www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [Fascisme, een beschavingsvorm] was Re: Claude LÃvi-Straus
A.Andreas on Sun, 25 Jul 2010 16:54:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Fascisme, een beschavingsvorm] was Re: Claude LÃvi-Strauss over het 'humanisme' (1979)


(Via de redactie van Nictoglobe)

Door Judith V. aka The Frontline Princess

"Eerst wanneer het lijden van de mens exclusief is geworden, zo begrijp ik
het, raakt de mens aan het principe van beschaving.

Noodlottigerwijze is derhalve het fascisme een beschavingsvorm, met dit
voor ogen dat objectivering en subjectivering een achterhaalde fase in de behoefte aan 'het wezenlijk goede' is en uitsluiting van het eigen lijden
een prototype schept waarbinnen de grondslag van vernietiging een
kenmerkende 'painkiller' is voor de eigen, te nauwe, schacht van het bewustzijn.

Een bewustzijn waardoor heen het lijden bliksemt en de mens als dader
donder slaat (bommen werpt, schoten lost) om de factor tijd, als lat
waarlangs het begrip klimt, te produceren.

Tijd valt en staat als begrip met de ontwikkeling van een weten dat de
mens nog niet toegevallen is, een eeuwig principe zonder hierarchische
tectonie

Ik refereer hierbij aan de dialoog tussen vandaag , gisteren en morgen,
van de 21ste eeuws.

Voor de opkomende zon voor het voetlicht treedt en al te mannelijke denkwijzen rastert over de wezenlijkheid."

Noot van de redactie:

Maarten Doorman (Groen?) wel en Ad Verbrugge (Bruin!) niet.

Het is absurd en gevaarlijk om de Verlichting (terecht en bewust met capitaal geschreven)
als schuldig aan het falen van het project mensheid te duiden.

Juist dmv negatieve en volksnationale impulsen is dit koren op de molen voor een intolerant overheidsingrijpen met als dreigend gevolg het (weder)opbouwen van christelijke en, let wel!, voorchristelijke culturele idententeiten, die als mal dienen voor 'fatsoenlijk' burgerschap.

Een anti-internationale tendens die onderbouwd wordt door een diepgeworteld wantrouwen ten opzichte van het individu, wat zich laat vertalen in een moraliserende overheid, die onder het mom van gemeenschapszin de rechten van haar burgers met voeten treed

Anti-verlichtingsdenken is onder een steeds groter wordende groep a la mode en heeft het akelige effect van een steeds verder doordringende maatschappelijke mentale vervuiling.

Waakzaamheid geboden!

--Zoals immer benieuwd naar uw reacties--


Andreas Jacobs

e: ajaco {AT} xs4all.nl
m: 31 6 16 732 018

w: http://www.nictoglobe.com
w: http://burgerwaanzin.nl

On 25 Jul 2010, at 10:54, theo ploeg <info {AT} theoploeg.net> wrote:

De gedachte van Claude Lévi-Strauss klinkt me logischer in de oren d an dat eeuwige verwijzen naar de romantiek. Maarten Doorman en Ad Ve rbrugge hebben goed werk gedaan door de connectie tussen romantiek e n fascisme te leggen, maar die raakt kant nog wal. De essentie van d e romantiek is nog altijd de verheffing van het subject. De exclusie ve uitsluiting van de ander speelt daarbij een rol, maar het is wel een persoonlijke ander. Dat staat haaks op principes van objectiveri ng die ten grondslag liggen aan fascisme.

En ja, dan kom je - als je op zoek gaat naar de bakermat - toch echt uit bij de verlichting. Niet zozeer bij het humanisme, daarin geef ik Andreas gelijk, maar toch zit Lévi-Strauss dichter in de buurt. H et humanisme is een uitvloeisel van de verlichting en heeft de kenme rken van objectivering, zoals in het citaat duidelijk wordt beschrev en.

