Felipe Rodriquez on Sun, 26 Jul 1998 10:43:59 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: jaarverslag BVD over crypto


zie http://www.minbiza.nl/pdf/vh/bvd/JV97BVD.pdf

Encryptie staat bovenaan de agenda van de BVD, met name het belang van het
beperken van crypto. Geen enkel ander onderwerp wordt zo vaak in het
jaarverslag genoemd. Duidelijk is dat de inspanningen van de BVD zijn
gericht op het invoeren van TTP's, gekoppeld aan een verbod op
ongelicenceerde crypto.


Paragrafen uit het BVD jaarverslag 1997 over crypto.

PP 8
Internationale samenwerking neemt in belang toe wegens het
grens-overschrijdend
karakter van de hedendaagse veiligheidsbedreigingen.
Het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie bood de BVD
de mogelijkheid om bij te dragen aan het nader vorm geven van de
internationale samenwerking op het terrein van de terrorismebestrijding.
Voorts kwamen de onderwerpen racisme/xenofobie en cryptografie
hoog op de internationale agenda.


pp 9

In 1997 kwam de commissie éénmaal bijeen. De belangrijkste
gespreks-onderwerpen
waren: bijzondere informatiebeveiliging, operationele
cryptografie, het onderscheppen van telecommunicatie (interceptie) en
het inlichtingenplan BVD voor 1997.

pp 10

Met uitzondering van de maand juli kwam het CVIN maandelijks bijeen.
In 1997 stonden onder andere de onderwerpen operationele crypto-grafie,
interceptie en bijzondere informatiebeveiliging op de agenda.

pp 12

De interceptie van telecommunicatie -in combinatie met andere bij de
wet toegestane inlichtingenmiddelen- blijft een belangrijk
inlichtingen-middel.
De BVD leverde een bijdrage aan de beleidsontwikkeling om het
gebruik van dit middel ook in de toekomst mogelijk te blijven maken.
De verdergaande liberalisering van de Europese markt en de snel
veranderende technologie maken dat een achterstand dreigt te
ontstaan bij het voorzien in de inlichtingenbehoefte van de betrokken
overheidsdiensten. In het voorstel voor de nieuwe Telecommunicatiewet
is voorzien dat nieuwe systemen en diensten structureel aftapbaar
moeten worden gemaakt. Dit wetsvoorstel is in maart 1998 door de
Tweede Kamer aanvaard.
Ter beveiliging van elektronisch berichtenverkeer wordt steeds meer
gebruik gemaakt van cryptografie. In het voorstel voor een nieuwe Wet
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is de verplichting opgenomen
om mee te werken aan het decrypteren, daar waar de nationale veiligheid
in het geding is (zie ook paragraaf 2.7.1 Informatiebeveiliging).
De activiteiten gericht op de verbetering van de samenwerking op het
terrein van de operationele crypto- en interceptie-problematiek worden
voortgezet. Het ministerie van Justitie geeft leiding aan dit proces. Een
van de prioriteiten is het realiseren van een efficiënt en effectief beheer
van informatiestromen tussen het toenemende aantal marktpartijen en de
behoeftestellende instanties.

pp 31

(noot felipe: Er bestaat een Wassenaar Agreement. Erin wordt o.a.
afgesproken dat encryptie wordt beperkt, in september/november is er een
bijeenkomst van de Wassenaar groep, Australie zal dan met een voorstel
komen om het gebruik van encryptie nog verder te beperken. Zie
http://www.efa.org.au/Campaigns/crypt98.html voor meer informatie Indien
iemand beschikt over de text van het Wassenaar Agreement, dan wil ik die zo
snel mogelijk hebben ! :-)

