stefan rusu on Wed, 16 May 2007 13:11:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Video from Central Asia_Arsenal Gallery/Bialystok


New / Old Routes, video art z Azji Centralnej
Od 18-05-2007 do 17-06-2007

Kurator: Stefan Rusu

MateriaÅ wizualny opracowany przez goÅcinnego kuratora jest prÃbÄ
spojrzenia na procesy spoÅeczno-polityczne i tÅo kulturowe regionu
Azji Centralnej po upadku ZwiÄzku Radzieckiego. GÅÃwnym zjawiskiem,
ktÃre ukazujÄ prezentowane filmy, jest nakÅadanie siÄ na siebie dwÃch
tradycji: archaicznej tradycji nomadÃw i wspÃÅczesnej kultury
postindustrialnej. Syntetyczny obraz kultury o niezwy-kÅym bogactwie
powstaÅ dziÄki badaniom prowadzo-nym przez Stefana Rusu od 2000 roku.
Celem kura-tora jest zgÅÄbienie i analiza zachodzÄcych proce-sÃw oraz
refleksja na temat pozycji artystÃw z Azji Centralnej, ze szczegÃlnym
uwzglÄdnieniem twÃr-czoÅci wideo z Uzbekistanu, Kazachstanu i
Kirgi-stanu.

Prezentowani artyÅci:
Abilsaid Atabekov, Erbossyn Meldibekov, Alexander Ugay â Kazachstan
Ulan Djaparov, Gulnara Kasmalieva & Muratbek Djumaliev â Kirgistan
Vyacheslav Akhunov, Serghei Tycina â Uzbekistan

Stefan Rusu jest artystÄ i wolnym kuratorem pracu-jÄcym w Chisinau
(MoÅdawia) i Bukareszcie (Rum-unia). Obecnie jest gÅÃwnym wydawcÄ
programu AlteArte TV produkowanego przez Center of Conte-mporary Art w
Chisinau we wspÃÅpracy z Relations Berlin. AlteArte TV jest jedynym
programem tele-wizyjnym w poÅudniowo-wschodniej Europie, ktÃry promuje
rolÄ artystÃw w spoÅeczeÅstwie oraz trendy w sztuce wspÃÅczesnej.

W 2005/2006 braÅ udziaÅ w Curatorial Training Program organizowanym
przez fundacjÄ Shtiching
De Appel w Amsterdamie, gdzie byÅ jednym z kura-torÃw projektu
"Mercury in Retrograde"  (www.mercuryinretrograde.com).

******************************************************************************
new/old routes
a selection of Central Asian Video
Arsenal Gallery, Bialystok, Poland
18.05 - 17.06.2007


An overview of the present situation of the Central Asian context by an external viewer becomes imperative; this compiled visual material by guest curator create a retrospective look at the internal processes of the social-political evolution and cultural background. It is extremely useful and necessary to examine the current problematic and trends in culture, as well as of further developments of Islamic states after the collapse of Soviet era. The main sense behind present compilation is overlapping networks and the relationship between two traditionsâthe archaic-nomad one and the present-day post-industrial cultureâthat provides a synthetic equation and cumulates an extraordinary cultural load researched by curator since 2000. The curatorial goal is to deepen and open the process up with a selection artist positions from Central Asia, with a special focus on video production from Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan.

Presented artists: Abilsait Atabekov, Erbolsin Meldibekov and Alexandr
Ugay from Kazakhstan, Veaceslav Ahunov, Serghei Ticina from
Uzbekistan, Ulan Djaparov, Gulnara Kasmalieva & Muratbek Djumaliev
from Kyrgyzstan

Stefan Rusu is artist and freelance curator based in Chisinau, Moldova
and Bucharest, Romania, currently he is working as chief-editor of
AlteArte TV project produced by Center for Contemporary Art/Chisinau
in collaboration with Relations/Berlin.  AlteArte TV project is the
only TV program in the South-East of Europe which promotes artist
positions in the society and contemporary art trends.

In 2005/2006 he attended the Curatorial Training Program at Shtichting
De Appel from Amsterdam where he co-curated Mercury in Retrograde
(www.mercuryinretrograde.com)

More details: www.galeria-arsenal.pl
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/