Geert Lovink on Fri, 11 Apr 2008 11:25:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tjerk Timan: verslag van de Cultuur 3.0 conferentie


Verslag van de Cultuur 3.0 conferentie
8 april, Club 11, amsterdam.
Georganiseerd door het Virtueel Platvorm.

Door Tjerk Timan (mail@tjerktiman.nl)
Voor Masters of Media blog (nieuwe media/mediastudies, UvA)

http://mastersofmedia.hum.uva.nl/2008/04/10/cultuur-30-report-het- 
internet-is-nog-niet-af/

De conferentie cultuur 3.0 wordt geopend door de nieuwe directeur van 
Virtueel Platform, Floor van Spaendonck, Dick Rijken en Paul Keller 
(Digitale Pioniers). De openingsboodschap is een trieste: na het nieuws 
dat Steim, Mediamatic en Waag Society niet meer in aanmerking komen 
voor subsidie vanuit de gemeente Amsterdam, wordt de Cultuur 3.0 
conferentie welhaast en noodkreet naar bestaansrecht.

Waar het thema zich focussed rond de demystificatie van e-cultuur zal 
er worden gekeken naar vooral de breedte waarin deze term zich bezigd 
en hoe er in verschillende sectoren wordt omgegaan met e-cultuur. Het 
doel van een dergelijke doorsnede is het vergaren van inzicht in alle 
processing van expressie en reflectie in dit domein. In alle lagen van 
de samenleving wordt er massaal gedaan aan e-cultuur. In elke huiskamer 
staat minstens een computer; de Time-person of the year is “you”. Hier 
gaat e-cultuur over. Naast het bieden van inzicht in de breedte van het 
veld, is het even relevant ‘onze’ eigen labs en doelen van deze labs te 
laten zien. Dit vakgebied begint bij de labs en zij zullen door moeten 
gaan in het vernieuwen en onderzoeken van het internet; het is nu niet 
afgelopen, het internet is nog niet af.

De dag is ruwweg op te delen in twee delen: opleidingen en 
ontwikkelingen binnen e-cultuur en economie plus fondsen binnen 
e-cultuur, met Paul Keller en Floor van Spaendonck als hosts. Elke 
spreker krijgt vijf minuten om zijn of haar verhaal te doen.

Over Virtueel Platform
VP is klaar voor een nieuwe start waar het vroeger begon als lobby 
tussen politiek en media is VP nu een kenniscentrum van formaat, met 
plannen om verder te groeien naar sectorinstituut. VP wil zich richten 
op profesionalisering van de sector (zie nieuw beleidsplan vp). Met een 
nieuw team gaat hier aan gewerkt worden. Nogmaals, de aanleiding van 
cultuur 3.0 is noodkreet. Iedereen wil digitaliseren, maar toch heerst 
er nog veel ongebrip. Demystificatie van de sector: er zou geen 
expertise zijn. Die is er natuurlijk wel, alleen nog niet helder 
verwoord. Daar ligt de nieuwe taak van het VP.

eerste panel: kunst & labs: wat zijn de innovatieve kunstvormen?

Montevideo/NIMK - Susuan Jasco
Is curator bij Montevideo. De functie van Montevideo is het conserveren 
en onderzoek doen naar open source, database, art production, 
preservation of media art. Naast ‘artist in residence’ zijn er ook 
artiesten die in het veld van nieuwe media actief zijn. Via 
bijvoorbeeld de dyne.org foundation, zijn er middelen beschikbaar. met 
als doel “to provide time and means to work in professional context”. 
Innovatie in de kunst in lijn staan met de innovatie binnen 
technologie. Er worden projecten gescreend.

Strp S - Lucas van der Velden
In Eindhoven is er vanuit de gemeente een ‘nieuw’ initiatief : Strp S. 
Dit is een plek met veel ruimte en veel nieuwe creatieve industrie, 
gevestigd in oude Philips fabrieken. Van der Velden e.a. hebben het 
idee dat er behoefte is aan een culturele kant bij deze creatieve 
industrie in Eindhoven in de vorm van een Medialab. Het doel is om 
praktijk- onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een Medialab via 
het realiseren van projecten. Deze projecten moeten zich gaan richten 
op de integratie van meerdere media. Vooral de relatie tussen media en 
architectuur bestaat er nog een gat, volgens van der Velden. Hij doelt 
hier op navigatie, tracking etc. De plek is interessant omdat o.a. 
Philips’ NatLab daar zat. Tot in de jaren 60 zorgde Philips voor een 
kunst-elan. Moet er een nieuw poem komen en moet dat in Eindhoven?

