www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia
praktische on Wed, 3 Oct 2007 11:24:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia


Geert Lovink zette op 1 oktober 2007 een bericht door. Iemand testte het
Wikipedia-systeem op alertheid door een artikel te plaatsen over een
fantasie-plant.  De test wees uit dat het systeem alert genoeg was om de
misinformatie na twee uur te verwijderen. Iemand verifieerde de plant aan d
e
hand van Google-hits. De plant werd niet gevonden, dus het artikel als fake
onderkend. De tester plaatste een kritische noot bij dit onderzoek naar zij
n
fake-artikel. Als enige reden werd gegeven dat Google de plant niet kende.
Geeft men Google wordt hiermee niet ten onrechte autoriteit?

Jos Horikx corrigeerde de vraagstelling. De vraag zou moeten zijn of een
onderzoek naar hits via Google voldoende is om over een artikel op
Wikipedia te
oordelen. Hij stelde ook dat een levensvatbaar artikel op Wikipedia voor ei
gen
onderbouwing moet zorgen. Patricia Riemens viel hem daarin bij. Daarnaast
spoorde ze aan om Wikipedia en Google als nuttige instrumenten in te zetten
,
maar ze niet te omarmen als stevige fundamenten voor kennis.


Het doorgezette artikel inspireerde Hendrik-Jan Grievink tot een beschouwin
g
over kennis en de toenemende fragmentering ervan als gevolg van Wikipedia e
n
Google gebruik. Hij verbindt het vraagstuk met de tegenstelling tussen
literaire cultuur en beeldcultuur. Zelf ben ik uitgesproken literair. Mogel
ijk
dat ik daardoor niet goed begrijp wat Hendrik-Jan stelt. Hij oppert dat we in
een beeldcultuur moeten zoeken naar waar de kennis is, maar in een litera
ire
cultuur moeten vragen wat de kennis is.


Andreas Jacobs is van mening dat kennis en beeld uit hun aard niet met elka
ar
vergelijkbaar zijn. Hij wijst op het feit dat kennis die aan een
betekenisdrager wordt toevertrouwd, niet langer noodzakelijkerwijs een plaa
ts
dient te hebben in het geheugen. Hij ziet daarom actieve kennis verloren ga
an
als gevolg van een toenemend gebruik van beelden als containers voor kennis
.

Hendrik-Jan Grievink (niet in archief) wijst op het feit dat hij niet
kennis en
beeld met elkaar vergelijkt,  wijst op toenemend gebruik van beeld als
kennisdrager. Ook laat hij weten dat naar zijn mening de werkelijkheid niet
zozeer wordt ontsloten, als wel geproduceerd.

Andreas Jacobs houdt staande dat de werkelijkheid wordt ontsloten. Hij vind
t
voor die mening steun in de kennistheorie. Onbekendheid met die theorie gee
ft
de beeldcultuur de kans terreur uit te oefenen.

Theo Ploeg bekent zich als wetenschappelijk idealist, waar hij in
Andreas Jacobs
een empirist meent waar te nemen. Hij vraagt Andreas of er in zijn visie
verschil is tussen een talig contact met de werkelijkheid, of een contact v
ia
beeld.
Na dit filosofische uitstapje vraagt hij weer aandacht voor de
verhouding tussen
het bestaan van dingen of personen en hun aanwezigheid op www. Hij stelt da
t
niet aanwezig op www of delen ervan die in de belangstelling van een hype
staan, gelijk staat met niet bestaan.

----
Theoâs stelling is consequent vanuit een idealistische opvatting ov
er de
werkelijkheid. Wat niet tot mij doordringt, kan niet bestaan. Theo
leverde zijn
positie met een bijvoegelijk naamwoord: wetenschappelijk. Hij erkent ook he
t
bestaan van dingen op basis van afleidingen uit de directe waarneming, zo
begrijp ik dat. Ik mag het âniet bestaan, want niet op wwwâ
dus niet
letterlijk nemen.
Theo doelt op een sociaal bestaan; een voor anderen bestaan. Dit zou niet m
eer
kunnen zonder aanwezig te zijn op www. Dit lijkt mij echter evident. Als je
je
niet vertoont in de club, word je bestaan vergeten.

Alle, filosoof.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).