Menno Grootveld on Thu, 8 Jan 2004 17:00:45 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FW: Kids en tools prijsvraag Cinekid_AFK Kan het alsnog geplaatstworden?----------
Van: "Christine van den Horn" <c.vandenhorn@cinekid.nl>
Datum: Thu, 8 Jan 2004 16:28:59 +0100
Aan: "Menno Grootveld" <rabotnik@xs4all.nl>
Onderwerp: Re: Kids en tools prijsvraag Cinekid_AFK Kan het alsnog geplaatst
worden?

? 
Aan: 'nettime-nl@nettime.org'
Onderwerp: Cinekid Prijsvraag Kids & Tools - 45.000 euro voor het beste
ontwerp 

 

 
Cinekid Prijsvraag Kids & Tools
45.000 euro voor het beste ontwerp

-OPROEP AAN ONTWERPERS-

Cinekid roept individuele ontwerpers of softwarebedrijven op om voor 1
februari 2004 ontwerpen in te sturen van kindergereedschap voor on-line
media-educatie gericht op kunst, waarbij interactiviteit het uitgangspunt
is. Onder kunst kan worden verstaan beeldcultuur, visuele cultuur, muziek en
geluid in relatie tot bewegend beeld (visual literacy). Het winnende ontwerp
wordt gerealiseerd en aangeboden in het publieke domein.

De prijsvraag en de realisatie van een winnend ontwerp wordt mogelijk
gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Deelnemende ontwerpers en winnaars werken mee aan ideevorming over on-line
media-educatie en aan het opbouwen van een publiek kinderdomein daarvoor op
het Cinekidplatform.

Het auteursrecht van de winnende tool ligt bij de maker.
De Prijsvraag Kids&Tools.
Ontwerpers en/of bedrijven kunnen hun idee in de vorm van een schetsontwerp
insturen. 

De vier beste ideeën mogen uitgewerkt worden tot een ontwerp. Hiervoor is €
2500 per ontwerp beschikbaar. Deze ontwerpen worden gepitched voor een
professioneel publiek en een onafhankelijke jury kiest de winnaar.Het winnende ontwerp wordt gerealiseerd en zal in oktober tijdens Cinekid
2004 in prèmiere gaan. De tool wordt drie jaar lang op het Cinekidplatform
aangeboden aan alle kinderen van Nederland. Voor de realisatie, het
onderhoud en de redactie is een bedrag van max. € 45.000 beschikbaar. Het
auteursrecht blijft bij de maker.Deelnemers wordt verzocht zich aan te melden middels bijgevoegd
deelnemersformulier en dit op te sturen naar Cinekid. Het reglement is te
vinden op www.cinekid.nl.

 
De rol van Cinekid
Cinekid werkt aan een publieke ruimte waarop kinderen zelf aan de slag
kunnen met de media. Dit is van belang omdat er in Nederland nog geen
platform beschikbaar is waar dergelijke tools te vinden zijn. Beschikbare
tools zijn vrijwel nooit autonoom, maar voeren veelal terug naar een andere
culturele uiting zoals een tentoonstelling of televisieprogramma. Of tools
zijn marketingmiddelen voor commerciële producten en richten zich op
community-vorming om kinderen aan zich te binden als consumenten.

De winnende tool heeft dus de primaire functie om beschikbaar te zijn in dit
publieke domein. 

 
De eigendomsverhouding
Ontwerpers blijven eigenaar van hun ontwerp en kunnen hun idee
doorontwikkelen. De Nederlandstalige versie van de tool wordt drie jaar
exclusief aan alle kinderen beschikbaar gesteld via het Cinekidplatform. In
deze periode mag het binnen het Nederlandstalige gebied in die vorm niet
worden verkocht aan een andere partij. Buiten Nederland staat het de maker
vrij om het project zelf te exploiteren.

Cinekid wil graag dergelijke tools verder (helpen) ontwikkelen en met andere
partners de tools ondersteunen in de vorm van (inhoudelijke) marketing en
zo continuïteit waarborgen en het gebruik onderzoeken. Alleen op deze wijze
kan de realisatie van tools meer worden dan één van de vele incidenten op
het web. De exploitatie in Nederland wordt gezamenlijk overlegd en
ondernomen. 