Waag Society - Frank Kresin
Heeft in de afgelopen jaren aardig wat projecten opgeleverd en 
interventies gemaakt. De Waag wil haar activiteiten typeren als 
“creative research”. Waar in de academische wereld het dogma ‘publish 
or perish’ bestaat, gaat het Waag Society om maken, waar het dogma 
‘demo or die’ van kracht is. De methode is een iteratief ontwerpproces, 
waar samen werken met kunstenaars, academici en bedrijven een standaard 
is. Binnen de projecten staat de gebruiker centraal. Op zoek naar 
innovaties door middel van een grid van domeinen, waarbinnen de Waag 
actief wil zijn. Een ander doel is het bieden van faciliteiten en 
‘testbeds’ zoals fablab. Een groot probleem binnen innovatieplatforms 
en creatieve industrie is: hoe blijf je relevant? “IPP creative” is 
opgestart om ruimte te maken om onderzoek te doen en een soort neutrale 
plek te zijn om dit uit te zoeken.

tweede panel: onderzoek & ontwikkeling, opvallende modellen

Frank Mohr Instituut - Arie Altena
Rapporteerd vanuit Groningen en begint met de vraag: wat is nieuwe 
media kunst? Zijn doel is om studenten op te leiden om op een 
betekenisvolle manier kunst te maken die nu de cultuur vormen. Hierbij 
staat nieuwe technologie en de invloed van deze technologie op cultuur 
centraal. Wat is het om nu te leven? Hoe kan het anders? Belangrijk in 
dit veld is dat je als kunstenaar je eigen plek en mix van technologie 
maakt en toe-eigend. Het gaat om dingen maken. Het is zelden zo dat je 
alle facetten van een project als kunstenaar kunt doen. Vanuit de 
wereld van de kunst die dingen wil maken, zul je moeten samenwerken. Er 
is binnen nieuwe media kunst behoefte aan samenwerkingen tussen kunst 
en technologie. Het gaat om opnieuw leren denken - in reflectie en 
estethiek.

De Praktijk - Alex Verkade
 Is werkzaam bij buro ‘de praktijk”, waar methodes worden ontwikkeld 
voor regulier voortgezet onderwijs. Er wordt ook gekeken naar mogelijke 
toepassingen van cultuur en nieuwe media, maar ook bijvoorbeeld 
werkzaam voor de Nationale Wetenschapsquiz en wetenschapscommunicatie. 
Een recentelijk interessante reeks projecten gaan over 
afstandsonderwijs. Hoe kun je dit verbeteren? Er wordt geprobeerd 
onderwijsverbeteringen en leergedrag via e-cultuur aan te pakken door 
gebruik van data mining etc. Niet alleen de technische kant van 
onderwijs maar ook distributie speelt hier een belangrijke rol, waarin 
nederland een beetje achter loopt in vergelijking tot andere Europese 
landen. Er wordt druk gezocht naar partners die hierin kunnen helpen 
(oproep).

