www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] EU studieavond op 30 maart in Utrecht
mikkie on Fri, 19 Mar 2004 22:39:42 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] EU studieavond op 30 maart in Utrecht


Op dinsdag 30 maart 2004 in de Kargadoor (Utrecht) “de macht van 
multinationals” en de EU. Aanvang 20.00 uur.

Bij het landelijk Basta netwerk zijn meerdere groepen uit verschillende steden 
betrokken. In Utrecht zijn diverse groepen regelmatig bij elkaar gekomen. 
Daaruit zijn plaatselijke initiatieven ontstaan. Onder meer het organiseren van 
studie avonden rondom het functioneren van de Europese Unie. Voor mensen met 
een linkse, kritische visie op de ontwikkelingen binnen de EU wil Basta Utrecht 
meerdere studie avonden organiseren om beter inzicht te krijgen over de 
ontstaansgeschiedenis van de EU, de invloed van het EU beleid in ons dagelijks 
leven, wat zijn reële alternatieven en waar kunnen mensen zich daadwerkelijk 
tegen organiseren/afzetten. In de Kargdoor (Oudegracht) worden avonden 
georganiseerd rond de thema’s landbouw (milieu), handelspolitiek, migratie, 
nationalisme, grondwet en veiligheid. 
De avonden beginnen om 20.00 uur. Voorafgaande zijn er readers over de 
verschillende thema’s verkrijgbaar tegen kostprijs. Opgeven voor de avonden en 
meer informatie te verkrijgen via Basta postbus 1330, 1338 BH Utrecht of via 
mikkie {AT} antenna.nl

Op 30 maart 2004 zal CEO de EU en handelspolitiek nader toelichten. 
Lobbycratie Europa
De Europese Unie heeft zich in 2000 ten doel gesteld om in 2010 De "meest 
concurrentiekrachtige en dynamische kenniseconomie ter wereld" te zijn. Dit is 
uitgewerkt in een serie plannen om de Europese economie verder te 
liberaliseren, de arbeidsmarkten te 
flexibiliseren en toepassing en ontwikkeling van nieuwe technologieën als 
biotechnologie te bevorderen. Erik Wesselius (Corporate Europe Observatory) 
laat zien hoe deze plannen het resultaat zijn van de structurele invloed van 
grote, transnationale ondernemingen op
Europese beleidsmakers. Wat zijn de mogelijkheden voor oppositie tegen deze 
plannen en hoe kan de Brusselse lobbycratie worden ingedamd?

Op 06 april geeft AMOK haar visie op de EU en de veiligheidspolitiek. 
Nog onder voorbehoud zijn gepland dinsdag 27 april, de EU en migratie, 11 mei, 
EU en nationalisme en regionalisme en 25 mei de EU en de grondwet.

BASTA netwerk
In Nederland zijn veel mensen politiek actief in allerlei verbanden en 
organisaties. Met het opbloeien van de globaliseringbeweging lijkt er ook een 
periode van nieuwe radicale mogelijkheden te zijn aangebroken. De linkse 
krachten (de mensen die fundamentele maatschappelijke veranderingen wensen om 
te komen tot een eerlijke spreiding van macht en rijkdom, lokaal en op 
wereldschaal) in Nederland zijn echter nogal diffuus en gefragmenteerd. Veel 
groepen concentreren zich op hun eigen deelthema of zijn dermate 
gespecialiseerd dat ze geen binding meer hebben met andere actiegroepen. 
BASTA netwerk wil graag bijdragen aan het creëren van structuren en processen 
die gemeenschappelijke stappen naar voren (veranderingen) mogelijk maken. Het 
is een netwerk van politieke groepen dat de globaliserende wereld in haar 
samenhang als uitgangspunt heeft om diverse onderwerpen te benaderen. 
Deze structuur zal niet alleen direct, praktisch nut kunnen hebben, maar ook 
gemeenschappelijke discussies opleveren en strategieën om de politieke invloed 
te vergroten. Daarnaast zou de structuur van het netwerk ook gericht moeten 
zijn op het ontwikkelen van betere zichtbaarheid en toegankelijkheid. Zodat het 
voor nieuwe aankomen activisten gemakkelijker is om zich aan te sluiten bij een 
groep dan nu het geval is. 
Wat deelnemers aan het BASTA netwerk gemeenschappelijk hebben is dat ze 
activistisch zijn en hun politieke strijd niet richten op het parlement. De 
kritische visie op de staat wordt gedeeld. Bovendien is voor BASTA duidelijk 
dat niet alleen de economische (kapitalistische) verhoudingen van belang zijn, 
maar dat ook andere maatschappelijke fenomenen voor onderdrukking en uitbuiting 
zorgen (zoals seksisme, racisme, nationalisme). Het blijft niet alleen bij het 
leveren van effectieve kritiek en het organiseren van protest, maar ook op alle 
niveaus alternatieven ontwikkelen. Onder andere door de wijze waarop 
samenwerking en besluitvorming plaatsvinden. Het vertaalt zich het beste als 
streven naar basisdemocratie. Dit betekent dat ook de eigen netwerken zoveel 
mogelijk gedecentraliseerd moeten zijn en van onderop moeten functioneren. 
Verder is openheid belangrijk; het naar buiten brengen van de eigen 
alternatieven en denkbeelden en de structuren toegankelijk maken 
voor ‘buitenstaanders’ die actief willen worden. BASTA netwerk heeft de 
pretentie om structuren ontwikkelen die ruimte bieden aan verschillende 
opvattingen en tradities van organiseren. Maar dat houdt tevens in dat de 
samenwerking binnen de structuur niet vrijblijvend is. Als laatste wil het 
nieuwe netwerk in toenemende mate verbonden zijn/raken met de rest van de 
wereld, maar ook specifieke plaatselijke omstandigheden en prioriteiten blijven 
belangrijk. 


-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).