 

De Prijsvraag Kids&Tools is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en
Cinekid tevens in het leven geroepen om ontwerpers uit te nodigen hun
creativiteit en vakkundigheid in te zetten ten behoeve van de kwaliteit van
beeldcultuur voor kinderen binnen de interactieve media en om deze
deskundigheid te bevorderen.

 

 

 

De Prijsvraagronden:

 

Eerste ronde: 

Cinekid nodigt individuen en bedrijven uit om mee te dingen naar de
Prijsvraag Kids & Tools. Vier partijen worden geselecteerd op basis van een
goed idee. 

Indiening van een idee vindt plaats met het inschrijfformulier en in de vorm
van een beknopt en helder, schriftelijk ingediend schetsontwerp en een
schriftelijke akkoordverklaring met de voorwaarden van de prijsvraag.
Hieruit worden vier schetsontwerpen geselecteerd: de winnaars van de eerste
ronde, de genomineerden voor de prijsvraag Kids & Tools.

De ingezonden ideeën worden vertrouwelijk behandeld. Inzendingen die niet
voor een prijs in aanmerking komen worden geretourneerd.

 

Tweede ronde: 

De vier genomineerden voor de Prijsvraag Kids & Tools krijgen een
honorarium om het idee uit te werken tot een uitvoerbaar ontwerp met
projectomschrijving en een levendige presentatie.

Deze ontwerpen worden door de indieners publiek gepresenteerd door middel
van een pitch aan de juryleden samen met een brede groep professionals.

Uit deze vier projecten wordt door de jury één ontwerp gekozen ter
realisatie: 

de winnaar van de Prijsvraag Kids & Tools.

 

Realisatie: 

Het ontwerp en het onderhoud wordt gerealiseerd door de indiener(s) binnen
het daarvoor beschikbaar gestelde budget.

Het gerealiseerde ontwerp zal minimaal drie jaar beschikbaar zijn en
onderhouden worden voor (school-)kinderen op het digitale platform van
Cinekid en eventuele andere hosters met als doelstelling een brede
beschikbaarheid voor alle kinderen in het publieke, non-commerciële domein.

 

 

 

Prijzen: 

 
Eerste ronde 
Deel één: vrije inschrijving schetsontwerp: geen vergoeding, strikt
vertrouwelijke behandeling, inzendingen retour.

Deel twee: vier genomineerde schetsontwerpen: ieder € 2.500,- te besteden
aan het uitwerken van het schetsontwerp tot een te realiseren ontwerp en een
publieke presentatie.

 
Tweede ronde
Realisatieprijs. Winnende ontwerp: een geldbedrag van max. € 45.000,- te
besteden aan: 

  de realisatie van het ontwerp: de on-line tool, tot en met de testfase en
oplevering. 

  het onderhoud en de redactie van de tool op het digitale platform van
Cinekid gedurende een periode van drie jaar.

  de presentatie van de tool tijdens het Cinekidfestival, oktober 2004 aan
kinderen in de vorm van een interactieve opstelling of een andere voor
kinderen aantrekkelijke vorm.

 

 

 

 

Amsterdam, 11 december 2003

 

Doelstelling en voorwaarden:

 

De jury komt tot toekenning van de prijzen indien de inzendingen kwalitatief
prijzenswaardig zijn en wat betreft de uitwerking passen binnen de
aangegeven realisatievoorwaarden. De intentie is om te komen tot de
realisatie van een tool.

 

De doelstelling van de prijsvraag Kids & Tools is het genereren van ideeën
en gedachtevorming over inventief en toegankelijk gereedschap (tools)
waarmee kinderen de visuele cultuur van de mediawereld kunnen ontdekken door
zelf aan de slag te gaan op een creatieve, artistieke wijze.

 

  De tool dient zich te richten op kinderen van een omschreven leeftijd
(van kleuters tot en met 12+)

 

  De tool onderscheidt zich door het gebruikersgemak voor kinderen in de
informele leeromgeving (thuis, met vriendjes en met de hun begeleidende
volwassenen), het is uitdagend gereedschap en leerzaam zonder schools te
zijn, het zet kinderen aan tot eigen (artistieke) prestaties en
zelfwerkzaamheid, het heeft een communicatief onderdeel waardoor de tool
en/of het resultaat te delen is met andere webgebruikers.