V2-Patching Zone - Anne Nigten
Is werkzaam voor V2. Ze bespreekt het model van de “Patching zone”, een 
nieuw initiatief vanuit v2. Dit is voortgekomen vanuit v2 lab onderzoek 
en het gaat over electronische kunst, waarbij projecten in samenwerking 
met wetenschappers en technici worden uitgevoerd. Ideale kunstvorming 
voor samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. V2 lab 
is daar een geruime tijd mee bezig geweest. Leerpuntje is dat de 
eigenheid van een onderzoek en de werkwijze/methode sterk afwijkt van 
r&d in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de wetenschap (open deur?).
De term Art&D is in het leven geroepen door Nigten (in plaats van R&D). 
Onderscheid zich omdat het geen reflectie is op theory, maar reflectie 
op zichzelf. It’s about remixing and patching. Kunstenaars putten 
vanuit verschillende gebieden en “patchen” dit tot iets nieuws, waarbij 
het vaak gaat om interactieve kunstwerken en het gedrag van gebruiker. 
Uitkomsten art en d. vaak werkende prototypes als uitkomst. Proof of 
concepts maar dan stapje verder.
Opleidingen vertonen vaak een gat omtrent samenwerking (ID Eindhoven is 
hier een tegenvoorbeeld). Complexe vraagstukken kunnen vaak niet anders 
dan transdisciplinair worden aangepakt. Behoefte aan ruimte om dit te 
doen is sterk: een aanvulling voor opleidingen = de patching zone. 
Gericht op hedendaagse complexe problemen, bijvoorbeeld rol van 
publieke ruimte, sociale interactie. Ook bijdrage leveren aan 
cultuurlokaal. Zie patchingwork.net.

derde panel: de gebruikers: eCultuur, wat is de meerwaarde?

Stimulanz - Jan van der Sluis
Over informatie en organisatie van informatie in de zorg - 
crossmedialiteit. Laat een moeilijk leesbaar ontwerp zien van het in 
elkaar schuiven van verschillende dimensies in informatie. Van der 
Sluis brengt de term ‘life events’, wat er op neer komt dat er 
evenmenten zijn waarbij zorg noodzakelijk is, door wie dan ook. In 
hoeverre kun je deze live events gaan delen en invullen door middel van 
e-cultuur middelen? Er heerst in de zorgsector nog een grote 
achterstand als het neerkomt op de mogelijkheden die e-cultuur kan 
bieden. Implementatie en overtuiging is moeilijker dan het lijkt in de 
zorg.

De Paviljoens - Macha Roesink
Vertelt over het Museum De Paviljoens in Almere. De tentoonstelling ‘at 
random- netwerken en kruisbestuivingen’ staat centraal. Waarom ze hier 
nu staat is vogens haar omdat het woord “netwerken” in de titel van de 
tentoonstelling staat. Bij het Museumpaviljoen gebeurd echter nog veel 
meer zoals bemiddeling tussen actuele e-cultuur en onderwijs, maar ook 
het ontwikkelen van lesprogrammas bij tentoonstellingen. Het project 
Skybrowser van Luna Maurer wordt besproken als voorbeeld.

Museum Gouda - Ranti Tjan
 Tjan is directeur van het museum Gouda, dat zich bezighoudt met 
kunstgeschiedenis en beeldende kunst. Als voorbeeld voor het integreren 
van museu met e-cultuur geeft Tjan een voorbeeld van 40.000 objecten 
-goudse beelden - die door middel van een per ongeluk meegenomen 
erfenis in Australie is beland. De eigenaar is op zoek gegaan naar de 
herkomst en makelij van deze beelden door brieven te schrijven. Met de 
komst van het internet is zijn informatiezoektocht extreem uitgebreid, 
vooral via internet verzamelaars en kenners. Dit geeft materiaal voor 
meerdere collecties. De vraag hierbij is hoe kun je opnieuw, met deze 
middelen, kunt verzamelen en hoe je de amateur-expert verzamelaar in 
dit proces betrekt.
 Over de “patching zone” van v2, die ook hier is toegepast, zegt Tjan 
dat het een poging is om medewerkers opnieuw te laten kijken naar 
media, vooral op het gebied van de rol van conservator.

