Jo&Sanja on Sun, 12 Sep 1999 11:01:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Kink in de Koppeling


van mening dat de Koppelingswet die illegalen uit Nederland bedoeld uit te
roken
een gemankeerde re-make is van Neurenberg
laat ik u met genoegen onderstaande brief meelezen
oveigens wordt die wet in oktober ge-evalueerd. Op 2 oktober in Utrecht,
door nederland bekent Kleur, en even later in de Twee K.

ciao

Aan de Nationale Ombudsman
de Amsterdamse Ombudsman
de Registratiekamer
Dr. Paul Minderhoud, Univ, Nijmegen
Wim Verberk (Forum)

betreft: SCHANDAAL


     Amsterdam 9 9 99

beste mensen,

ik wilde u het volgende geval voorleggen met het verzoek om uw deskundigheid
erop los te laten en mij te adviseren welke stappen ik zou kunnen overwegen
om aan deze misstand een einde te maken. Bij voorbaat hartelijk dank voor de
medewerking.
Mijn vrouw, geboren te Zagreb en met genoegen in het bezit van de
Kroatische nationaliteit, is sinds 1995 met mij getrouwd en heeft een
werkkring gevonden bij een groot zakenreisburo. Zij is via haar werkgever
aangesloten bij de zorgverzekeraar ZAO.
Op 14 mei werd haar per brief door ZAO meegedeeld dat haar voorlopige
inschrijving, "in afwachting van verificatie van verificatie van uw
verblijfsstatus", helaas niet in een definitieve inschrijving kon worden
omgezet, aangezien de verificatie "helaas [heeft] opgeleverd dat u niet
beschikt over de vereiste verblijfsstatus."Volgde het verzoek om over ruim
twee maanden vervangende premie te betalen (f.649,-). De verificatie werd
vermoedelijk uitgevoerd naar aanleding van onze verhuizing.
Sanja verbijsterd, wanhopig en razend.
Aktie dus.
Bellen met ZAO, uiteindelijk terecht gekomen bij de heer G.P. de Ridder,
teamleider klantenbeheer, die bevestigt dat verificatie bij de Gemeentelijke
Basis Administratie heeft plaats gevonden en nul opleverde.
GBA gebeld en gefaxt (met Claudia en Jolanda van vestigingen buitenland).
"Ja wij hebben uw vrouw hier ingeschreven, onder haar meisjesnaam Babic."
Kan het zijn dat ze onder haar naam van der Spek onvindbaar is? "Nee, er is
een automatische alias."
Hoe kan het dan dat het ZAO via u haar niet vindbaar vindt? "Geen idee."
ZAO nogmaals ingelicht en verzocht kontakt op te nemen met GBA om de zaak in
orde te maken. Hetgeen geschiedde. De Ridder schreef ons op 10 juni "Na ons
telefoongesprek begin deze week, is direct contact opgenomen met de
Vreemdelingendienst. Deze dienst heeft bevestigd dat een
verblijfsrechtdocument is afgegeven. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan
even contact met mij op.
Ook heb ik de Ridder verzocht ons schriftelijk aan te tonen hoe de
verificatie is aangevraagd, en derhalve aan te tonen dat de fout niet door
ZAO is gemaakt. Bij het schrijven van 10 juni voegde de Ridder een kopie van
de lijst welke begin maart aan de GBA is aangeboden.
Deze lijst is een standaardformulier waarop met de hand de gegevens van acht
mensen zijn ingevuld: "Naam en voorletters, adres en postcode, geb.datum,
SOFInummer, documentnr., doc.naam en verblijfstitel in te vullen door GBA".
Bij de naam van min vrouw en bij nog tweeŽn andere was de aantekening
"niet gevonden" te lezen.
Mijn eerste verbazing was dat het ZAO is voorziet van gevoelige gegevens van
7 personen. Ten twee verraste het mij dat de gegevens met de hand, en
blijkbaar door verschillende mensen waren ingevuld.
Met dit document ben ik vervolgens naar de Vreemdelingendienst van het GBA
aan de Stadhouderskade gestapt.
Eerst gesproken met Marcel aan de balie buitenlanders. Ik vroeg hem naar de
lijst te kijken en te zien of hij mijn vrouw in zijn systeem kon vinden. Dat
lukte hem zowaar. Hoe kan het dat een ander het niet kan? "Het komt
regelmatig voor", zei Marcel. En ook zei hij dat er volgens hem geen
alias-koppeling wordt gemaakt tussen meisjesnaam en nieuwe achternaam .
Vervolgens een tweede test. Marcel was zo aardig om collega Pichua van de
afdeling "gegevensverstrekkingen" erbij te roepen. Ik legde haar dezelfde
lijst voor, en jawel hoor: zij vond mijn vrouw niet in het systeem.
Alle drie waren we het erover eens dat de handgeschreven lijst aanleiding
gaf tot dit soort problemen. Desgevraagd zei Marcel dat hij er begin dit
jaar wel eens contact over gehad met een Chinese meneer bij ZAO.
Zijn advies was een brief te schrijven aan directeur Geusing van de GBA te
Amsterdam.