 

 IJkpunt is dat kinderen buiten school, zonder leeropdracht, met veel
plezier gebruik gaan maken van deze programmatuur. De tool past echter in
het leergebied voor basisschoolleerlingen en voor leerlingen van de
onderbouw van het voortgezet onderwijs binnen de media-educatieve opdracht
’visuele geletterdheid/beeldvaardigheid’, ‘kunstzinnige oriëntatie’ dan wel
‘het kritisch leren omgaan met de media’ en realiseert dit door kinderen
zelf actief te laten participeren. Op deze wijze kunnen ook de scholen
gebruik maken van deze tool.

 

 De tool helpt kinderen om hun positie te versterken in een wereld waarin
zij een overweldigend media-aanbod krijgen. Het vergroot hun vaardigheid en
kan zich richten op film, televisie of nieuwe media, dan wel op audiovisuele
cultuur of beeldcultuur in brede zin. Het vergroot hun vaardigheid in het
zich eigen maken van het media-aanbod door zelf te ontwerpen en te
onderzoeken, door het plezier waarmee ze zelf aan de slag gaan, door zelf te
creëren en door zich te laten verrassen door het materiaal.

 

 Er wordt grote waarde gehecht aan creativiteit en vormgeving, zowel wat
betreft het ontwerp en de realisatie van de tool, als wel wat betreft de
inhoud. 

 

  Het ontwerp dient innovatief te zijn, dan wel op een verrassende wijze
voort te bouwen op bestaande programmatuur of tools die licentievrij dienen
te zijn. 

 

 Het dient als aanbeveling indien het ontwerp binnen de begroting naast de
zelfstandige on-line versie tevens een fysieke presentatie/opstelling van de
werkende tool voor het Cinekidfestival (oktober 2004) omvat. De opstelling
zal daar staan op Cinekids & Bits, het onderdeel Nieuwe Media van het
kinderfestival. De ruimte heeft het karakter van een open workshop waar acht
dagen lang dagelijks honderden kinderen gebruik maken van interactieve
opstellingen. 

 

 Het ontwerp dient in ieder geval op enige wijze daar aan en met kinderen
gepresenteerd te worden op Cinekids & Bits.

 

 Zowel de pitch voor professionals (inclusief de jury) als de fysieke
presentatie voor kinderen op het festival hebben als doelstelling om de tool
onder de aandacht van de media en de gebruikers, de kinderen, te brengen en
tevens mogelijke andere partners te interesseren voor de overige
genomineerde ontwerpen. De pitch heeft als nevendoelstelling om het openbare
debat over kwaliteit te bevorderen en door het uitwisselen van ideeën en
kennis de professionalisering van de sector in relatie tot kinderproducties
te bevorderen. Van deelnemers aan de prijsvraag wordt verwacht dat zij
hieraan mee willen werken.

 

 Het hosten van de tool door Cinekid richt zich op het beschikbaar stellen
van de winnende tool in een dynamische context van meerdere van dergelijke
tools, in een publiek domein, aan alle kinderen van Nederland, zonder
verdere kosten. Cinekid biedt hiervoor zijn Digitale Platform aan, via
www.cinekid.nl <http://www.cinekid.nl/> .

 

 Cinekid verkrijgt het recht om, indien gewenst, de tool te linken aan
andere non-commerciële partijen, bijvoorbeeld Kennisnet of een publieke
omroep. Linken naar commerciële partners als commerciële omroepen zijn
mogelijk binnen de financiële afspraken, maar daarvoor is schriftelijke
toestemming van de opdrachtnemer nodig.

 

 De tool mag niet te zwaar zijn zodat ook kinderen met een modem (65k) er
op een bevredigende wijze mee kunnen werken. Diversiteit in gebruik is
toegestaan en elegante, kindvriendelijke oplossingen worden aangemoedigd.

 

 Deelnemers zijn gebonden aan het prijsvraagreglement.