vierde panel: Internationale samenwerking: grenzelose projecten

SICA - Beate Gerlings
Internationale samenwerking, oke, maar wat is de ’state of the union’ 
in e-cultuur, vraagt Gerlings zich af. E-cultuur is erg breed; er is 
nog geen duidelijk beeld. Bij SICA gebeurd er vanalles, zoals de “dag 
vd grenseloze nieuwsgierigheid”, met daarbij de vraag hoe je echt kunt 
samenwerken in een interantionale context. Hoe zorg je voor echte 
crosspolonation in een tijd van een verschuivend wereldbeeld en een 
verschuiving van machtscentra. Door ander kanten op te kijken dan 
bijvoorbeeld New York en Berlijn, maar naar plekken als Shanghai Sao 
Paulo en Delhi krijgen we meer inzicht in wat er in de kunst allemaal 
te doen is. Maar is dit wel voor de nieuwe media sector? Ja, zegt 
Gerlings. Naast het hele digital divide verhaal is er vooral in het 
opzetten van e-cultuur erg veel te doen. Internationalisering 
ondersteunen is ook een doel van bijvoorbeeld VP. Virtueel en 
zintuigelijk volgen van internationale trends. Sica heeft als taak om 
interessante trends te spotten. Veel naar China en India om contacten 
te leggen, vooral om de link vanuit beeldscherm naar echt wereld te 
maken. Ook is er toegang tot europese subsidies voor dit soort 
projecten (oproep).

V 2 - Alex Adriaansens
Begint zijn presentatie met een foto van Mao die het werk van Duchamp 
onderzoekt. Dit is een voorbeeld van het doel van internationalisering; 
uitdaging en exploratie. Het onderzoeken en vormgeven van onszelf en 
onze omgeving; trial and error, DIY en methode. De inzet van 
technologie om onszelf te begrijpen is er altijd al geweest, waarbij 
media en technologie extenties van ons lichaam zijn (McLuhan). 
Internationale uitwisselingen zijn onderdeel van onze dagelijkse 
praktijk. Connectiviteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Kunst, 
NGO’s, Copyright etcetera gaan allemaal over internationalisering. Dit 
wordt daarmee dan ook een belangrijk beleidspunt. Niet te verwarren met 
globalisering - internationalisering gaat over kennis delen.
Nederlandse e-cultuur instellingen zijn klein, wat kenmerkend is. Deze 
schaal heeft voor- en nadelen. Innovatie en onderzoek is gericht in 
fijnmazige netwerken waardoor het heel moeilijk is om een kritische 
massa te bereiken. Wel zijn deze netwerken dynamisch en flexibel en 
goed vernetwerkt. Kunst, vormgeving en e-cultuur zijn 
discipline-overschrijdend. Daarom zijn deze instellingen zeer geschikte 
partners voor buitenlandse projecten, vooral door hun unieke aanpak. In 
nieuwe economische regios werkt men vaak vanuit andere (hierarchische) 
achtergronden. Internationaal samenwerken gaat over delen van manieren 
van samenwerking. E-cultuur in nl is eigenzinnig en helder, experiment 
als basis voor praktijk. Tweewegverkeer, geen export. Residencies, 
workshops, presentaties… nl e-cultuur is hier al goed mee op weg. 
Belangrijk thema. E- cultuur houdt niet op aan de grens.

Montevideo/NIMK - Gaby Wijers
Wijers begint, zegt ze zelf, met een aantal open deuren als statements. 
E-cultuur is vluchtig. Technieken zijn vluchting. Archieven, collecties 
en beheer zijn zijn het enige geheugen, het enige middel tegen 
vluchtigheid. Bij het NIMk, lopen verschillende onderszoeks projecten 
over het archiveren van mediakunst en daarmee zijn ze pioniers. Het 
ontwikkelen van technieken en modellen om die kunst weer te presenteren 
is het doel, bijna altijd in samenwerking. In 2010gaat het “inside 
installation project” getoond worden, mede mogelijk gemaakt door het 
culture 2000 fonds. NIMk in dit soort projecten het voortouw. Wijers 
laat nog een project zien; het Gama project. Gama is een e-content + 
project, waar 19 partijen bij participeren, waaronder onder andere Ars 
Electronica. Het doel is om archieven te bouwen; in november zullen de 
eerste resultaten zichtbaar zijn. NIMk heeft op dit moment een hele 
grote collectie mediakunst, ook voor distributie. Op 215 locaties in 36 
landen.

