benut zou gaan worden. Als men vraagt hoe het zit met de
vele miljoenen die in het kader van de percentage-regeling beschikbaar
zouden moeten komen op basis van de bouwsommen weet niemand in Den Haag
daar antwoord op, ook niet bij het Haags Centrum voor Beeldende Kunst:
Stroom.

Bander van Ierland vroeg de wethouder tijdens een openbare vergadering
in het nieuwe
stadhuis om raad. Ik ben benieuwd hoe dat er in andere grote steden aan
toe gaat.
http://www.denhaag.org/~sjardijn Weightless Sculpture zou goed bekostigd
kunnen
worden door de percentage-regeling als extensie in cyberspace en de
gewichtloze buitenaardse ruimte, zodat de aardse non-locatie van de
A-topische sculptuur fysiek gerealiseerd wordt
Met groet, Martin Sjardijn
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tekst ingesproken door Bander van Ierland bij de vergadering van de
Commissie Cultuur
20 juni 1997

Geachte Wethouder en Commissieleden,

Vandaag wordt er een beslissing genomen over de 2 ton subsidie voor de
Vrije Academie.
Wij steunen het voorstel van de wethouder om deze subsidie toe te
kennen.

Graag zou ik echter de toekenning van deze subsidie in relatie willen
zien tot een wat
ruimere visie op kunstbeleid en ook in relatie tot andere instellingen.
De percentageregeling vormt hierin een kernbegrip.
Een juiste uitvoering van de %-regeling had deze discussie die een jaar
heeft
geduurd wellicht overbodig gemaakt en ik kan U uitleggen waarom.
Jaarlijks wordt 6 ton verstrekt aan STROOM voor kunst in de openbare
ruimte,
daarnaast is in de jaarafrekening van STROOM een bedrag te vinden van 4
ton
zogeheten "extra gelden", waarmee de bedragen voor de %-regeling worden
bedoeld.
Er zijn met dit bedrag enkele kleinere projecten uitgevoerd bij nieuwe
of verbouwde gemeentelijke behuizingen. Bij de FNV kunstenbond Den Haag
is de
vraag gerezen hoe het kan dat bij een bijzonder grote bouwactiviteit
zoals deze
momenteel in Den Haag plaatsvindt slechts een bedrag van 4 ton
resulteert.
Alleen al met de bouw van de Schilderswijk met een globale bouwsom van 1
miljard
in 5 jaar, en de deels nog te realiseren VINEX-locaties met een
bouwbudget van
2 miljard had middels een goede uitvoering van de %-regeling een bedrag
gegenereerd
kunnen worden van ca. 30 miljoen of meer. Daarnaast zijn er nog zo'n
honderd gebouwen
gerealiseerd waarvan in het Atrium momenteel documentatie te zien is en
waarbij kunsttoepassing niet of sporadisch voorkomt. Het beleid van
STROOM
-HCBK schiet hierbij tekort want alleen al op de vraag of er
kunsttoepassing bij de
tramtunnel komt, krijgt men bij STROOM het antwoord dat zij daar niets
vanaf weten.
Gezien alleen al de rijkssubsidie op dit object van 200 miljoen zou hier
een bedrag van
2 miljoen gulden uit kunnen komen. Het gaat hierbij over bouwbudgetten
die reeds
beschikbaar zijn of zullen komen en het vraagt alleen om het motiveren
van bijvoorbeeldarchitecten om dit percentagebedrag in de
bouwkosten te reserveren. Het is dan ook belangrijk dat de hier na te
noemen partijen nl.
bouwontwikkelaars, de Gemeente, STROOM-HCBK en de kunstenaars op korte
en langere
termijn in samenwerking gebracht worden voor de uitvoering van de
%-regeling.
Hierdoor kan in de toekomst de stad deugdelijk wordt voorzien van kunst,
zodat werklozekunstenaars met momenteel een zeer slechte financiele
situatie niet meer bestaan,
en ook de discussie over de WIK overbodig wordt. Met de te genereren
gelden in de orde
van grootte van het eerder genoemde bedrag zullen kunstinstellingen
zoals STROOM en de
Vrije Academie met minder budgettaire bezuinigingen te maken hebben
waardoor overige
subsidieregelingen voor kunst eveneens meer speelruimte krijgen.
In alle opzichten eist dit van de wethouder en een instelling als STROOM
een bijzonder
goede inzet om deze %-regeling zo volledig mogelijk te benutten.
Belangrijk echter hierbij is
dat deze projekten kunnen worden voorbereid, ontwikkeld en uitgevoerd
door kunstenaars en daarvoor is dan ook een stedelijke werkplaats nodig.

Als besluit pleit ik er dan ook voor dat gezien het belang van de
beeldende kunst in relatie
tot de bouwkundige ontwikkeling van de stad en de stedelijke
ontwikkeling in het
algemeen, hiermee een nieuwe facilitaire structuur geschapen wordt voor
o.a. de realisatie
van het bovengenoemde plan, waarbij de Vrije Academie de meest
aangewezen plaats is.
Met een te realiseren budget van meer dan 30 miljoen gulden kunnen in
een beperkte tijd,
en met een gemiddeld budget van een ton per opdracht, in de nabije
toekomst meer dan
300 kunstopdrachten in en om Den Haag gerealiseerd worden wat Den Haag
tot een
bijzondere stad zou kunnen maken met een openluchtmuseum van kunst van
deze tijd dat
zijn weerga niet kent en wat Den Haag als cultuurstad verdient. Als
kunstenaar en FNV-lid
zou ik graag in samenspraak met bovengenoemde partijen dit plan nader
willen uitwerken
en realiseren.

Ik dank U voor Uw aandacht.
Bander van Ierland, juni 1997

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ik ben benieuwd naar een hoe dat in de andere steden is geregeld.
Met groet, Martin Sjardijn

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.