 

 

Het tijdspad: 

 

  Bekendmaking van de prijsvraag 11 december 2003

  Sluitdatum inzending van de ideeën/schetsontwerpen: 1 februari 2004

  Bekendmaking vier nominaties die een ontwerp verder mogen uitwerken: voor
15 februari 2004 

  Sluitdatum oplevering van het ontwerp met de daarbij behorende
documentatie: 15 maart 2004

  Pitch met zaaldiscussie: tussen 15 maart en 1 april

  Bekendmaking winnaar: uiterlijk 1 april 2004

  Oplevering tool en de festivalpresentatie/opstelling, inclusief testfase:
15 –30 september 2004

  Ingebruikname en perspresentatie: herfstvakantie 2004, tijdens het
Cinekidfestival en de daaraan voorafgaande persbijeenkomsten.
 
 
2. Omschrijving Schetsontwerp Cinekid Prijsvraag Kids&Tools:
 

Deelnemers aan de prijsvraag Kids&Tools dienen een idee in. Dit vindt plaats
in de vorm van een ingevuld inschrijfformulier, een beknopt en helder
schetsontwerp en een akkoordverklaring met het reglement. Het
inschrijfformulier kan aangevraagd worden en schriftelijk of digitaal
ingediend (met een ontvangstbevestiging) worden bij e.middelhoff@cinekid.nl
en dient uiterlijk 1 februari 2004 binnen te zijn.

Het schetsontwerp mag uit maximaal 2 A-4 bladzijden tekst bestaan, eventueel
met een getekende bijlage van maximaal 2 pagina’s.

Het schetsontwerp bestaat ten minste uit de volgende punten:

 
De (werk-) titel van het ontwerp
Beschrijving van de functionaliteit
Beschrijving van het visuele ontwerp van de on-line functies
Beschrijving van de doelgroep (voor welke leeftijd) en de usability voor
deze groep 
Beschrijving van de communicatieve functie(s)
beschrijving van de mate waarin de tool gericht is op kunst
Beschrijving van het innovatieve aspect van het ontwerp
Bandbreedte (minimaal bruikbaar met modem, 65k)
Technische specificaties
10 Budget indicatie

 

 

 

 

 

Amsterdam, 11 december 2003

 

 

3. Spelregels en Specificaties bij de Cinekid Prijsvraag Kids & Tools:

 

 