vijfde panel: Creatieve industrie: tussen cultuur, economie en 
maatschappij

Picnic - Monique van Dusseldorp
Van Dusseldorp begint haar verhaal over kennismaken en conferenties. 
Zijn er mensen al actief aan het netwerken? Want daar gaat het om. In 
amsterdam is er een grote mate van creatieve industrie en allerlei 
bedrijvigheid rond e-cultuur.
 Er is nog geen blauwdruk over hoe hier mee om te gaan. Nu en hier op 
het punt van wat het hier en nu. Het PICNIC event is een grote 
bijeenkomst over e-cultuur en amsterdam als “creative capitol” - 
gematched voor industrie. Wat is een congres? Het brengt mensen bij 
elkaar om mee verder samen te werken en contacten te onderhouden. 
PICNIC is een platvorm, waar dit jaar ook “specials” worden 
geintroduceerd: themas binnen het gehel spectrum waar nog intensiever 
op wordt ingegaan. Er zijn nog mogelijkheden om voor de aankomende 
PICNIC en special aan te dragen (oproep).

Mediamatic - Willem Velthoven
Vertelt over “social rfid” en mediamatic als het eerste sociaal netwerk 
binnen en cultureel kader. De Kate Bush party wordt genoemd (kate komt 
niet) maar ook het El Hema project, een samenwerkinsproject waar mensen 
uit 17 landen elkaar vonden via eigen netwerken en dat van Mediamatic. 
Je sociale todo-lijst via netwerk is de badge die je gekregen hebt aan 
het begin van de conferentie. De fotos zijnop basis van je 
meta-datauitgezocht. Wat heb je met deze mensen gemeen? Ga het 
uitvinden! Ook kun je via je RFID badge bellen op twe plekken in 11; 
waarom? Hygienisch netwerken (dus wel praten, niet ontmoeten). Ook het 
friend-drinkstation wordt genoemd, dat vorig jaar op PICNIC erg 
succesvol bleek. Ook het iTea - en phototbooth project worden genoemd. 
Ook is er een dating service binnen het cultureel netwerk. Mocht je het 
allemaal teveel vinden, dan kun je gelukkig op de Mediamatic site bij 
je profiel, alle ’social’ events uitzetten.

Submarine Channel - Bruno Felix
In 2000 begonnen als alternatief voor de publieke omroepen. Online 
festival met 1 keer per jaar een fysiek festival. Estetische kant wordt 
bekeken, maar ook de kanten als marketing en distributie: hoe bereik je 
mensen online. Over de eigen producties die submarine maakt, zegt Felix 
dat het risicovol is. Bijvoorbeeld het Minimovies project. Dit zjjn 
documentaires in serievorm in afleveringen van 5 minuten. Je krijgt 2 
afleveringen en een trailer. Daarna kun je de rest van de serie kopen 
voor 1 dollar (iTunes model) hoe kun je online maken en distribueren?De 
documentaire My SeCondLife is van Submarine. Deze is via youTube bekend 
geworden en pas daarna via de normale omroepen uitgezonden.

Een discussiepunt is: er is veel te doen in Amsterdam rond nieuwe media 
; hoe is dat ontstaan, terwijl er geen beleid voor bestond? Mensen 
willen graag hier, in amsterdam, bezig zijn met nieuwe media, De stad 
trekt het aan. We (amsterdam) deden altijd al illegale dingen voor de 
rest van europa, misschien komt het daar vandaan?

Financiering/fondsen: eCultuur, een vak apart?

Mondriaan Stichting - Gitta Luiten
Ontwikkelingen in e-cultuur hebben veel invloed op projecten en hoe 
daar nu mee wordt omgegaan binnen Musea. Het kruipt overal in. Nadeel 
is dat het wel meer kost. Voordeel is dat er zo weinig mogelijk 
criteria worden gesteld. Veel regels afschaffen. Er zijn veel ideen 
maar vaak geen tijd/ geld om het goed voor te bereiden. De kwaliteit 
moet ondersteund worden en de programmering wordt belangrijker.Er zijn 
3 peilers voor het versterken en ontwikkelen van professionele 
cultuursector. Over de interregeling: hoe gaat het geld verdeeld 
worden? Het is duidelijk dat er vooral meer geld moet komen. In Den 
Haag moet het door gaan dringen dat dit soort projecten kostbaar zijn.