Internationale samenwerking
Om de handel in conventionele wapens te beperken en transparant
te maken, participeert Nederland in diverse internationale
samenwerkingsverbanden. Een belangrijk forum is het ‘Wassenaar
Arrangement’ (WA). Het WA kwam in december 1995 tot stand en
vulde een leemte die was ontstaan door de opheffing in 1994 van
internationale afspraken die nog uit de tijd van de Koude Oorlog
stamden. Het WA heeft als doel destabiliserende accumulaties van
conventionele wapens en dual use goederen te voorkomen en zo
internationale veiligheid en stabiliteit te bevorderen. Het WA-overleg
telt momenteel 33 deelnemende landen, waaronder de Verenigde
Staten, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
Waar mogelijk voorziet de BVD de ministeries van Economische Zaken
en Buitenlandse Zaken van informatie die van belang kan zijn voor de
Nederlandse standpuntbepaling in WA-verband en bij ander
internationaal overleg op dit terrein.


pp 35 

2.7.1 Informatiebeveiliging
De BVD heeft zowel in nationaal als in internationaal verband veel
energie gestoken in de ontwikkelingen rond ‘Trusted Third Parties’
(TTP’s), betrouwbare organisaties die cryptografische beveiligings-


pp 36
diensten aanbieden. Met de opkomst van ‘electronic commerce’
(het handeldrijven via Internet) ontstaat een groeiende behoefte aan
veilig berichtenverkeer. Cryptografie speelt hierbij een belangrijke rol,
zowel als het gaat om de bescherming van de integriteit en de
authenticiteit als om de bescherming van de vertrouwelijkheid van
de gegevens. Het gebruik van cryptografie ter bescherming van de
vertrouwelijkheid kan de nationale veiligheid schaden, indien de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de uitvoering van hun taak
geen toegang zouden kunnen krijgen tot versleutelde gegevens.

De inspanningen van de BVD zijn gericht op het vinden van een balans
tussen de belangen van privacybescherming en geheimhouding van
kwetsbare gegevens enerzijds en die van rechtshandhaving en nationale
veiligheid anderzijds. TTP’s kunnen hierop een antwoord zijn als
betrouwbare organisaties die gebruikers diverse cryptografische
diensten aanbieden, maar zo nodig, en op basis van een wettelijke last,
moeten meewerken bij het decrypteren (ontsleutelen) van berichten-verkeer.
Gezien het internationale karakter van ‘electronic commerce’
is internationale samenwerking en afstemming over het te voeren beleid
meer en meer noodzakelijk.

De BVD adviseert over het beleid voor de beveiliging van informatie in
twee interdepartementale commissies: het Informatiebeveiligingsberaad
en het Bijzonder Informatiebeveiligingsberaad (in oprichting).
Het Informatiebeveiligingsberaad richt zich op de algemene
informatie-beveiliging.
Het Bijzonder Informatiebeveiligingsberaad richt zich op de
beveiliging van die informatie die van belang is voor de democratische
en justitiële rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere
gewichtige belangen van de staat.

In 1997 heeft het Bijzondere Informatiebeveiligingsberaad een
daadwerkelijke aanvang gemaakt met een beleidsmatige aanpak van
de bijzondere informatiebeveiliging. De BVD heeft daaraan een bijdrage
geleverd. In het Informatiebeveiligingsberaad vervult de BVD een
brugfunctie tussen de twee gebieden van de informatiebeveiliging.
De ontwikkelingen op deze twee gebieden moeten elkaar immers
waar mogelijk versterken.
Naast voornoemde activiteiten die voornamelijk beleidsmatig van
karakter zijn, werden beveiligingsadviezen verstrekt aan organisaties
die over staatsgeheimen of anderszins kwetsbare informatie beschikken.

pp 50

S A M E N W E R K I N G
De eerste helft van 1997 stond in het teken van het Nederlands
voorzitterschap van de Europese Unie. Voor de BVD betekende dit
een extra inspanning in de EU-werkgroepen Terrrorisme. Naast
terrorismebestrijding zelf waren de onderwerpen racisme/xenofobie
en cryptografie van belang. In de tweede helft van 1997 werd ook nog
enige extra inspanning geleverd in troika-verband ter ondersteuning
van het Luxemburgs voorzitterschap.

Groet

	Felipe


---
Felipe Rodriquez        felipe@xs4all.nl 


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.