 
Algemeen
Van deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn om de rechten en plichten
van zowel de eerste als de tweede ronde van de prijsvraag, te willen en te
kunnen nakomen indien zij tot de prijswinnaars zouden behoren.
De prijs van €2500 voor elk der vier genomineerde ontwerpen wordt uitbetaald
als honorarium, inclusief kosten, voor het uitwerken van het genomineerde
schetsontwerp tot een te realiseren ontwerp, met een deugdelijke begroting
en een projectomschrijving. Dit uitvoerbare ontwerp wordt tijdens ‘een
pitch’ door de ontwerper (of zijn of haar vertegenwoordiger) op een
levendige wijze gepresenteerd aan een deskundig publiek en in aanwezigheid
van de jury. Hierbij kunnen vragen gesteld worden aan de ontwerper.
Deelnemers aan de prijsvraag gaan akkoord met de doelstellingen van ‘de
pitch’ en werken hier aan mee.
Cinekid is projecthouder van de Prijsvraag Kids&Tools en beheert in overleg
met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) de organisatie en de begroting.
Cinekid is in overleg met AFK opdrachtgever en vormt in overleg met het AFK
de prijsvraagleiding.
Het winnende ontwerp (verder ook wel genoemd ‘de tool’) met de daarbij
behorende verplichtingen en randactiviteiten dient gebruiksklaar
gerealiseerd te kunnen worden binnen het maximum beschikbaar gestelde bedrag
Het beschikbaar gestelde bedrag van maximaal € 45.000,-, voor de realisatie
van het winnende ontwerp met de randvoorwaarden, wordt nader bepaald en door
de prijsvraagleiding vastgesteld, mede op basis van de door de ontwerper
ingezonden begroting, die marktconform dient te zijn.
Voor de opdrachtbegeleiding van het winnende ontwerp maakt Cinekid, op basis
van het juryadvies en te consulteren externe deskundigen een afspraak met
het AFK en de winnaar/opdrachtnemer over de verantwoordelijkheden en de
aanpak. In reguliere begeleiding van de prijsvraag en de opdracht door
Cinekid en het AFK is voorzien. Voor externe technische begeleiding, cq.
technische advisering van Cinekid en AFK in de realisatiefase van het
ontwerp, alsmede voor eventuele extra begeleiding bij een complex ontwerp
door Cinekid en/of AFK dient een passend bedrag gereserveerd te worden op de
begroting van de tool.
De opdracht tot realisatie van het ontwerp en de hoogte van het beschikbaar
gestelde bedrag wordt met de projectbeschrijving en de begroting vastgelegd
in een contract tussen opdrachtgever Cinekid (in overleg met AFK) en
opdrachtnemer. Indien de ontwerper en het uitvoerende bedrijf niet één en
dezelfde rechtspersoon zijn wordt in het contract tevens de relatie tussen
de winnende ontwerper en het bedrijf dat het ontwerp realiseert vastgelegd
binnen het opdrachtnemerschap.
De winnende tool moet minimaal 3 jaar goed draaien op het Digitale Platform
van Cinekid. Opdrachtnemer staat garant voor een goede kwaliteit van de tool
gedurende deze periode en pleegt hiervoor het benodigde onderhoud. Cinekid
zorgt voor een goede support van de tool op zijn digitaal platform.
Het staat de prijsvraagleiding vrij om autonoom beoordelaars van en criteria
voor de selectie van de (schets-)ontwerpen te benoemen en partijen te
benaderen voor deelname aan de prijsvraag. De prijsvraagleiding hanteert
daarvoor criteria die betrekking hebben op (artistieke) kwaliteit,
betrouwbaarheid, duurzaamheid, zichtbaarheid en integriteit.
Het AFK is betrokken bij de organisatie van de prijsvraag en de aanstelling
van de jury. 
Van deelnemers wordt verwacht dat zij meewerken aan publicitaire
activiteiten om de activiteiten van de prijsvraag of van de ontwerpen onder
de aandacht te brengen van het publiek of van geïnteresseerden.
De uitslag van de prijsvraag is bindend, er kan niet worden gereclameerd of
over worden gecorrespondeerd.
 