Prins Bernhard Cultuurfonds - Hans van Straten
 De eerste kunst/media ervaring van van Straten was het Deaf festival. 
Binnen het Prins Berhard Cultuurfonds zijn er 5 sectoren en themas. 
Echter, er is nog geen apart speerpunt voor e-cultuur, binnen het 
Fonds. Maar aanvragen kan altijd (oproep)! Bijvoorbeeld de Waag krijgt 
steun vanuit het Fonds. Als je echt wilt weten of je project in 
aanmerking komt, ga naar www. cultuurfonds.nl. Ook zijn er regionale 
afdelingen en projecten.

Kunstfonds mediaproducties - Hans Maarten van den Brink
Het gaat om maken in plaats van regelingen en beleid. Toch is er een 
beleid gemaakt, war het speerpunt ligt bij het leggen van verbinding 
tussen de electronische wereld en kunst. Toen (20 jaar geleden) radio 
en tv, nu ook internet. Deze drie media zijn aan het convergeren. Veel 
zelf initiatief om projecten op gang te brengen. De workshop 
stifo@sandberg wordt ook door het Kunstfonds gedaan. Er is net een boek 
verschenen met de resultaten (new cultural networks). Hoe nu verder?
Tradionele media naar steeds meer mengvormen; tegelijkertijd meer 
aanvragen over e-cultuur. bestaat dat wel? Jeugd 2.0 om te kijken wat 
e-cultuur is. Vooral jong publiek zit al in hele andere 
distributiekanalen. Belangrijk om over na te denken. Beleid of niet? 
Wat moet je hier doen? Al doende leren, iets minder beleid, meer 
richting cratieve industrie. Het grote geweld in deze sector zit in 
gaming, niet in kunst. Toch een brug slaan. Moeten dit vekennen, vooral 
serious gaming. Samen met VP conferenties en projectn formuleren om 
iets te laten zien + moeite waard. Ondersteuen van concrete plannen en 
de mensen die ze maken. Vergroten van publieksbereik. Zoeken naar 
nieuwe wegen om kunst en nieuwe wegen te verbinden.

Nederland Fonds voor Film - Toine Berbers
 Begonnen met experimentele film. Interregeling . Fondsen nagedacht 
over prioriteiten. Bij het filmfonds bezinnen over wat we moeten nu met 
die e-cultuur. Loopt teveel via de experimentele kant. Besloten om 
speciaal loket in te ramen voor e-cultuur. De grens ligt bij het 
narratieve. Binnen dat kan alles. Beleidsplan op filmfonds.nl

Een discussiepunt is: alle sprekers zijn enthousiast over e-cultuur, 
maar wel allemaal aparte gedachtes en projecten van e-cultuur. De 
Digitale Pioniers (Keller) Er is een statement/regeling - je moet naar 
een bepaalde kunststroming. De Digitale Pioniers doen dat niet en zien 
toch e-cultuur als iets op zichzelf en zijn maatschappelijke relevantie 
als op zichzelf staand. Veel jonge makers willen juist niet via fondsen 
of een bepaalde kunst werken. Daarvoor zijn de Digitale Pioniers.

Als afsluiting is er een performance van STEIM dat begon als lab voor 
electronische life performance. Performance by dj sniff.

Wap-up door Floor van Spaendonck
Dit was een korte doorsnede/scan van wat er aan e-cultuur gaande is 
binnen Nederland. Op het scherm zien we een start van een mapping- 
project gedaan door Govcom.org voor VP. Het eerste screenshot wordt 
aangeboden aan de wethouder van Amsterdam, Carolien Gehrels. Wethouder 
Gehrels zegt afsluitend: Ingewikkeld verhaal vanuit de Gemeente. Er is 
een groot belang aan cultuur, en er is een wens bij de wereldklasse te 
horen. E-culture en kunst in cultuur, Amsterdam als laboratorium 
functie. Dit is een belangrijk deel van het beleid als college. 
Atelierbeleid en broedplaatsen. Wij, bestuurders, zijn beleidsmakers, 
geloven wel in beleid. Je moet aanvoelen wat er gaande is en wat de 
passies zijn van de stad. Dat zijnde mensen die iets neer kunnen gaan 
zetten. De creatieve industrie groeit in Amsterdam. Belangrijk dat 
amsterdamse talenten zich thuis voelen. toekomst is aan u.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).