www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Fw: Laat u niet vernEUken
paulv on Sat, 28 May 2005 15:03:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Fw: Laat u niet vernEUkenOn 27-mei-2005, at 22:47, H S wrote:

> hallo,
>
> leuk dat we een keer mogen stemmen, maar wanneer doet deze 
> gelegenheid zich weer voor?

Bij de volgende nationale verkiezingen? (waar je kan stemmen op een 
anti-Europa partij die uit de EU wil, bijv.)
Bij de volgende Europese verkiezingen? (waar je kan stemmen op een 
fractie die tegen de EU is, bijv.)

> wanneer krijgen de burgers van Europa weer de gelegenheid direct 
> invloed uit te oefenen op het beleid van Europa?
> Daarin voorziet deze "grondwet" niet en dat is dan ook gelijk het 
> grootste gebrek en belangrijkste onderhandelingsonderwerp bij de 
> verwerping per referendum.

Quote uit de Europese grondwet :

Artikel I-47
Het beginsel van de participerende democratie

4. Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig
uit een significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een 
aan-
gelegenheid een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van
de Grondwet, kunnen zij het initiatief nemen de Commissie te verzoe-
ken binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een pas-
send voorstel daartoe in te dienen.

Je kan aanvoeren dat dit niet het harde recht op een corrigerend 
referendum is, maar dat heb je in Nederland
(en bijna elk ander land in Europa) nu ook niet. Dit zwaarwegende 
'recht om gehoord te worden' of gaat verder
dan wat we nu in Nederland hebben.

> Daarnaast wordt er door voorstanders gehamerd op de nieuwe 
> mogelijkheden voor terrorismebestrijding in EU verband> we leveren 
> met deze onzichtbare nieuwe wetgeving in hetzelfde tempo, zoals in 
> de tatalitaire VS bij de invoering van de Patriot Act na 9/11, onze 
> burgerrechten in, getuige het gebod mbt het opslaan van digitale 
> kenmerken en

Ik ben grondwet-voorstander en tegen elk 'Son of a Patriot act'.

Ik ben daarentegen wel voor de prima bescherming van 
persoonsgegevens wetten die we nu al
hebben dankzij de EU. Ook ben ik er voor dat juist de Europese 
grondwet het recht op vereniging,
vrijheids van meninguiting, etc, etc nog eens extra vastlegt, en 
daarmee een tegenwicht vorm tegen
de drang van oa. dit kabinet om fundamentele mensenrechten in te perken.

Voorbeeldje daarvan is :

Artikel 192)
Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering
1. Collectieve uitzetting is verboden.
2. Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar dan wel uitge-
leverd aan een staat waarin een ernstig risico bestaat dat hij aan de 
dood-
straf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behan-
delingen of bestraffingen wordt onderworpen

Iets waar Verdonk (en dit kabinet) niet zo blij mee zal zijn...

Artikel II-67
De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven
Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn 
familie-
en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.
Artikel II-68
De bescherming van persoonsgegevens
1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde
doeleinden en met toestemming van de betrokkene of op basis van een
andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet. Eenieder
heeft recht van inzage in de over hem verzamelde gegevens en op rec-
tificatie daarvan.
3. Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden
nageleefd.


Ik maak eigenlijk meer zorgen wat er uit Den Haag komt qua. TAP- 
wetgeving en bewaarplicht.

Ik kan bovendien niks vinden in aftappen, bewaarplicht, whatever in 
de grondwet.. net zo min
als aanzetten daartoe.

Kan ik hieruit concluderen dat je tegen een verdrag bent dat je meer 
privacy garanties geeft,
omdat je bang bent dat er ooit een ander verdrag ooit komt dat die 
rechten wilt afnemen?


> het verbieden van stakingen als middel voor rechtmatige 
> belangenbehartiging, etc.


TITEL IV
SOLIDARITEIT

Artikel II-88
Het recht op collectieve onderhandelingen en op collectieve actie
Werkgevers en werknemers of hun respectieve organisaties hebben
overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en
praktijken, het recht op passende niveaus collectief te onderhandelen en
collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten, alsmede, in geval van
belangenconflicten, collectieve actie te ondernemen ter verdediging van
hun belangen, met inbegrip van staking.

Het staat er expliciet in. Welk onderdeel van 'met inbegrip van 
staking' is onduidelijk?

> De markt is een slecte raadgever en biedt geen garanties op de 
> langere termijn,

De EU != 'ongeremde marktwerking'

In het algemeen ben ik het trouwens met je uitspraak eens.

> de grondwet is echter het paard van troje voor de introductie van 
> onbeperkte marktwerking.

 Alle Europese verdragen reppen met geen woord over sociale 
democratie (op stukjes uit het
verdrag van Maastricht, en Turijn na dan). Dit is het eerste en enige 
verdrag dat het streven
naar maatschappelijke en sociale rechtvaardigheid onderkent en een 
plaats geeft in de EU.

We moeten nu streven naar een socialer Europa, waar dingen als 
minimumloon, recht op WW, WAO,
etc, Europees gegarandeerd zijn JUIST om een race naar het 
afvoerpuntje tussen landen door
sociale afbraak te voorkomen.

> Met dit referendum wordt ons de mogelijkheid geboden het EU 
> totalitarisme een halt toe te roepen.

Absoluut! Al was het alleen maar omdat het verdrag ons de 
mogelijkheid bied om UIT de EU te
stappen. Of omdat het duidelijker de taken scheidt, zodat Brussel 
niet zomaar andere beleids-
terreinen naar zich toe kan trekken. Ook ben ik er te spreken over 
het feit dat het Europees parlement
meer inspraak krijgt.

> Gebruik uw stem.

Ik zou daar aan toe willen voegen:

* Lees het
* Vorm een eigen opinie
* Gebruik uw stem


=paulv


---
Tegen Balkende
Voor Europa!
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).