 
Rechten
De deelnemer neemt deel met een eigen ontwerp.
De auteursrechten liggen bij de opdrachtnemer/ontwerper.
Cinekid, het AFK, de jury en de wedstrijdleiding wordt door de ontwerper/de
opdrachtnemer gevrijwaard voor alle aanspraken op rechten en claims door
derden, zowel, doch niet uitsluitend, voor wat betreft het ontwerp, de
applicatie, de navigatie, de artistieke inbreng en voor de content (zowel
beeld- als geluidsmateriaal), dit laatste voor zover aangeleverd door de
ontwerper cq. de opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Cinekid ook voor
aanspraken of claims door derden op de presentatievormen van het ontwerp, cq
de interactieve installatie.
De tool dient vrij te zijn van licentieverplichtingen aan derden. Zo niet
dan dienen de kosten hiervoor in de driejaren begroting ondergebracht te
zijn. 
De opdrachtgever voor realisatie van het winnende ontwerp is Cinekid, die
nader te bepalen specificaties, waaronder de technische specificaties van
het Digitale Platform waarop de tool gaat draaien, vaststelt en een
prestatieniveau overeenkomst (SLA) en algemene voorwaarden, waaronder een
ingebrekestellingregeling, verbindt aan de opdracht.
Cinekid sluit met de opdrachtnemer/ontwerper een contract over de rechten op
basis van het in het reglement omschreven gebruik. Cinekid krijgt voor een
periode van drie jaar het exclusieve en onbeperkte gebruik van de tool voor
het Nederlandse taalgebied. In deze periode mag de tool niet verkocht worden
aan een andere partij binnen het Nederlandse taalgebied.
Het staat de opdrachtnemer/ontwerper vrij om het project buiten Nederland,
buiten het Nederlandse taalgebied, te exploiteren.
Eventuele overschrijding van de productie-, onderhouds- en redactiekosten
binnen de periode van 3 jaar komen voor rekening van de opdrachtnemer.
Na deze drie jaar behoudt Cinekid het recht op kosteloos gebruik van de tool
doch is de opdrachtnemer niet meer gehouden aan een prestatieniveau of
onderhoud van de tool. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten op
het gebied van hosting, onderhoud of redactie die voortkomen uit gebruik
door Cinekid van de tool na deze drie jaar, anders dan bepaald in een
eventueel nader overeen te komen afspraak.
Het staat de ontwerper vrij om het ontwerp te exploiteren op andere dragers
of verder te ontwikkelen zonder toestemming van en afdracht aan Cinekid.
Cinekid wordt over ontwikkelingen op dit gebied geïnformeerd.
De exploitatie in Nederland wordt door opdrachtnemer en opdrachtgever
gezamenlijk overlegd en ondernomen.
Cinekid heeft het recht om gedurende een periode van drie jaar na oplevering
het ontwerp of de applicatie in overleg met opdrachtnemer aan te passen
en/of onderdeel uit te laten maken van een grotere of een veranderde
interactieve omgeving. Dergelijke aanpassingen vallen niet onder het
reguliere onderhoud en daarvoor worden aparte afspraken gemaakt. Dit alles
binnen de doelstelling de tool te kunnen handhaven binnen een dynamische
omgeving door Cinekid gericht op vrij on-line gebruik door alle kinderen van
Nederland. 
Het staat Cinekid niet vrij de tool met het oog op winst te verhandelen.
Indien de tool niet binnen vier weken na de afgesproken datum werkbaar
wordt, krijgt Cinekid het recht op de broncode en de kans om de tool door
een derde partij te laten afmaken.
Bij onderpresteren en niet in goede staat opleveren van de tool behoort
inhouding van (een deel van) uitbetaling en terugvordering bij wanprestatie
tot de overeenkomst, e.e.a. onder te brengen in het contract tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. De laatste 25% van de totale realisatiesom
wordt uitbetaald na testen en in goede staat opleveren van de tool en de
daarbij behorende verplichtingen en na een goede performance in de
festivalomgeving, oktober 2004.
Bij faillissement van opdrachtnemer binnen de drie jaar na oplevering, of
andere redenen waardoor opdrachtnemer zijn prestatieverplichting niet
(langer) na kan komen vallen alle rechten van de on-line applicatie (de
tool) toe aan Cinekid en is Cinekid eigenaar van alle fysieke en niet
fysieke onderdelen van het ontwerp, de broncode , de toepassing, en
eventuele daarbij behorende randapparatuur of speciale voorzieningen.
 

 

 

 
Begroting
De genomineerden dienen een overzichtelijke en gedetailleerde begroting in.
30.  De genomineerde ontwerpen, het winnende ontwerp, dan wel de tool,
moeten voldoen aan de volgende eisen en gegevens wat betreft de begroting:

-Het ontwerp, de tool en indien van toepassing tevens het ontwerp van de
interactieve opstelling (dan wel de festival presentatievorm), wordt
volledig uitgewerkt en begroot op basis van een offerte van daarvoor
gekwalificeerde softwarebedrijven. Hieronder kan het bedrijf van de
ontwerper/indiener zelf zijn of de ontwerper samen met een softwarebedrijf.
Eventuele ander uit te voeren werk, zoals bijvoorbeeld voor een interactieve
opstelling of een tweede technische partner of ontwerper(s), dient ook in
offertes ondergebracht te zijn.

-Deze offerte (s) dient geldig en bindend te zijn voor de loop van de
wedstrijd en behelzen een deugdelijke realisatie van het ontwerp.

-De begroting van het ingestuurde ontwerp is voorzien van deugdelijke
deelbegrotingen voor de totale kosten van het on-line ontwerp, de
realisatie, de presentaties en een driejarig aanbod op het web. Dit omvat
tevens een onderhoud- en redactiebegroting voor drie jaar. Onderhoud wordt
uitgevoerd door opdrachtnemer. Hosting kan plaatsvinden door opdrachtnemer
of een derde partij, danwel de Cinekidhoster. Redactie, die minimaal dient
te zijn, zal plaatsvinden door of via Cinekid. Deze kostenposten vallen
binnen de driejaren begroting die gedekt dient te zijn binnen het
beschikbaar gestelde bedrag van maximaal €45.000.

