www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: Kennis/Tekst/Beeld was :Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wi
praktische on Wed, 3 Oct 2007 12:09:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kennis/Tekst/Beeld was :Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia


Geert Lovink zette op 1 oktober 2007 een bericht door. Iemand testte het
Wikipedia-systeem op alertheid door een artikel te plaatsen over een
fantasie-plant.  De test wees uit dat het systeem alert genoeg was om de
misinformatie na twee uur te verwijderen. Iemand verifieerde de plant aan d
e
hand van Google-hits. De plant werd niet gevonden, dus het artikel als fake
onderkend. De tester plaatste een kritische noot bij dit onderzoek naar zij
n
fake-artikel. Als enige reden werd gegeven dat Google de plant niet kende.
Geeft men Google wordt hiermee niet ten onrechte autoriteit?

Jos Horikx corrigeerde de vraagstelling. De vraag zou moeten zijn of een
onderzoek naar hits via Google voldoende is om over een artikel op
Wikipedia te
oordelen. Hij stelde ook dat een levensvatbaar artikel op Wikipedia voor ei
gen
onderbouwing moet zorgen. Patricia Riemens viel hem daarin bij. Daarnaast
spoorde ze aan om Wikipedia en Google als nuttige instrumenten in te zetten
,
maar ze niet te omarmen als stevige fundamenten voor kennis.


Het doorgezette artikel inspireerde Hendrik-Jan Grievink tot een beschouwin
g
over kennis en de toenemende fragmentering ervan als gevolg van Wikipedia e
n
Google gebruik. Hij verbindt het vraagstuk met de tegenstelling tussen
literaire cultuur en beeldcultuur. Zelf ben ik uitgesproken literair. Mogel
ijk
dat ik daardoor niet goed begrijp wat Hendrik-Jan stelt. Hij oppert dat we in
een beeldcultuur moeten zoeken naar waar de kennis is, maar in een litera
ire
cultuur moeten vragen wat de kennis is.


Andreas Jacobs is van mening dat kennis en beeld uit hun aard niet met elka
ar
vergelijkbaar zijn. Hij wijst op het feit dat kennis die aan een
betekenisdrager wordt toevertrouwd, niet langer noodzakelijkerwijs een plaa
ts
dient te hebben in het geheugen. Hij ziet daarom actieve kennis verloren ga
an
als gevolg van een toenemend gebruik van beelden als containers voor kennis
.

Hendrik-Jan Grievink (niet in archief) wijst op het feit dat hij niet
kennis en
beeld met elkaar vergelijkt,  wijst op toenemend gebruik van beeld als
kennisdrager. Ook laat hij weten dat naar zijn mening de werkelijkheid niet
zozeer wordt ontsloten, als wel geproduceerd.

Andreas Jacobs houdt staande dat de werkelijkheid wordt ontsloten. Hij vind
t
voor die mening steun in de kennistheorie. Onbekendheid met die theorie gee
ft
de beeldcultuur de kans terreur uit te oefenen.

Theo Ploeg bekent zich als wetenschappelijk idealist, waar hij in
Andreas Jacobs
een empirist meent waar te nemen. Hij vraagt Andreas of er in zijn visie
verschil is tussen een talig contact met de werkelijkheid, of een contact v
ia
beeld.
Na dit filosofische uitstapje vraagt hij weer aandacht voor de
verhouding tussen
het bestaan van dingen of personen en hun aanwezigheid op www. Hij stelt da
t
niet aanwezig op www of delen ervan die in de belangstelling van een hype
staan, gelijk staat met niet bestaan.

Andreas Jacobs verlangt naar contact met de rotsvaste werkelijkheid. De
beeldcultuur verhult deze in een opdringerige wolk van instabiele
subjectiviteit.

-----
Bovenstaande zin kwam bovendrijven, terwijl ik zocht naar woorden om
Andreasâpositie voor mijzelf te vatten. De zin is subjectief en rij
k aan
beelden. Wat zegt die zin over Andreasâpositie, zoals deze er door mijn ogen
uitziet? Is het mogelijk een zin te maken over Andreasâ positie zon
der dat
daarin mijn mening over die positie doorschemert?


Schopenhauer zal Andreas bijgevallen zijn. Ik vraag me af hoe je de waarde van
leven en van waarheid tegenover elkaar moet afwegen. Het genot contact te
hebben met de waarheid, dat bereikt wordt na lijden in versterving, is voor
Schopenhauer het lijden in versterving waard. Leven is lijden; ik wil niet
lijden, dus moet ik maar niet leven, lijkt Schopenhauer te zeggen. Is dat w
at
Andreas bedoelt als hij schrijft dat we ons moeten ontdoen van elke
beleving om
dichter bij de waarheid te komen?


Tegen Andreas â en Schopenhauer â wil ik opmerken dat het l
even (en het
waarnemen) ook zijn aangename kanten kent. Het is een voortdurend experimen
t.
Er zijn risicoâs, maar de mogelijke winst is het waard die risico
âs te
nemen. Eens zal het risico zich voordoen, maar men hoeft het leven om
die reden
niet te laten.

Alle, filosoof


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).