Károly Tóth on Sat, 1 Feb 2003 16:15:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ZEROGLAB ROTTERDAM SEMITRANSPARANT FWD SERVICE - Toekomstscenario voor Rotterdamse kunstsector


________________________________________________________
ZEROGLAB ROTTERDAM SEMITRANSPARANT FWD SERVICE
________________________________________________________
%keywords: rotterdam, kunst, semitransparant, intendant
________________________________________________________
zeroglab is an independent art-lab, based in
Rotterdam, The Netherlands. 
The lab is in an evolving process
of exchange with initiatives of individuals
and institutions, based on mutual sympathy.
contact z.g.l.: Károly Tóth
website: www.xs4all.nl/~are
email:   mailto:karoly.toth@xs4all.nl
phone:   +31 (0)10 2400390
________________________________________________
16:02 1-2-2003
sorry for evt. crox posting
sent to: nettime.nl + undisclosed r.

bron: rotterdamse stadhuis>
http://www.rotterdam.nl//content/nieuws_overzicht.asp?cid=63444&intMenuItemI
d=3166&intHoofdMenuItemId=3166&extern=

Toekomstscenario voor Rotterdamse kunstsector 
 
GitpOrganisatieAdvies heeft in een advies aan het College van B. en W. over
de besturingsstructuur van de Rotterdamse kunstsector een toekomstscenario
voor de sector geschetst. Het College heeft ingestemd met de hoofdlijnen van
dit advies. 


De uitgangspunten voor het toekomstscenario zoals GitpOrganisatieAdvies dit
voor de kunstsector schetst zijn: transparantie, duidelijke keuze, heldere
rollen, aandacht voor buiten, aandacht voor vernieuwing en ontwikkeling en
het op afstand plaatsen van enkele grote gevestigde instellingen. Deze
uitgangspunten sluiten aan bij de nieuwe aanpak, zoals is verwoord in het
collegeprogramma 'Het nieuwe elan voor Rotterdam'.........en zo gaan we dat
doen.

Tegen de achtergrond van deze uitgangspunten zijn bij het advies van
GitpOrganisatieAdvies de vijf Rotterdamse kunstinstellingen betrokken die
zowel een advies- als een subsidietaak hebben (Rotterdamse Kunststichting,
Stichting Rotterdam Festivals, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, het
Centrum Beeldende Kunst) Ook de afdeling Culturele Zaken van de
Bestuursdienst was bij het onderzoek betrokken, mede vanwege de voorstellen
voor een nieuwe Bestuursdienst. GitpOrganisatieAdvies heeft verder
onderzocht wat de rol en positie zou kunnen zijn van een intendant en welke
mogelijkheden "shared service centra" de gemeentelijke kunstinstellingen
kunnen bieden. Ook is de gewenste mate van afstand tussen de gemeentelijke
kunstinstellingen en het gemeentebestuur onderzocht.

Dienst kunst en cultuur

GitpOrganisatieAdvies komt tot de conclusie dat er een gemeentelijke dienst
voor Kunst en Cultuur moet komen waarin de taken van de Rotterdamse
Kunststichting, de stichting Rotterdam Festivals en de afdeling Culturele
Zaken van de Bestuursdienst op het gebied van beleidsontwikkeling,
subsidies, sectorale marketing en public relations en stimulering worden
gebundeld. 

Door de inrichting van een Dienst Kunst en Cultuur worden
beleidsvoorbereiding en - uitvoering op grotere afstand geplaatst. Om te
waarborgen dat de sturingsmogelijkheden optimaal en effectief worden
georganiseerd stelt Gitp OrganisatieAdvies voor een Rotterdamse Raad voor de
Kunst in het leven te roepen.

Raad voor de kunst Rotterdam 

De Rotterdamse Raad voor de Kunst moet een onafhankelijk orgaan worden dat
de artistiek-inhoudelijke advisering verzorgt en een inhoudelijk
kwaliteitsoordeel uitspreekt over het functioneren van de instellingen. De
Raad bestaat uit aansprekende gezaghebbende personen uit een brede laag van
bevolkingsgroepen. De leden zijn afkomstig uit meerdere disciplines en
sectoren. 

Verzelfstandiging en 'shared service' 

Per gemeentelijke kunstinstelling wordt bekeken of er door verzelfstandiging
voordelen voor efficiency zijn te behalen. Gemeentelijke kunstinstellingen
zijn: De Doelen, het Luxor Theater, Museum Boijmans Van Beuningen, Het
Historisch Museum Rotterdam, het Wereldmuseum, Het Centrum Beeldende Kunst,
de Rotterdamse Schouwburg, Theater Zuidplein en de Gemeentebibliotheek.

GitpOrganisatieAdvies maakt bij verzelfstandiging een uitzondering voor de
Gemeentebibliotheek. In verband met activiteiten van de bibliotheek, die
nauw verwant zijn aan de collegeprioriteiten, (onderwijs, jeugd en
inburgering) wil het gemeentebestuur de bibliotheek direct kunnen blijven
aansturen. 

Verder wordt voorgesteld om enkele centra voor 'shared services' in het
leven te roepen waarin de kunstinstellingen hun ondersteunende functies
kunnen bundelen, zodat er een hechtere basis is voor de bedrijfsvoering. 

Intendant

Het College heeft besloten een intendant aan te stellen en volgt het advies
van Gitp OrganisatieAdvies om hem/haar een afzonderlijke positie te geven.
De intendant beheert een eigen budget en valt organisatorisch onder het
hoofd van de Dienst Kunst en Cultuur. De functie is tijdelijk. Na vier jaar
vindt een evaluatie plaats. De intendant stimuleert nieuwe
samenwerkingsverbanden en spoort naar nieuwe initiatieven en lacunes in het
huidige cultuuraanbod. De verbindingen met de wijken en het
sociaal-cultureel werk zijn bijzondere aandachtspunten. Daarmee sluit de
opdracht aan bij de doelstelling van het College om kunst en cultuur in de
wijken te versterken.

 

<<attachment: winmail.dat>>