-In de kosten voor hosting wordt binnen bepaalde grenzen voorzien door de
prijsvraagleiding. De ontwerper geeft een omschrijving/kostenindicatie van
de hosting. 

-Indien van toepassing omvat het ontwerp tevens een deugdelijke begroting
voor de realisatie van de interactieve opstelling, vrij van rechten- en
licentiekosten, dan wel de presentatievorm op het Cinekidfestival.

-Voor de door Cinekid te realiseren posten onderhoud, bijstellingen en
redactie maakt dit bedrijf binnen de offerte een kostenberekening op basis
van de Cinekid gegevens.

-De begroting dient buiten de offerte ook een post onvoorzien te bevatten.

-Op de begroting staat tevens een passende, met Cinekid nader overeen te
komen post voor inhuur van externe technische begeleiding en advisering van
Cinekid met betrekking tot de realisatie van het ontwerp en voor juridische
begeleiding van het contract, van minimaal €3600.

31.  Het ontwerp behoeft onderhoud en (liefst een minimale hoeveelheid)
redactie. Eventuele onvermijdelijke kosten maken deel uit van de begroting
voor drie jaar. 

32.  De winnaar is mede verantwoordelijk voor een deugdelijke realisatie
van de tool met de daarvoor aan te wenden prijsvraaggelden. Deze bijdrage is
ondergebracht in de begroting.

 

 

Uitvoering 

33.  Het staat Cindekid/AFK vrij om aan de winnaar van het ontwerp voor te
stellen om het onderwerp of delen daarvan, aan andere/meerdere bedrijven aan
te laten bieden voor een offerte dan wel voor realisatie, tenzij het ontwerp
en het idee onvervreemdbaar afkomstig is van een bedrijf dat zelf
gekwalificeerd is voor de gehele realisatie.

 

 

Technische Specificaties

34. Bij het ontwikkelen van de tools dient rekening te worden gehouden met
de
volgende serverspecificaties:

- Linux besturingssysteem
- Apache webserver
- MySQL database
- PHP inclusief GD libraries (voor serverside beeldbewerking)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 11 december 2003

 

4. Inschrijfformulier Cinekid Prijsvraag Kids&Tools

 

 

Aanmelding Deelname Cinekid Prijsvraag Kids & Tools 2004

 

 

Het schetsontwerp mag uit maximaal 2 A-4 bladzijden tekst bestaan, eventueel
met een getekende bijlage van maximaal 2 pagina’s.

 

Het schetsontwerp bestaat ten minste uit de volgende punten:

Titel van het ontwerp

Beschrijving van de functionaliteit

Beschrijving van het visuele ontwerp van de on-line functies

Beschrijving van de doelgroep (voor welke leeftijd) en de usability voor
deze groep 

Beschrijving van de communicatieve functie(s)

Beschrijving van de mate waarin de tool gericht is op kunst

Beschrijving van het innovatieve aspect van het ontwerp

Bandbreedte (minimaal bruikbaar met modem, 65k)

Technische specificaties

Budget indicatie 

 

 

 

 

Bedrijf/ Instelling/Producent/Beroep:

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Postcode/Plaats: 

 

Telefoon: 

 

URL: 

 

Bijgevoegd stuur ik mijn inzending, het schetsontwerp genaamd …..

Indien ik niet tot de prijswinnaars behoor ontvang ik mijn inzending op
bovenstaand adres retour.

 

Ja, ik heb kennis genomen van het reglement Cinekid Prijsvraag Kids & Tools,
dd. 15 november 2004, ik onderschrijf dit en ben als deelnemer hieraan
gehouden. 

 

Naam: 

Datum: 

Plaats: 

 

Handtekening: 

 

 
 

Stuur dit deelnameformulier voor 1 februari 2004 naar

Cinekid, Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017 RC Amsterdam,

of fax het naar 020 531 78 99.

Per e-mail kan ook: e.middelhoff@cinekid.nl (met ontvangstbevestiging).
 

 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).