Van Tittelboom, Gert on Sat, 28 Oct 2006 11:10:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid


PERSMEDEDELING VAN DE

VLAAMSE OVERHEID


23 oktober 2006


 

 


E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid


 

 

Op maandag 23 oktober 2006 hebben het Departement Cultuur, Jeugd, Sport
en Media van de Vlaamse overheid en uitgeverij Acco de publicatie
E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid voorgesteld. Het boek
biedt een aanzet tot antwoord op de vele vragen en uitdagingen die zich
aandienen voor het cultuurbeleid en de cultuurpraktijk in Vlaanderen op
het vlak van e-cultuur. De publicatie is te koop in de boekhandel en bij
de Accostand op de Boekenbeurs 2006 in Antwerpen. 

 

E-cultuur is een van de aandachtspunten in de Beleidsnota Cultuur
2004-2009 en de Beleidsbrief Cultuur 2006 van Vlaams minister Anciaux.
De Vlaamse cultuuroverheid hecht belang aan een eigen 'cultureel'
antwoord op de kennis- en informatiemaatschappij. Cultuurpraktijk en
-beleid hebben tijd en ruimte nodig om een antwoord te formuleren op de
uitdagingen en mogelijkheden van de digitale netwerkruimte. Essentieel
is daarom dat ze samen een visie ontwikkelen en de dialoog aangaan. 

 

Context e-cultuur

 

Onder invloed van de informatie- en communicatietechnologie verandert de
manier waarop we cultuur maken, spreiden, bewaren en erin participeren.
Het is een verandering waarvan de impact wel eens vergeleken wordt met
de uitvinding van de boekdrukkunst. 

 

Er bestaat vandaag een nieuwe netwerkruimte waarin de dialoogcultuur
groeit. Op het internet en daarbuiten ontwikkelen zich nieuwe vormen van
werken en beleving, wordt culturele inhoud of content steeds meer
digitaal aangeboden en duiken nieuwe spelers op. Traditionele grenzen
tussen het maken, het verspreiden en communiceren, het deelnemen aan en
het bewaren van cultuur vervagen. E-cultuur staat voor de veranderingen
die zich onder invloed van de informatie- en communicatietechnologie
voordoen in cultuur. 

 

Sinds enkele jaren zien we in Vlaanderen, op initiatief van makers en
culturele organisaties, werkvormen die zich op e-cultuur enten. Voorts
worden er studies en onderzoek opgestart rond deelaspecten van
e-cultuur. Hier en daar worden samenwerkingsverbanden met universiteiten
en bedrijven opgezet en ontstaan crossdisciplinaire en cross-sectorale
projecten. Ook in het onderwijs en bij de openbare omroep zijn op dat
terrein ontwikkelingen aan de gang die perspectieven en uitdagingen
bieden voor cultuur. Dat zijn de uitdagingen en perspectieven waar ook
het Vlaamse cultuurbeleid voor staat. 

 

Opzet publicatie

 

De publicatie E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid wil het
thema e-cultuur zichtbaar maken en duiden wat e-cultuur is en wat het
kan betekenen voor de diverse culturele sectoren, voor het cultuurbeleid
en voor het beleid van de Vlaamse overheid. Het boek wil ook een
integrale visie helpen ontwikkelen op de verschillende culturele velden
en aanverwante domeinen, de technologie en de kennis- en
informatiemaatschappij. E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid is
eveneens een oproep tot positionering ten opzichte van het onderwerp en
wil debat en discussie mogelijk maken. Tot slot reikt de publicatie de
eerste bouwstenen aan van een mogelijk integraal e-cultuurbeleid in
Vlaanderen.

 

Het boek is geen beleidsverklaring, maar een advies- en discussietekst
die wordt aangeboden aan minister Anciaux en bij uitbreiding aan de
Vlaamse Regering. Het richt zich zowel tot actoren uit het cultuurbeleid
en de cultuurpraktijk als tot actoren uit onder meer het onderwijs, de
media, de innovatie, de wetenschap en de economie. 

 

Opbouw publicatie

 

De publicatie bestaat uit negen hoofdstukken. Hoofdstuk 1 en 2 geven een
inleiding op de context van de kennis- en informatiemaatschappij en op
de eigenschappen van e-cultuur, en bieden een algemene stand van zaken
rond e-cultuur in Vlaanderen en in Europa. Hoofdstuk 3 tot en met 8
belichten het thema e-cultuur voor de diverse culturele velden en voor
onderwijs en media. Hoofdstuk 9 ten slotte omschrijft de mogelijke rol
van de Vlaamse overheid en draagt voorstellen voor beleidsopties en
-instrumenten aan.

 

De 'sectorale' hoofdstukken zijn opgebouwd volgens dezelfde structuur:
een omschrijving van de betekenis van e-cultuur voor het specifieke veld
en de sectoren, een verkenning van de rolveranderingen die zich
aankondigen, een stand van zaken en tot slot een aantal
(beleids)aanbevelingen. Elk hoofdstuk bevat concrete voorbeelden die de
eigenschappen van e-cultuur illustreren. Bij de keuze van de voorbeelden
wordt het evenwicht tussen Vlaanderen en het buitenland, grote en kleine
instellingen en verschillende disciplines bewaard. 

 

E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid is tot stand gekomen in
nauwe samenwerking tussen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
van de Vlaamse overheid en het Digitaal Platform van de steunpunten
Initiatief Audiovisuele Kunsten en Initiatief Beeldende Kunsten. Tal van
actoren uit administraties, steunpunten, universiteiten, culturele
organisaties... hebben bijgedragen aan de publicatie. Elk hoofdstuk is
het werk van een of meer experts.

 

E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid is verschenen bij
uitgeverij Acco. De publicatie is verkrijgbaar in de boekhandel voor de
prijs van 18 euro (ISBN 90 334 6320 2).

Het boek is, samen met een verklarende woordenlijst en een
reactieformulier, integraal beschikbaar in html-versie op 
www.vlaanderen.be/e-cultuur. 

 

 

 

EXTRA INFORMATIE (NIET VOOR PUBLICATIE)

 

 

*	Debbie Esmans, beleidsmedewerker Departement Cultuur, Jeugd,
Sport en Media, Vlaamse overheid, 02 553 68 72, 
debbie.esmans@cjsm.vlaanderen.be 
*	Dirk De Wit, Digitaal Platform, 09 267 90 42, dirk@ibknet.be 
*	Gert Van Tittelboom, woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd,
Sport en Media, 0478-395 704, gert.vantittelboom@cjsm.vlaanderen.be 
*	Bart De Prins, Acco, 016 62 80 37, bart.deprins@acco.be 

<mailto:bart.deprins@acco.be>  
-----
 
Gert Van Tittelboom
Communicatieverantwoordelijke
Managementondersteunende Diensten
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Arenbergstraat 9
B-1000 Brussel
tel.: +32 2 553 68 63
fax: +32 2 553 69 70
GSM: +32 478 395 704
Nieuw e-mailadres vanaf 1 juni 06: gert.vantittelboom@cjsm.vlaanderen.be

 

 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).