Overigens komen Horkheimer en Marcuse in hun Dialektiek der Aufkläru ng tot een conclusie die daar raakvlakken mee heeft.

groet,

theo

Op 25 jul 2010, om 01:19 heeft A.Andreas het volgende geschreven:

Interessante gedachtengang, sluit aan bij de opvatting dat fascisme het uiteindelijke resultaat is/was van een logische ontwikkeling die bij de romantiek is gestart en tot op heden doorloopt

De opmerkingen van C.L.Strauss zijn hier een uitbreiding op, in die zin dat hij niet de romantiek maar het humanisme als beginpunt aanmerkt.

Ik weet niet of ik het hiermee eens ben, immers het humanisme geldt wel degelijk voor allen, terwijl de romantiek juist de eigen beleving voorop stelt.

En juist daarom tot een excessieve uitsluiting van de ander uitnodigd.

Ben ook benieuwd wat Strauss dan van Spinoza en zijn aanhangers vind, die ontegenzeggelijk, ruime en niemand uitsluitende opvattingen huldigen

Ook budhistische zienswijzen met betrekking tot respect voor al wat leeft komen in mijn gedachten op.

Kortom ik vind de opmerking dat het humanisme tot fascisme en uitsluiting leidt een onhoudbare uitspraak

Ben benieuwd of de lijst lezers hierop/over kunnen en willen reageren

Met groet,

Andreas Jacobs

e: ajaco {AT} xs4all.nl
m: 31 6 16 732 018

w: http://www.nictoglobe.com
w: http://burgerwaanzin.nl

On 22 Jul 2010, at 10:15, "Patrice Riemens" <patrice {AT} xs4all.nl> wrote:
"Ik heb altijd het gevoel gehad dat alle tragedies die wij beleefd hebben,
eerst met het kolonialisme, toen met fascisme en dan de
vernietigings-kampen, zich niet in tegenstelling of oppositie verhouden tot het zogenaamde humanisme zoals wij die al enkele eeuwen praktiseren, maar dat zij, durf ik te stellen, zijn natuurlijke verlengstuk vormen. Daar, zogezegd, het met een en dezelfde gebaar is geweest dat de mens de
grens heeft getrokken tussen hemzelf en andere levende wezens, hij
vervolgens onvermijdelijk diezelfde grens binnen de menselijke soort moest gaan verleggen, waarbij alleen sommige categorieën als 'echt men selijk' werden beschouwd, terwijl de status van anderen werd verlaagd op basis van hetzelfde principe als tussen levende menselijke en niet- menselijke wezens een verschil werd gemaakt. Dit is de ware erfzonde die de mensheid naar de zelfvernietiging drijft. Het respect van de mens door de mens kan niet zijn grondslag vinden in een bepaalde waardigheid die de mensheid zichzelf
exclusief zou toe-eigenen, omdat er dan altijd een gedeelte van de
mensheid zal zijn die zal vinden dat zij deze waardigheid in een hogere
mate bezit dan de anderen. Het zou beter zijn om uit te gaan van een
principieele bescheidenheid: de mens moet beginnen _alle_ levensvormen buiten de zijne te respecteren, en zou zich daardoor kunnen beschermen tegen het gevaar om niet alle levensvormen binnen zijn eigen soort te
respecteren."

Claude Lévi-Strauss, in een onderhoud met Jean-Marie Benoist van Le Monde,
januari 1979.

Q&D vertaling: Patrice Riemens
Groningen, 22 Juli 2010______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

OOR | GONZO (CIRCUS) | SOCIALBETA | IAM
theos blog  {AT}  www.theoploeg.net
--
theo ploeg
postbus 4894
6401 JR Heerlen
The Netherlands
++31(0)6 24994955
--

"Wissen tut Weh, Gott nicht" Blumfeld (1992)

"En voorts zijn wij van mening dat er einde moet komen aan de bio- industrie" Marianne Thieme (PvdD)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).