Nu vraag ik mij af:
- Hoe denkt ZAO haar reputatie van ZORGverzekeraar hoog te houden wanneer
zij dermate zorgeloos omspringt met de prive-gegevens van haar klanten, en
met de verificatie hiervan. Ik mag er op wijzen dat voor vreemdelingen de
aantasting van privacy en onzurgvuldige behandeling van gegevens tot extra
pijnlijke gevoelens en consequenties kunnen leiden. Welke maatregelen zou
ZAO moeten nemen om hier een eind aan te maken. En welke maatregelen kunnen
wij ten aanzien van ZAO eisen, indien zij niet binnen een redelijke termijn
tot die maatregelen overgaat?
- Hoe denkt het GBA Amsterdam, de stad van Gerrit van der Veen, het te
kunnen verantwoorden dat dit soort knullige methoden woprden aangewend, die
immers aanleiding geven tot het treffen van beschikkingen die ernstige
consequenties kunnen hebben voor het welzijn van mensen die zij als
soevereine instantie claimt fatsoenlijk te bedienen? Welke maatregelen zou
de GBA Amsterdam, of de boven haar gestelden, moeten nemen om hier een eind
aan te maken. En welke maatregelen kunnen wij ten aanzien van GBA eisen,
indien zij niet binnen een redelijke termijn tot die maatregelen overgaat?

- Hoeveel mensen worden, in het kader van de wettelijk bepaalde bijzondere
behandeling van vreemdelingen, benadeeld door deze achteloze minachting,
waarvan deze slordigheid mijns inziens getuigd (en waarop, zo valt te
vrezen, ZAO en de GBA Amsterdam niet het monopolie bezitten). Door
onterechte uitsluiting van zorgverzekering, resp. door het ten onrechte zelf
moeten betalen worden mensen benadeeld in psychische, financiŽle en mogelijk
ook fysieke zin. De gezondheid van vreemdelingen, zeker in omstandigheden
die met veel stress en gezeik gepaard gaan zoals de uitvoering van de
Koppelingswet, laat naar ik meen te weten sowieso al te wensen over.
- Worden getrouwde vrouwen nu extra benadeeld door de uitvoeringspraktijk,
oftewel: wordt er nu middels een alias of anderszins gecheckt of meisjesnaam
en naam van echtgenoot bij elkaar horen. Onze ervaring hiermee maakt mij er
niet gerust op.
- Hoewel ik mij kan voorstellen dat deze uitvoeringspraktijk door haar
willekeur ook tot positieve onbedoelde effecten kan leiden, lijkt het mij in
zijn algemeenheid toch niet gewenst deze willekeur te laten voortbestaan.


Nogmaals, als u mijn verontrusting hierover kunt delen, laat mij alstublieft
weten, wat de beste weg is.


  Hoogachtend


  Jo van der Spek


Jo van der Spek
journalist and
coordinator of RIKS
Reconstructing via Internet Kosov@ Society
www.an.org/riks/

tel +31.20.6718027 jo@xs4all.nl
H.Seghersstraat 46 1072 LZ Amsterdam
Jo van der Spek is a free lance journalist and
programmer of public debates on matters political and cultural
both in the national and international domain

>*>*>*>*>*>*>*>*>*>*>*>*>
mos ban luft, ban dashuri


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.